№ 1 (19) – 2023

 

ХМАРНІ РІШЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ГІБРИДНОЇ IT-ІНФРАСТРУКТУРИ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.19.189-202
 
завантаження  В. В. Чепкій, канд. техн. наук, доц.

 

завантаження  В. В. Скачков, д-р техн. наук, проф.
завантаження  О. М. Єфимчиков, канд. техн. наук, доц.
завантаження  В. К. Набок, канд. військ. наук, с.н.с.
завантаження  О. Д. Єльчанінов, канд. техн. наук, доц.
завантаження  С. М. Осипенко, канд. екон. наук, доц.
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Чепкій В. В., Скачков В. В., Єфимчиков О. М., Набок В. К., Єльчанінов О. Д., Осипенко С. М. Хмарні рішення реалізації гібридної IT-інфраструктури інформаційно-освітнього середовища вищого військового навчального закладу. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2023. № 1 (19). С. 189-202. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.19.189-202
 

Анотація

Відповідно до хмаро орієнтованого проєкту модернізується інформаційно-освітнє середовище (ІОС) вищого військового навчального закладу. Аналізу піддаються гібридна IT-інфраструктура та хмарні рішення її реалізації. В підсумку заявлено комплексну модель діалогічно близьких сервісних рішень, як прообраз відкритої, узгодженої і стандартизованої cloud-системи. Ієрархічна дворівнева структура комплексної моделі представлена: на нижньому (фізичному) рівні апаратними засобами надання хмарних сервісів (cloud service); на верхньому (абстрактному) рівні фізично розгорнутим програмним забезпеченням. Подана комбінована схема сервісного обслуговування корпоративної IT-інфраструктури з наданням пріоритету сегменту IaaS-послуг, класичному сценарію розгортання гібридної IT-інфраструктури та готовим програмним рішенням управління. Задані вимоги трансформовано в хмарну архітектуру гібридної системи, яка поєднує зовнішню інфраструктуру сервіс-провайдерів з внутрішньою локальною інфраструктурою військового навчального закладу шляхом інтеграції корпоративних ресурсів і служб до інформаційно-освітнього середовища. Останні представлено готовими рішеннями програмних пакетів Microsoft Azure, Office 365, Imagine Academy, Virtual Academy та Google Workspace, які корпорації Microsoft та Google надають навчальним закладам безкоштовно. Інструментом управління ресурсами гібридної IT-інфраструктури обрано базовий варіант вільно поширюваної хмарної платформи Apache CloudStack v.4. В цьому контексті визначені критерії вибору і загальна топологічна упорядкованість хмарної платформи. Розставлено організаційні акценти впровадження платформи, як трирівневе ієрархічне вкладення структурних елементів. Запропонована технічна структура реалізації у складі двох комп’ютерів, один з яких виконує функції Сервера управління CloudStack MS і Первинного сховища, а інший відповідає за роботу гіпервізора та містить Вторинне сховище.

Ключові слова

інформаційно-освітнє середовище, гібридна IT-інфраструктура, віртуалізація, сервісні рішення, хмарна платформа, віртуальна машина, модель розгортання.
 
 
 

