№ 2 (20) – 2023

АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ЗРАЗКА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ НА ПРОТЯЗІ ЙОГО ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ 

 

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.20.26-33
 
завантаження  О. В. Гуменюк

 

 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Гуменюк О. В. Аналіз процесу трансформації технічного стану зразка військової техніки для підрозділів Збройних Сил України на протязі його життєвого циклу. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2023. № 2 (20). С. 26-33. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.20.26-33
 

Анотація

Аналіз існуючих методів визначення оцінки ефективності системи технічного обслуговування та ремонту нових та новітніх зразків озброєння та військової техніки, які поступають на озброєння в підрозділах Збройних Сил України, показав, що кожний із існуючих підходів має свої переваги та недоліки. В статті розглянуто застосування адекватних моделей визначення змін показника технічного стану у вигляді нормованого залишкового ресурсу зразків озброєння та військової техніки. Запропонований метод екстраполяції дозволяє визначити тренд зміни технічного стану зразків військової техніки підрозділів Збройних Сил України або його розвитку за часом експлуатації. Такий підхід до моделювання процесів зміни технічного стану зразків озброєння та військової техніки сприяє кількісному аналізу та прогнозу динаміки змін за часом їх важливих параметрів, а саме характеристик якості, стану і перспектив оновлення їх парку. Використання запропонованих методів оцінки зміни технічного стану зразка озброєння та військової техніки за час його експлуатації дозволить своєчасно спрогнозувати процес розвитку змін в технічному стані зразка озброєння та військової техніки і дозволить підвищити готовність зразків озброєння та військової техніки до виконання завдань за призначенням. на заданому рівні надійності цих зразків. Представлений запропонований метод дозволяє визначати момент часу, при якому показник технічного стану зразка озброєння та військової техніки досягає деякого заданого або критичного рівня та є реальним кроком у дослідженнях питань кількісного визначення рівня показника залишкового нормованого ресурсу нових та новітніх зразків озброєння і військової техніки та у вирішенні завдання якісного (стійкого) міжремонтного функціонування таких зразків.

Ключові слова

зразок військової техніки, технічний стан, показник технічного стану, залишковий нормований ресурс, модель. метод екстраполяції, оцінка параметрів тренду.
 
 

Список бібліографічних посилань

 1. Granino A. Korn, Theresa M. Korn. Mathematical handbook for scientists and engineers. Definitions, theorems and formulas for reference and review. 2nd ed. New York [usw.] :  McGraw-Hill Companies, 1968. 1130 p.
 2. Демидов Б.О. Методичні основи системних досліджень та рішення проблем технічного оснащення збройних сил держави: монографія. Кн.1. Київ : Вид. дім «Стилос», 2016. 665 с.
 3. Демидов Б. О. Методичні основи системних досліджень та рішення проблем технічного оснащення збройних сил держави: монографія. Кн.2. Київ : Вид. дім «Стилос», 2016. 640 с.
 4. Демидов Б. О. Системна методологія планування розвитку, проектних досліджень та зовнішнього проектування озброєння і військової техніки: монографія. Кн. 3. Київ : Вид. дім «Стилос», 2011. 464 с.
 5. Дем’янчук Б. О., Малишкін О. В. Узагальнена модель системи технічного забезпечення бойових дій. Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних сил. Харків, 2014. № 2(39), С. 3–8.
 6. Дем’янчук Б. О., Косарєв В. М. Методичні основи оцінки ймовірності інвестування в безпеку країни в умовах невизначеності. Європейський вектор економічного розвитку. Дніпро, 2015. № 2(19), С. 44–54.
 
 
 

References

 
 1. Granino, A. Korn, & Theresa, M. Korn, M. S. (1968). Mathematical handbook for scientists and engineers. Definitions, theorems and formulas for reference and review. (2nd ed). McGraw-Hill Companies.
 2. Demydov, B. O. (2016). Methodological foundations of system research and solutions to the problems of technical equipment of the armed forces of the state: monograph. Vol.1 Stylos Publ. [in Ukrainian].
 3. Demydov, B. O. (2016). Methodological foundations of system research and solutions to the problems of technical equipment of the armed forces of the state: monograph. (Vol.2). Stylos Publ. [in Ukrainian].
 4. Demydov, B. O. (2011).Systemic methodology of development planning, project studies and external design of weapons and military equipment: monograph .(Vol.3) Stylos Publ. [in Ukrainian].
 5. Demyanchuk, B. O. & Malyshkin, O. V. (2014). Generalized model of the system of technical support of combat operations. Collection of scientific works of Kharkiv Air Force University, 2(39), 3-8. [in Ukrainian].
 6. Demyanchuk, B.O. & Kosarev, V.M. (2015). Methodological bases for assessing the probability of investing in the country's security in conditions of uncertainty. European vector of economic development, 2(19), 44-54. [in Ukrainian].
Copyright 2014 20.26-33 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free