№ 1 (19) – 2023

 

ВІДНОВЛЕННЯ ШТОКІВ СИЛОВИХ ГІДРОЦИЛІНДРІВ АВТОМОБІЛІВ ЛЕКТРОЛІТИЧНИМ ХРОМУВАННЯМ

 

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.19.126-133
 
завантаження  С. Г. Чабан, канд. техн. наук, доц.

 

завантаження  О. В. Ковра
завантаження  В. М. Петров, канд. техн. наук, доц.
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Чабан С. Г., Ковра О. В., Петров В. М. Відновлення штоків силових гідроциліндрів автомобілів електролітичним хромуванням. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2023. № 1 (19). С. 126-133. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.19.126-133
 

Анотація

Якість ремонту деталей військової техніки та підвищення їх строку служби в значній мірі залежить від того як організовано та якими способами виконується відновлення спрацьованих або пошкоджених деталей. Для відновлення повної працездатності спрацьованих деталей необхідно вернути їм начальні розміри, геометричну форму, твердість, корозійну стійкість та інші властивості.
Одним із прогресивних способів відновлення спрацьованих штоків гідроциліндрів являється нанесення на їх робочу поверхню електролітичних покрить.
Метою дослідження є удосконалення способу відновлення штоків гідроциліндрів електролітичним хромуванням з метою інтенсифікації процесу, покращення експлуатаційних властивостей та одержання рівномірних за товщиною електролітичних осадків хрому на відновлюваних штоках.
Науковий та практичний напрям роботи полягає в тому, що вперше розглянута технологія інтенсифікації процесу, покращення якості покрить та отримання рівномірних по довжині деталі осадків електролітичного хрому з використанням конструкції ежекторного аноду.
Методологією дослідження є виявлення впливу параметрів процесу хромування на рівномірність, мікротвердість та мікро тріщинуватість хромових покрить з універсального (250 г/л – СrO3; 2,5 г/л – H2SO4) та кріолітового (10 г/л – Na3AlF6; 250 г/л – СrO3; 2,5 г/л – H2SO4) електролітів ежекторним способом.
Результати дослідження є встановлення залежності рівномірності, мікротвердості та мікротріщіноватості від параметрів процесу ежекторного хромування в стандартному та кріолітовому електролітах і визначення оптимальних температури та густини струму для використання при відновлені штоків гідроциліндрів військової техніки.
Цінність проведеного дослідження полягає в тому, що вперше в якості позитивного електроду використовується ежекторний анод, який забезпечує отримання якісних і рівномірних електролітичних покрить безпосередньо в ванні хромування. Анод-ежектор забезпечує регульоване по висоті підвіски відсмоктування газоподібних продуктів електролізу та оновлення електроліту в міжелектроднім просторі за рахунок ежекторного ефекту в анодних трубкахпри пропускані електроліту під тиском в жиклерних трубках.

Ключові слова

густина стуму, анодно-катодна відстань, рівномірність, тріщинуватість, температура електроліту, мікротвердість, анод-ежектор.
 
 
 

Список бібліографічних посилань

 1. Кулак А. П., Шестозуб А. Б, Коробов В. И. Приближенный расчет струйных насосов. Прикладна гідромеханіка. 2011. № 1 (13). С. 29–34. URL: http://hydromech.org.ua/content/ pdf/ph/ph-13-1(29-34).pdf.
 2. Яцюк Л. А. Основи проектування хімічних виробництв. Будова обладнання та конструкції підвісних пристроїв для нанесення гальванічних покриттів: навчальний посібник / Л.А. Яцюк, О.І. Букет, Г.С. Васильєв; НТУУ «КПІ». Київ : НТУУ «КПІ», 2016. 80 с.
 3. Роп’як Л. Я., Шовкопляс М. В., Стрілецький Ю. Й. Вплив технологічних параметрів процесу електрохімічного хромування на експлуатаційні властивості покриттів. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Механізація та автоматизація виробничих процесів.2021. № 3 (45), C. 48–56. URL: https://doi.org/10.32845/msnau.2021.3.7
 4. Saurabh T. N. Analysis of Hard Chrome Plating Process to Reduce Rejections using PDCA Cycle. International Research Journal of Engineering and Technology. 2019. № 6. P. 779–786. URL: https://www.irjet.net/archives/V6/i9/IRJET-V6I9115.pdf.
 5. Гудз Г. С.., Герис М.І. Захара І. Я., Осташук М. М. Визначеннявзаємозв’язку температури електроліту та вагомих чинників процесу хромування під час відновлення деталей машин. Науковий вісник НЛТУ України. 2018. № 28(5). С. 93–96. URL: https://doi.org/10.15421/40280520.
 6. Проценко В.С., Данілов Ф.І. Хромування гальванопокриттів із ванн тривалентного хрому як екологічно безпечна альтернатива небезпечним ваннам шестивалентного хрому: порівняльне дослідження переваг та недоліків. Політика екологічно чистих технологій. 2014. № 16(6). С. 1201–1206. DOI:10.1007/s10098-014-0711-1.
 7. Anticorrosion Property Study on the Hard Chrome Plating Layer of Hydraulic Cylinder/ N. Zhang et al. Advanced Materials Research. 2013. Vol. 791-793. P. 394–397. URL: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.791-793.394.
 
 
 

References

 
 1. Kulak, A.P., Shestozub, A.B., & Korobov, V.I. (2011). Approximate calculation of jet pumps. Applied hydromechanics,1 (13), 29–34. http://hydromech.org.ua/content/pdf/ph/ph-13-1(29-34).pdf. [in Ukrainian].
 2. 2.Yatsyuk, L.A., Buket, O.I., &Vasiliev, G.S. (2016). Fundamentals of the design of chemical plants. Budova possession and construction of suspended outbuildings for applying galvanic coatings.NTUU «KPI» Publ. [in Ukrainian].
 3. Ropyak, L.Y., Shovkoplias, M.V., Vytvytskyi, V. S., & Striletskyi, Y.Y. (2021). Influence of technological parameters the electrochemical chromiation process on the operational properties of coatings. Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Mechanization and Automation of Production Processes, 3 (45), 48–56. https://doi.org/10.32845/msnau.2021.3.7. Publ. [in Ukrainian].
 4. Saurabh, T.N. (2019). Analysis of Hard Chrome Plating Process to Reduce Rejections using PDCA Cycle. International Research Journal of Engineering and Technology,6, 779–786. https://www.irjet.net/archives/V6/i9/IRJET-V6I9115.pdf
 5. Gudz, G. S., Herys, M. I., Zakhara, I. Y., & Ostashuk, М. М. (2018). Determining the correlation between the electrolyte temperature and the significant factors of chrome plating during machine parts restoration. Scientific Bulletin of UNFU, 28(5), 93–96. https://doi.org/10.15421/40280520. Publ. [in Ukrainian].
 6. Protsenko, S., & Danilov, F. I. (2014). Chromium electroplating from trivalent chromium baths as an environmentally friendly alternative to hazardous hexavalent chromium baths: comparative study on advantages and disadvantages. Clean Technologies and Environmental Policy, 16(6), 1201–1206. https://doi.org/10.1007/s10098-014-0711-1
 7. Zhang, N., Huang, C. H., Zhang, C. H., & Shi, N. (2013). Anticorrosion Property Study on the Hard Chrome Plating Layer of Hydraulic Cylinder Rod. Advanced Materials Research, 791-793, 394–397. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.791-793.394
Copyright 2014 19.126-133 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free