№ 1 (19) – 2023

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ РУХОМИХ ЗАСОБІВ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.19.93-102
 
завантаження  Т. С. Іванов

 

завантаження  Р. В. Булгаков, канд. техн. наук
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Іванов Т. С., Булгаков Р. В. Рекомендації щодо удосконалення рухомих засобів технічного обслуговування і ремонту озброєння та військової техніки. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2023. № 1 (19). С. 93-102. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.19.93-102
 

Анотація

Після повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України, як ніколи за все існування ЗС України гостро стало питання ремонту та відновлення озброєння та військової техніки всіх номенклатур, що перебувають на озброєнні ЗС України та ті що надходять у якості матеріально-технічної допомоги від країн-партнерів. Зокрема існує проблематика ремонту та відновлення всіх зразків озброєння та військової техніки тимчасовими органами ремонту і відновлення.
В даній статті проведено аналіз складу і порядку практичного застосування рухомих засобів як технічного обслуговування так і ремонту РАО в ЗС України та проведено порівняння зі складом та порядком застосування рухомих засобів технічного обслуговування і ремонту Збройних Сил США. Також в ході роботи було приділено увагу удосконаленню зазначених вище рухомих засобів для технічного обслуговування та ремонту озброєння номенклатури РАО. Зазначене питання було досліджено шляхом аргументованого опису перспектив розвитку рухомих засобів технічного обслуговування і ремонту ракетно-артилерійського озброєння.
Зазначені питання мають значну проблематику і викликають цікавість і пошукові дослідження у фахівців технічного напрямку логістичного забезпечення з огляду необхідності внесення до системи відновлення таких якісних змін, які б дозволяли забезпечити максимальне охоплення належним ремонтом всіх несправних зразків озброєння та військової техніки, включаючи зразки іноземного виробництва, тобто тих, які стоять на озброєння країн НАТО. Та першочергово необхідно виробити конкретні рекомендації до перспективного комплексу рухомих засобів, що буде включати не лише якісне оновлення засобів ремонту а й буде враховано принцип уніфікації, взаємосумісності та модульності досліджуваного зразка.

Ключові слова

технічне обслуговування, ремонт, відновлення, рухомий засіб, ракетно-артилерійське озброєння.
 
 

Список бібліографічних посилань

 1. Дачковський В., Кондратюк І. Аналіз парку військової автомобільної техніки, яка потребуватиме відновлення рухомими засобами технічного обслуговування та ремонту. Журнал наукових праць «Соціальний розвиток і безпека». Київ, 2020. Вип. 6, т. 10. С. 216–228.DOI: 10.33445/sds.2020.10.6.20.
 2. Русіло П.О., Костюк В.В., Калінін О.М., Варванець Ю.В. Сучасний стан та перспективи розвитку рухомих засобів технічного обслуговування і ремонту автомобільної та бронетанкової техніки. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Харків, 2018. Вип. 29. С. 92–99.
 3. Середенко М. М., Кузьменко Р. В., Хорєв Р. В., Кізло Л. М. Аналіз форм і способів застосування Сухопутних військ в сучасних умовах, які впливають на розвиток озброєння і військової техніки, засобів технічного забезпечення, підготовки технічних спеціалістів та визначення напрямів їх подальшого вирішення. Військово-технічний збірник. Львів, 2017. Вип. 16. С. 65-71. URL: http://vtz.asv.gov.ua/article/view/149286/148447 (дата звернення: 25.01.2023).
 4. МРМ- Мастерская ремонтно-механическая. Подвижная автомобильная ремонтная мастерская. URL: http://parm.mybb.ru/viewtopic.php?id=3226.01.2023).
 5. Концептуальные основы тылового обеспечения вооружённых сил США ч2 (2014) - Структура и организация - Армия (Сухопутные войска) - Top secret - Pentagonus.Pentagonus - Pentagonus. URL:http://pentagonus.ru/publ/konceptualnye_osnovy_tylovogo_obespechenija_ vooruzhjonnykh_sil_ssha_ch2_2014/3-1-0-2528 (дата звернення: 26.01.2023).
 6. The logistics support team: SBCT combat multiplier: the Soldiers of the 25th Infantry Division's Brigade Support Battalion developed a way to maintain command and control of 1-25 Stryker Brigade Combat Team assets on the battlefield. - Free OnlineFree News, Magazines, Newspapers, Journals, Reference Articles and Classic Books - Free Online Library. URL: https://www.thefreelibrary.com/The+logistics+support+team:+SBCT+combat+multiplier:+the+Soldiers+of...-a013894953426.01.2023).
 7. Mobile Maintenance Equipment Systems (MMES). Military Analysis Network. URL: https://man.fas.org/dod-101/sys/land/wsh2011/240.pdf(дата звернення: 26.01.2023).
 8. Ковтуненко А.П, Шишанов В.В., Зубарев В.В. Основы теории восстановления эксплуатационных свойств технических систем: монография / за ред. А.П. Ковтуненко. Київ : НАУ, 2007. 301 с.
 9. ДСТУ В 3576-97. Експлуатація та ремонт військової техніки. Терміни та значення. Вид. офіц. Київ : Держстандарт України, 1997.
 10. Эйбшиц В.М. Теоретические основы эксплуатации вооружения. Москва : Воениздат, 1979. 261 с.
 11. Тарасенко П.Н., Цыганков В.Н. Перспективные подвижные средства восстановления вооружения и военной техники. Информационно-аналитический журнал «Новости науки и технологий» БелИСА. Минск. 2009. Вип. №2(11). URL: http://belisa.org.by/pdf/Publ/Art5_i11.pdf (дата звернення: 27.01.2023).
 
