№ 2 (20) – 2023

EQUIPPING THE RANGE WITH EDUCATIONAL AND TRAINING TOOLS FOR THE TRAINING OF UNMANNED AIRCRAFT OPERATORS

 

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.20.63-72
 
завантаження S. Herasymov, Doctor of Technical Sciences, Professor

 

завантаження O. Cherniavskiy
завантаження R. Nanivskyi, PhD in Engineering, Associate Professor
завантаження I. Ilkiv, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
завантаження V. Smychok, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
 
 

Cite in the List of bibliographic references (DSTU 8302:2015)

Герасимов С. В., Чернявський О. Ю., Нанівський Р. А., Ільків І. М., Смичок В. Д. Комплектування полігону навчально-тренувальними комплексами для підготовки операторів безпілотних летальних апаратів. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2023. № 2 (20). С. 63-72. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.20.63-72
 

Abstract

It is substantiated that the loss of a control signal or a GPS navigation signal led more often to the loss of an unmanned aerial vehicle (drone). Therefore, when training drone operators, it is suggested to simulate the situation of loss of GPS navigation control signals. At the same time, the use of the Wi-Fi FPV video information transmission channel is proposed. The purpose of the study is to substantiate the proposals for technical equipping of the test site with educational and training facilities for the training of operators of unmanned aerial vehicles. Advantages and disadvantages of drone control systems with the help of an operator (using streaming video in real time) and GPS navigation equipment are considered. It is shown that computer technologies are the basis of educational and training tools and systems of a modern training ground, which make it possible to significantly increase the effectiveness of combat training of both an individual soldier and the coherence of the actions of entire units. With their help, on the basis of appropriate mathematical procedures, the environment is simulated with fairly high accuracy and a realistic picture of combat operations is reproduced. Further integration of modern software products into training equipment allows to expand their functional capabilities in the direction of increasing the quality characteristics of training while simultaneously minimizing material, resource and time costs. This will make it possible to combine separate types of weapons and military equipment, simulators of control devices, into a single training and modeling system for tactical personnel training in a single training complex.

Keywords

abstract virtual models, algorithms, combat training, reproduction of environmental conditions, information processing tools, computer and information technologies, mathematical procedures, educational and training tools, tactical and technical requirements, artificial intelligence, machine learning, programs.
 
 

