№ 1 (19) – 2023

 

ПОВІТРЯНОДЕСАНТНА ПІДГОТОВКА ОСОБОВОГО СКЛАДУ. АСПЕКТИ АНАЛІЗУ РОЗВИТКУ ТА ЇХ ЗАКОНОМІРНОСТІ

 

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.19.179-188
 
завантаження  С. С. Гаценко, канд. техн. наук

 

завантаження  С. Л. Мордвінов
завантаження  М. В. Адаменко
завантаження  В. М. Георгієв, канд. пед. наук, доц.
завантаження  О. М. Печорін, канд. військ. наук
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Гаценко С. С., Мордвінов С. Л., Адаменко М. В., Георгієв В. М., Печорін О. М. Повітрянодесантна підготовка особового складу. Аспекти аналізу розвитку та їх закономірності. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2023. № 1 (19). С. 179-188. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.19.179-188
 

Анотація

Проведення реорганізаційних заходів в збройних силах України привела до скорочення фахівців повітрянодесантної служби, проте актуальність питань повітрянодесантної підготовки (ПДП) в підрозділах та військових частинах не знизилася. Ці заходи ще раз більш підкреслили та загострили необхідність негайного вирішення ряду проблем в цій сфері. Дієва та досить стала система повітрянодесантної підготовки застаріла. Вона працює надійно але обставини, що склалися в період після подій 2014 року до теперішнього часу та вимоги що виникли до системи підготовки, остаточно виявили, що наявна система не задовольняє новим поглядам на сучасну структуру десантного забезпечення та застосування повітряних десантів зокрема. Війна 2022 року підкреслила важливість всебічної підготовки розвідувальних підрозділів, військових частин Десантно-штурмових військ (ДШВ), Сил спеціальних операцій (ССО), морської піхоти (МП) Збройних Сил України, всіх тих, хто доказав за вісім місяців російсько-Української війни свою ефективність практично. Програма ПДП від початку свого створення та часткової модернізації постійно носила ознаки підготовки до класичного застосування масових повітряних десантів, опрацьованого за роки існування радянського союзу, але практичні бойові дії обох сторін російсько-Української конфлікту, поки що, вказують на помилковість зазначеного напрямку.
В статі проводиться огляд закономірностей зміни умов та засобів застосування повітряних десантів до розвитку навчально-методичної та матеріальної бази протягом часу. Аналізуються наслідки невчасного врахування ряду питань, щодо нових підходів до повітрянодесантної підготовки особового складу у подальшому.

Ключові слова

повітрянодесантна підготовка, настанова, тренажерна база, десантне забезпечення.
 
 
 

Список бібліографічних посилань

 1. Печорін О. Погляди військових фахівців провідних країн світу щодо застосування повітрянодесантних (аеромобільних) військ в сучасних умовах. Зб. наук. пр. Нац. академії державної прикордонної служби України. Хмельницький : НАДПСУ, 2014. С. 153−161.
 2. Мордвинов С.Л., АдаменкоМ. В., Іванов О. В. Аналіз досвіду проведення заходів з десантування вантажів парашутним способом в антитерористичній операції. Актуальні питання національної безпеки і оборони. Наука і оборона. 2020, № 4. С. 27–31.
 3. Настанова з повітрянодесантної служби (НПДС-2006), введена в дію наказом Головнокомандувача Сухопутних військ Збройних Сил України відтравня 2006 року № 205. С. 67–75.
 4. Фізик що дав назву парашута. історія створення парашута, хто винайшов першим? Парашут в авіації - річ шкідлива/. URL: https://videointercoms.ru/uk/fizik-davshii-nazvanie-parashyutu-istoriya-sozdaniya-parash yuta-kto-izobrel.html.
 5. Кіндеркнехт Л. В., Крупінін С.Д., Лупаленко О.В. Перспективи застосування повітряних десантів з використанням плануючих парашутів з великих висот на дальність. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2016, № 2 (6) С. 169.
 6. Мінов Л.О. О высотних и затяжных прыжках. Вестник воздушного флота. 1932, №10-11. С.12–15.
 7. Кононенко С. В. Парашютизм в СССР: история становления и развития в 1930 – июне 1941 гг. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования “Северо-кавказский федеральный университет”. На правах рукописи. Специальность 07.00.02 – Отечественная история. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. 2020р.
 8. Забелин М. Парашютное дело: учебник для летных школ истроевых частей ВВС РККА: Утв. Комиссией по учебникам при НКО СССР вкачестве учебника для школ ВВС РККА / М. Забелин. – М.: Госвоениздат,1934.
 9. Кузьменко О. Апаратура для тенеровки парашютистов на земле. Вестник воздушного флота. 1935.№11 C. 38-40.
 10. Лукин А. Из опыта подготовки парашютиста. Под ред. [ипредисловие] мастера парашютного спорта СССР, орденоносца. Петрова Б., Лукин А. Киев: Гос. воен. издат-во “На варти”, 1938.
 11. Абанін Р. Науковий підхід до практики десантування. Арамейський збірник 2016, С. 42-44.
 12. Зігаев А. І. Парашутная підготовка : навчальний посібник. К.Овсянніков, Б. Перров, В. Шустов. 1949.
 13. Жорник Д. Т. Теория и практика парашютной подготовки . Под общ. ред. мастера спорта,канд. техн. наук Стасевича. М. : Издат-во ДОСААФ, 1968.
 14. Руководство по воздушно-десантной подготовке РВДП-79 введеное в действие НК ВДВ от 18.12.1978р №89.; воен.издат МО СССР М.80.
 15. Бабак В., ШавейкоЛ. Історія розвитку системи безпарашутного десантування Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2016. № 2 (6). С. 356.
 
