№ 1 (19) – 2023

 

КОНСТРУКЦІЙНЕ УДОСКОНАЛЕННЯ КОЛІСНОГО РУШІЯ ВІЙСЬКОВОГО АВТОМОБІЛЯ 

 

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.19.153-160
 
завантаження  Л. М. Петров, канд. техн. наук, доц.

 

завантаження  І. В. Кішянус
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Петров Л. М., Кішянус І. В. Конструкційне удосконалення колісного рушія військового автомобіля. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2023. № 1 (19). С. 153-160. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.19.153-160
 

Анотація

Рух автомобіля здійснюється завдяки навантаженню колісного рушія силами: гравітаційною силою та дотичною силою тяги, що іноді приводить до затримки руху обертання шини при її деформації, а також не повною реалізації потужності, яку створює двигун і яка передається на колісний рушій. В статті розглянуті питання та приведенні елементи теорії військового автомобіля з конструкційним удосконаленням колісного рушія військового автомобіля, а також теореми про зміну кінетичної енергії такого колісного рушія.
Технологічна схема розробленої удосконаленої конструкції колісного рушія дозволяє процес передачі руху автомобілю здійснювати за рахунок кінематично-пов’язаного з ним рухливого додаткового колеса, перетворення енергії підведеної до колісного рушія в керований відносно осередком його маточини та зі складанням тягового зусилля автомобіля з переносною силою, яка є допоміжним фактором до інноваційної технології його переміщення.
Науковий та практичний напрям роботи полягає в тому, що вперше розглянута технологія в якій при обертанні колісного рушія по дорозі застосовано закон зміни механічної енергії шляхом застосування колісного рушія з кінематично-пов’язаним з ним додатковим колесом. Методологією дослідження являлося встановити математичний зв’язок між швидкістю циклічного переміщення додаткового колеса, яку пов’язано з осередком маточини автомобільного колеса, а це дозволяє підвищити динамічну рухливість безпосередньо автомобіля. Результатом дослідження є розробка елементів теорії військового автомобіля з новою конструкцією колісного рушія з кінематично-пов’язаним з ним додатковим колесом що дозволяє підвищити динамічну рухливість безпосередньо автомобіля. Цінність проведеного дослідження, результати проведеної роботи дозволять зробити внесок в галузь автомобільного виробництва.
Запропонована модель автомобіля з новою конструкцією колісного рушія з кінематично-пов’язаним з ним додатковим колесом придатна для використання з метою ефективної реалізації потужності двигуна з перетворенням її в тягове зусилля на колесі.

Ключові слова

фізико-математична модель, сила, колісний рушій з кінематично-пов’язаним з ним додатковим колесом, колесо,гравітаційна та дотична сила, момент інерції, кінетична енергія.
 
 
 

Список бібліографічних посилань

 1. Вахламов В. К. Автомобили. Конструкция и элементы расчета. Москва : Издательский центр «Академия», 2006. 480 с.
 2. Гандзюк М. О. Аналіз конструкції та елементи розрахунку автомобіля : навч. посіб. Луцьк : Вежа-Друк, 2017. 196 с.
 3. Манфановский С.Б., Енаев А. А. Колесный движитель с внутренним подрессори-ванием и основы его теоретического представления. Вестник Псковского государственного университета.2013. № 2. С. 168–177.
 4. Карташов А. Б. Разработка крупногабаритных колесных движителей из композиционных материалов на основе стеклопластика : автореф. дис. на соиск. уч. ст. канд. техн. наук. Москва, 2010. 19 с.
 5. Гутиев Є. К., Мамити Г. И., Плиев С. Х., Мельников А. С. Колесно-шагающий авто на снегу АВГ2012. Специальные колесные машины для освоения горных территорий. Вестник Белорусско-Российского университета. 2009. № 3(24). С. 22–29.
 6. Qala News. Hyundai построила шагающую машину для спасателей, 2019. YouTube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=CvS4VU9Whic
 
 
 

References

 
 1. Vakhlamov, V. K. (2006). Cars. Design and calculation elements. Publishing Center «Academy». [in Russian].
 2. Gandzyuk, M. O. (2017). Analysis of the design and elements of the design of a car. Vezha-Druk Publ. [in Russian].
 3. Manfanovskiy, S. B., & Enaev, A. A. (2013). Wheel propeller with internal suspension and the basis of its theoretical presentation. Bulletin of the Pskov State University, 2, 168–177. [in Russian].
 4. Kartashov, A. B. (2010). Development of large-sized wheel propellers from composite materials based on fiberglass: author. (Extended abstract of candadate’d thesis). [in Russian].
 5. Gutiev, Y. K., Mamiti, G. I., Pliev, S. H. & Melnikov, A. S. (2009). Wheel-walking car in the snow AVG2012 Special wheeled vehicles for the development of mountain territories. Bulletin of the Belarusian-Russian University. [in Belarusian].
 6. Qala News. (2019, Ferbury 13). Hyundai built a walking car for rescuers [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=CvS4VU9Whic [in Russian].
Copyright 2014 19.153-160 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free