List of bibliographic references

 1. Герасимов С. В., Гричанюк А. М., Журавльов О. О. Дослідження високоточних систем навігації літальних апаратів за наземними орієнтирами. Зб. наук. пр. Харківського національного університету Повітряних Сил. Харків. 2017. Вип. 5 (54). C. 48–53.
 2. Герасимов С. В. Модель оцінки похибки обробки інформації у навігаційних системах крилатих ракет в умовах невизначеності. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. Харків, 2019. № 2 (35). С. 151–157. doi: 10.30748/nitps.2019.35.19.
 3. Програма «Базовий курс FPV-пилотування». К.: Ворон, 2023. 23 с.
 4. Сучасне озброєння і військова техніка Збройних Сил Російської Федерації. Довідник учасника ООС / [С. П. Корнійчук, О. В. Турінський, Г. В. Пєвцов, та ін.]; за заг. ред. С. П. Корнійчука. Х.: ДІСА ПЛЮС, 2020. 1220 с.
 5. Xu Guochang. GPS. Theory, algorithms and applications. Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York. 2003.
 6. Афкари Ахмет. Разработка модели спутниковой радионавигационной системы на геостационарной орбите. Системи управління, навігації та зв’язку. Полтава: Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2013. № 4 (28), том 2. С. 3–6
 7. Zumberge J. F., Heflin M. B., Jefferson D. C., Watkins M. M., Webb F. H. Precise point positioning for the efficient and robust analysis of GPS data from large networks. Geoph Research. 1997. Vol. 102, No B3. P. 5005–5017.
 8. Афкари Ахмет. Обоснование метода синтеза оптимальных систем обработки шумоподобных пространственно временных сигналов. Науково-виробничий журнал “Зв’язок”. К.: ДУТ, 2014. Т. 2, № 4(110). С.15–19.
 9. Рудковський О. М. Інтегрування системи тренажерів у процес бойової підготовки підрозділів Сухопутних військ. Збірник праць Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Львів, 2013. С. 99–104.
 10. Лаппо І., Добришкін Ю., Геращенко М., Червотока О. Перспективні шляхи розвитку лабораторно-випробувальної бази Збройних Сил України. Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. Чернігів, 2020. № 3 (1). С. 67–76. doi: 10.37701/dndivsovt.3.2020.09.
 11. Кузнецов В., Добришкін Ю., Лаппо І. Жирний В. Рекомендації щодо оснащення полігону для проведення випробувань бронетанкової та автомобільної техніки. Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. Чернігів, 2021. № 8 (2). С. 56–62. doi: 10.37701/dndivsovt.8.2021.06.
 12. Аврутов В. В., Аврутова І. В., Попов В.М. Випробування приладів і систем. Види випробувань та сучасне обладнання. Київ : НТУУ “Київський політехнічний інститут”, 2009. 64 с.
 13. Матвієвський О. Спроможність тренажерних засобів забезпечити бойову підготовку Сухопутних військ: матеріали доповідей засідання круглого столу Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння. Київ, 2012. С. 47–49.
 14. Асавалюк А. В., Герасимов С. В., Рощупкін Є. С. Похибки визначення повного вектора швидкості в єдиній прямокутній системі координат системою оглядових станцій радіолокації з різною точністю. Системи озброєння і військова техніка. Харків, 2017. Вип. 2 (50). C. 53–56.
 15. Лаппо І., Геращенко М., Червотока О. Деякі аспекти впровадження стандартів НАТО у систему випробувань озброєння та військової техніки України. Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. Чернігів, 2020. № 4 (2). С. 55–62. doi: 10.37701/dndivsovt.4.2020.07.
 16. Калачова В. В., Дуденко С. В., Бойко В. В., Бабенко О. П. Аналіз основних тенденцій та напрямків розвитку тренажерної бази в контексті підвищення якості підготовки особового складу Повітряних Сил Збройних Сил України. Системи озброєння і військова техніка. Харків, 2011. С. 206–210.
 17. Черныш И. А., Кобзарь А. В., Якутович Б. Л., Симоненков В. Н. Тенденції та перспективи розвитку тренажерної бази Збройних Сил України. Збірник наукових праць. Київ, 2015. № 1(3). С. 68–74.
 18. Повсякденна діяльність командира підрозділу: навч. посіб. / В. М. Петренко, М. М. Ляпа, В. Є. Житник та ін. Суми: Сумський державний університет, 2014. 450 с.
 19. Білетов В. I., Закалад М. А., Пивовар О. П., Ворона Т. О. Стратегія військово-технічного співробітництва Збройних Сил України в умовах їх євроінтеграції та переходу на євро стандарти. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ: НУОУ, 2014. № 3 (52). С. 122–126.
 20. Kriukov O., Melnikov R., Bilenko О., Zozulia A., Herasimov S., Borysenko M., Pavlii V., Khmelevskiy S., Abramov D., Sivak V. Modeling of the process of the shot based on the numerical solution of the equations of internal ballistics. Eastern-European Journal of Enterprise Technologie, № 1/5 (97). Kharkiv, 2019. Р. 40–46. doi: 10.15587/1729-4061.2019.155357.
 
 
 