 
 

References

 
 1. Pechorin, O. (2014). Views of military experts of the leading countries of the world regarding the use of airborne (airborne) troops in modern conditions. Zb. nauk. pr. Nac. akademії derzhavnoї prikordonnoї sluzhbi Ukraїni. Hmel'nic'ki, 153−161. [in Ukrainian].
 2. Mordvinov, S. L., Adamenko, M. V., & Ivanov, O. V. (2020). Science and defense. Analysis of the experience of carrying out activities on the parachute landing of cargo in an anti-terrorist operation. Current issues of national security and defense. Science and defense, 4, 27-31. [in Ukrainian].
 3. Instructions for the Airborne Service (KPDS-2006), put into effect by the order of the Commander-in-Chief of the Ground Forces of the Armed Forces of Ukraine dated May 17, 2006 No. 205. [in Ukrainian].
 4. The physicist who gave the name parachute. the history of the parachute, who invented it first? A parachute in aviation is a harmful thing. https://videointercoms.ru/uk/fizik-davshii-nazvanie-parashyutu-istoriya-sozdaniya-parash yuta-kto-izobrel.html. [in Ukrainian].
 5. Kinderknecht, L., Krupinin, S., & Lupalenko, O. (2016). Ukraine Prospects for the use of airborne landings using glider parachutes from high altitudes at long range. Collection of scientific papers. Military Academy (Odesa), 2 (6), 169 [in Ukrainian].
 6. Minov, L. O. (1932). About height and long-lasting pressures. Vestnik air fleet, 10-11, 12-15. [in Russian].
 7. Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education "North Caucasus Federal University" copyright of the manuscript Sergey Viktorovich Kononenko Parachuting in the USSR: history of formation and development in 1930 - June 1941. Specialty 07.00.02 – National history Dissertation for the degree of candidate of historical sciences. 2020 [in Russian].
 8. Zabelin, M. (1934). Parachute business. Gosvoenizdat Publ. [in Russian].
 9. Kuzmenko, O. (1935). Equipment for training paratroopers on the ground. Bulletin of the Air Fleet, 11, 38-40. [in Russian].
 10. Lukin, A. (1938). From the experience of parachutist training. Ed. [preface] master of parachuting sports of the USSR, recipient of the order B. Petrov. A. Lukin. Kyiv: Gos. military Na Varti publishing house. [in Russian].
 11. Abanin, R. (2016). Scientific approach to the practice of landings. Aramaic collection, 42-44. [in Russian].
 12. Zigaev, A. I. (1949). Parachute training: study guide. [in Russian].
 13. Zhornyk, D. T. (1968). Theory and practice of parachute preparation. D.T. Zhornyk, K.V.; Under the municipality ed. master of sports, candidate technical of Science R.A. Stasevych. M.: Izdat-vo DOSAAF. [in Russian].
 14. (1978). Manual for Airborne Training of the RVDP-79 put into effect by the Airborne Forces NK dated December 18, 1978 No. 89.; military edition of the Ministry of Defense of the USSR M.80 [in Russian].
 15. Babak, V., & Shaveiko, L. (2016). History of the development of the parachute landing system. Collection of scientific papers. Military Academy (Odesa), 2 (6) р. 356 [in Ukrainian].
Copyright 2014 19.179-188 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free