 
 

References

 
 1. Dachkovskiy, V., & Kondratyuk, I. (2020). Analysis of the fleet of military vehicles that will require restoration by mobile means of maintenance and repair. Journal of scientific works «Social development and security». 6, 10, 216-228. [in Ukrainian].
 2. Rusilo, P. O., Kostyuk, V. V., Kalinin, O. M., & Varvanets, Yu. V. (2018). The current state and prospects for the development of mobile means of maintenance and repair of automobile and armored vehicles. Bulletin of the National Technical University «KhPI», 29, 92-99. [in Ukrainian].
 3. Seredenko, M. M., Kuzmenko, R. V., Khorev, R. V., & Kizlo, L. M. (2017). Analysis forms and methods of Land forces in modern conditions, influencing the development of weapons and equipment, means of support. preparation of technicians and identify their future solution. Military-technical collection, 16, 65-71. Retrieved from http://vtz.asv.gov.ua/article/view/149286/148447 [in Ukrainian].
 4. MRM - Repair and mechanical workshop. (n.d.). Mobile car repair workshop. URL: http://parm.mybb.ru/viewtopic.php?id=32 [in Russian].
 5. Conceptual foundations of the rear support of the US Armed Forces part 2 (2014). (n.d.). Top secret - Pentagonus. http://pentagonus.ru/publ/konceptualnye_osnovy_tylovogo_obespechenija _vooruzhjonnykh_sil_ssha_ch2_2014/3-1-0-2528 [in Russian].
 6. The logistics support team: SBCT combat multiplier: the Soldiers of the 25th Infantry Division's Brigade Support Battalion developed a way to maintain command and control of 1-25 Stryker Brigade Combat Team assets on the battlefield. - Free Online Library. (б. д.). Free News, Magazines, Newspapers, Journals, Reference Articles and Classic Books - Free Online Library. https://www.thefreelibrary.com/The+logistics+support+team:+SBCT+combat+multiplier:+the+Soldiers+of...-a0138949534
 7. Mobile Maintenance Equipment Systems (MMES). (n.d.). Military Analysis Network. URL: https://man.fas.org/dod-101/sys/land/wsh2011/240.pdf
 8. Kovtunenko, A.P., Shishanov, V.V., & Zubarev, V.V. (2007)/ Fundamentals of the theory of recovery of operational properties of technical systems: monograph. NAU Publ. [in Russian].
 9. Operation and repair of military equipment. Terms and meanings (DSTU V 3576-97). (1997). Derzhstandard Ukrainy Publ. [in Ukrainian].
 10. Eibshits, V. M. (1979). Theoretical foundations of weapons exploitation. Voenyzdat Publ. [in Russian].
 11. Tarasenko, P. N., & Tsygankov, V. N. (2009). Prospective mobile means of restoring weapons and military equipment. Information and analytical journal «Novosti nauki i tehnologii» BelISA, 2(11). [in Russian].
Copyright 2014 19.93-102 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free