Список бібліографічних посилань

 1. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.р. № 1556-VII. Редакція від 23.04.2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення 23.03.2023).
 2. Про хмарні послуги: Закон України від 17.02.р. № 2075-IX. Редакція від 17.02.2022 р. Відомості Верховної Ради України. 2022. № 32. ст. 1683.
 3. Кононюк А. Е. Фундаментальная теория облачных технологий: в 18 книгах. Київ: Освіта України, 2018. Кн.1: Общенаучные подходы формирования систем облачных технологий. 620 с.
 4. Чепкій В. В., Скачков В. В., Єфимчиков О. М., НабокВ. К., Гончарук А. А., ЄльчаніновО. Д. Парадигма модернізації IT-інфраструктури інформаційного освітнього середовища вищого військового навчального закладу на принципах хмарних обчислень та технології віртуалізації: Зб. наук. пр. Військової академії (м. Одеса). Одеса, 2022. Вип.(17). С. 191-208. DOI: https://doi.org/10.37129/2313-7509.
 5. Белоножко П. П., Белоус В. В., Куцевич Н. А., Храмов Д. А. Свободные облачные аппаратно-программные платформы. Аналитический обзор. Интернет-журнал «Науковедение». 2016. Том 8, № 6. (доступ свободный). Загл. с экрана. URL: http://naukovedenie.ru/PDF/61TVN616.pdf.
 6. Чепкій В. В., Скачков В. В., Єфимчиков О. М., НабокВ. К., ЄльчаніновО. Д. Сервісне розширення моделі хмарної інфраструктури в бі-парадигмальній системі формування інформаційно-аналітичної компетентності військових фахівців за напрямком підготовки. Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи: матеріали Міжнар. наук.-прак. конф. (м. Одеса, 20 жовт. 2022 р.). Одеса, 2022.212-213.
 7. Храмцовская Н. Стандарты и руководства по использованию облачных вичислений. Information Management. 2013. № 3. С. 12-21.
 8. Олексюк В. П. Проектування моделі хмарної інфраструктури ВНЗ на основі платформи Apache CloudStack.Інформаційні технології і засоби навчання. 2016. Том 54, № 4. С. 153-164. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v54i4.1453.
 9. Олексюк В. П. Впровадження технологій хмарних обчислень як складових ІТ-інфраструктури ВНЗ. Інформаційні технології і засоби навчання. 2014. Том 41, № 3. С. 256-267. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v41i3.1042.
 10. Чепкій В. В., Скачков В. В., Єфимчиков О. М., НабокВ. К., ЄльчаніновО. Д. Сервісні рішення в проекті «хмарного апгрейду» IT-інфраструктури інформаційно-освітнього середовища вищого військового навчального закладу. Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку: зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 15 берез. 2023 р. Харків, 2022. С. 162-165.
 11. Apache CloudStack Documentation: open source cloud computing. URL: http://docs.cloudstack.apache.org/en/master/concepts.html. (дата звернення: 12.03.2023).
 12. Руденко А. CloudStack 4. Архитектура, особенности и недостатки. . Авторские статьи о виртуализации: [сайт]. URL: https://ivirt-it.ru/cloudstack-4-final. (дата звернення: 12.03.2023).
 
 
 

References

 
 1. Law of Ukraine About Higher Education № 1556-VII (2014, July 1, Editorial dated: 2021, April 23). Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (Last accessed: 25.04.2022). [in Ukrainian].
 2. Law of Ukraine On Cloud Services № 2075-IX. (2022, February 17). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrayiny (2022, 32,1683). [in Ukrainian].
 3. Kononyuk, E. (2018). Fundamental Theory of Cloud Technologies in 18 volumes. (Vol. 1). General scientific approaches to the formation of cloud technology systems Osvita Ukrainy Publ. [in Russian].
 4. Chepkii, V., Skachkov, V. V., Yefymchykov, O. M., Nabok, V. K. & Yelchaninov, O. D. (2022). The paradigm of modernization of the IT infrastructure of the information educational environment of a higher military educational institution on the principles of cloud computing and virtualization technology. Collection of scientific works of Odesa Military Academy, 1(17), 191-208. DOI: https://doi.org/ 10.37129/2313-7509. [in Ukrainian].
 5. Belonozhko,P., Belous, V. V., Kutsevich, N. A. & Khramov, D. A. (2016). Free cloud hardware and software platforms. Analytical review. Internet-journal Naukovedenie, Vol. 8, no. 6. Retrieved from http://naukovedenie.ru/PDF/61TVN616.pdf. [in Russian, English].
 6. Chepkii, V., Skachkov, V. V., Yefymchykov, O. M., Nabok, V. K. & Yelchaninov, O. D. (2022). Service expansion of the cloud infrastructure model in a bi-paradigmatic system for the formation of information and analytical competence of military specialists in the field of training. In Joint actions of military formations and law enforcement agencies: problems and prospects (p.p. 212-213). [in Ukrainian].
 7. Khramtsovskaya N. (2013). Standards and guidelines for using cloud computing. Information Management, 3. 12-21. [in Russian].
 8. Oleksiuk, P. (2016). Designing of university cloud infrastructure based on apache
  cloudstack. Information technologies and teaching aids,
  . Vol. 54, no. 4. 153-164. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v54i4.1453. [in Ukrainian].
 9. Oleksiuk, P. (2014). Implementation of cloud computing technologies as components of the university IT infrastructure. Information technologies and learning tools, Vol. 41, no. 3. 256-267. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v41i3.1042. [in Ukrainian].
 10. Chepkii, V., Skachkov, V. V., Yefymchykov, O. M., Nabok, V. K. & Yelchaninov, O. D. (2022). Service solutions in the project of "cloud upgrade" of the IT infrastructure of the information and educational environment of a higher military educational institution. In Application of information technologies in the training and activities of law enforcement forces (p.p. 162-165). [in Ukrainian].
 11. Welcome to Apache CloudStack’s Documentation. (online). Apache CloudStack: open source cloud computing. Retrieved from https://docs.cloudstack.apache.org/en/latest/. [in English].
 12. Rudenko, A. (n.d.). CloudStack 4. Architecture, features and disadvantages. Author's articles about virtualization. Retrieved from https://ivirt-it.ru/cloudstack-4-final. [in Russian].
Copyright 2014 19.189-202 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free