References

 1. Gerasimov, S. V., Hrychanyuk, A. M., & Zhuravlyov, O. O. (2017). Research of high-precision navigation systems of aircraft based on ground landmarks. Coll. of science avenue of the Kharkiv National University of the Air Force,5 (54), 48–53. [in Ukrainian].
 2. Gerasimov, S.V. (2019). Model of error estimation of information processing in navigation systems of cruise missiles under conditions of uncertainty. Science and technology of the Air Force of the Armed Forces of Ukraine, 2 (35), 151–157. doi: 10.30748/nitps.2019.35.19. [in Ukrainian].
 3. (2023). The program «Basic course of FPV piloting». Voron Publ. [in Ukrainian].
 4. Korniychuk, S. P., Turinskyi, O. V., Pevtsov, G. V. et al. (2020). Modern weapons and military equipment of the Armed Forces of the Russian Federation. Handbook of the participant of the OOS. DISA PLUS Publ. [in Ukrainian].
 5. Xu, Guochang. (2003). GPS. Theory, algorithms and applications. Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York.
 6. Afkar, Ahmet. (2013). Development of a model of a satellite radionavigation system in geostationary orbit. Control, navigation and communication systems, 4 (28), 2, 3–6. [in Russian].
 7. Zumberge, J.F., Heflin, M.B., Jefferson, D.C., Watkins, M.M., & Webb, F.H. (1997). Precise point positioning for the efficient and robust analysis of GPS data from large networks. Geoph Research,102, B3, 5005–5017. [in Ukrainian].
 8. Afkar, Ahmet. (2014). Justification of the method of synthesis of optimal systems for processing noise-like spatio-temporal signals. Scientific and industrial magazine "Zvyazok", 2, 4(110). 15–19. [in Russian].
 9. Rudkovsky, O. M. (2013). Integration of the simulator system into the process of combat training of units of the Ground Forces. Collection of works of the Academy of Ground Forces named after Hetman Petro Sahaidachny, 99–104. [in Ukrainian].
 10. Lappo, I., Dobryshkin, Yu., Gerashchenko, M., & Chervotoka, O. (2020). Promising ways of development of the laboratory and testing base of the Armed Forces of Ukraine. Collection of scientific works of the State Research Institute of Testing and Certification of Weapons and Military Equipment. Chernihiv, 3 (1), 67–76. doi: 10.37701/dndivsovt.3.2020.09. [in Ukrainian].
 11. Kuznetsov, V., Dobryshkin, Yu., Lappo, I., & Zhirnyi, V. (2021). Recommendations for equipping the test site for testing armored vehicles and vehicles. Collection of scientific works of the State Research Institute of Testing and Certification of Weapons and Military Equipment. Chernihiv, 8 (2), 56–62. doi: 10.37701/dndivsovt.8.2021.06. [in Ukrainian].
 12. Avrutov, V.V., Avrutova, I.V., & Popov, V.M. (2009). Testing of devices and systems. Types of tests and modern equipment. NTUU «Kyiv Polytechnic Institute» Publ. [in Ukrainian].
 13. Matvievskyi, O. (2012). The ability of training equipment to provide combat training of the Ground Forces: materials of the reports of the round table meeting of the Center for the Study of the Army, Conversion and Disarmament, 47–49. [in Ukrainian].
 14. Asavalyuk, A. V., Gerasimov, S. V., & Roschupkin, E. S. (2017). Errors in determining the full velocity vector in a single rectangular coordinate system by a system of radar observation stations with different accuracy. Weapon systems and military equipment,2 (50), 53–56. [in Ukrainian].
 15. Lappo, I., Gerashchenko, M., & Chervotoka, O. (2020). Some aspects of the implementation of NATO standards in the system of testing weapons and military equipment of Ukraine. Collection of scientific works of the State Research Institute of Testing and Certification of Weapons and Military Equipment, 4 (2), 55–62. doi: 10.37701/dndivsovt.4.2020.07. [in Ukrainian].
 16. Kalachova, V.V., Dudenko, S.V., Boyko, V.V., & Babenko, O.P. (2011). Analysis of the main trends and directions of development of the training base in the context of improving the quality of training of personnel of the Air Force of the Armed Forces of Ukraine. Weapon systems and military equipment, 206–210. [in Ukrainian].
 17. Chernysh, I. A., Kobzar, A. V., Yakutovych, B. L., & Simonenkov, V. N. (2015). Trends and prospects for the development of the training base of the Armed Forces of Ukraine. Collection of scientific works,1(3),68–74. [in Ukrainian].
 18. Petrenko, V. M., Lyapa, M. M., Zhitnyk, V. E. et al. (2014). Daily activities of the unit commander. Sumy State University Publ. [in Ukrainian].
 19. Biletov, V. I., Zakalad, M. A., Pivovar, O. P., & Vorona, T. O. (2014). Strategy of military-technical cooperation of the Armed Forces of Ukraine in the conditions of their European integration and transition to Euro standards. Collection of scientific works of the Center for Military and Strategic Studies of the National Defense University of Ukraine named after Ivan Chernyakhovsky,3 (52), 122–126. [in Ukrainian].
 20. Kriukov, O., Melnikov, R., Bilenko О., Zozulia, A., Herasimov, S., Borysenko, M., Pavlii, V., Khmelevskiy, S., Abramov, D., & Sivak, V. (2019). Modeling of the process of the shot based on the numerical solution of the equations of internal ballistics. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1/5 (97), 40–46. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.155357. [in Ukrainian].
Copyright 2014 20.63-72 (eng) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free