№ 2 (20) – 2023

АНАЛІЗ ДОЦІЛЬНОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ОЛИВ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ НА ВІЙСЬКОВІЙ ТЕХНІЦІ ПІД ЧАС ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ  

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.20.5-11
 
завантаження  Ю. І. Кузенко

 

завантаження  І. С. Левченко, канд. військ. наук
завантаження  В. В. Маліков
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Кузенко Ю. І., Левченко І. С., Маліков В. В. Аналіз доцільності відновлення відпрацьованих олив для подальшого їх застосування на військовій техніці під час ведення бойових дій. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2023. № 2 (20). С. 5-11. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.20.5-11
 

Анотація

Збільшення споживання нафтопродуктів та їх виробництва призвело до зростання обсягів відпрацьованих моторних олив, що стає досить нагальною проблемою з точки зору екології та економічної доцільності.
Виробництво та використання моторних олив є складним процесом, який пов'язаний із значними енергетичними та фінансовими витратами. У зв'язку з цим, збільшується інтерес до пошуку ефективних рішень щодо відновлення та переробки відпрацьованих моторних олив з метою подальшого використання. Це дозволить знизити негативний вплив на навколишнє середовище та забезпечити збереження природних ресурсів.
Метою даної наукової статті є проведення аналізу доцільності відновлення моторних олив та оцінка економічної доцільності їх подальшого використання у нафтопереробних процесах. Здійснюючи систематичне дослідження цієї проблеми, ми сподіваємося виявити оптимальні шляхи відновлення та раціонального використання відпрацьованих моторних олив, що сприятиме створенню більш сталої та екологічно чистої енергетичної системи.
Для досягнення зазначеної мети, ми розглянемо існуючі технології відновлення моторних олив, їх ефективність, переваги та недоліки, а також проаналізуємо вплив відновлення на якість нафтопродуктів та загальний економічний розвиток. Окреслені в статті результати досліджень можуть стати підґрунтям для розробки стратегій та політик у галузі виробництва нафтопродуктів, спрямованих на забезпечення сталого розвитку та оптимізацію використання обмежених ресурсів.

Ключові слова

відновлення моторних олив, технології регенерації та рециклінгу, ефективність відновлення олив, вплив на якість нафтопродуктів, економічний аналіз переробки, сталі підходи до переробки, перспективи розвитку сталих методів, вартість відновлення та виробництва, екологічна сталість технологій, показники ефективності використання.
 
 

Список бібліографічних посилань

  1. Зданевич В. Основи виробництва пально-мастильних матеріалів. ч.І. Одеса : ОІСВ, 2005. С. 85–93.
  2. Зданевич В. Основи виробництва пально-мастильних матеріалів. ч.ІІ. Одеса : ОІСВ, 2006. С. 43–68.
  3. Корчак Б. О., Гринишин О. Б., Червінський Т. І., Витрикуш Н. М., Нагурський А. О., Іващенко Р. В. Очищення відпрацьованих мінеральних моторних олив кристалічним карбамідом. Науковий вісник НЛТУ України. 2020. Т. 30, № 1. С. 127–131. URL: https://doi.org/10.36930/40300122.
  4. Зеленько Ю. В., Безовська М. С. Розробка екологічно безпечної схеми відновлення відпрацьованих моторних олив. New Stages of Development of Modern Science in Ukraine and EU Countries : collective monograph. Riga, 2019. Pt. 3. С. 143–164. URL: https://doi.org/10.30525/978-9934-588-15-0-55.
 
 
 

References

 
  1. Zdanevych, V. (2005). Fundamentals of Fuel and Lubricant Materials Production.(Part I). OISV Publ. [in Ukrainian].
  2. Zdanevych, V. (2006). Fundamentals of Fuel and Lubricant Materials Production.(Part II). OISV Publ. [in Ukrainian].
  3. Korchak, B. O., Hrynyshyn, O. B., Chervinskyi, T. I., Vytrykush, N. M., Nahurskyi, A. O., & Ivashchenko, R. V. (2020). Purification of the used mineral engine oils by crystalline carbamide. Scientific Bulletin of UNFU, 30(1), 127–131. DOI: https://doi.org/10.36930/40300122. [in Ukrainian].
  4. Zelenko, Yu. V., & Bezovska, M. S. (2019). Development of an environmentally friendly scheme for the recovery of used engine oils. In New Stages of Development of Modern Science in Ukraine and EU Countries. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-588-15-0-55. [in Ukrainian]. 
Copyright 2014 20.5-11 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free