№ 2 (20) – 2023

ІДЕНТИФІКАЦІЯ МОДЕЛІ ПАРАМЕТРА ПОТОКА ВІДМОВ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ПРИ ОДНОРЕЖИМНОМУ УТРИМАННІ 

 

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.20.56-62
 
завантаження  С. М. Тарасенко

 

завантаження  А. О. Левченко, канд. техн. наук, доц.
завантаження  М. В. Пестерев
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Тарасенко С. М., Левченко А. О., Пестерев М. В. Ідентифікація моделі параметра потока відмов озброєння та військової техніки при однорежимному утриманні. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2023. № 2 (20). С. 56-62. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.20.56-62
 

Анотація

Експлуатація зразка ОВТ це комплекс заходів, який включає в себе використання за призначенням, технічне обслуговування, ремонт, транспортування та збереження. Всі ці складові життєвого циклу ОВТ мають свої динамічні показники, адже перебувають у динамічних системах. Експериментальний пошук найкращих умов утримання зразків ОВТ є матеріально обтяжуючим та трудомістким, і часом не завжди доречним. Динамічні системи функціонування деяких зразків має певні обмеження в плані виникнення руйнацій, поломок чи навіть вибухів. Ефективність використання будь-якого зразка озброєння має пряму залежність від умов утримання зразка перед застосуванням. Відмови ОВТ за технічним станом є факторами, що безпосередньо впливають на ефективність застосування ОВТ за призначенням, є ключовими факторами впливу на живучість. Відмови, можливі в процесі утримання, саме мають ймовірнісний характер в процесі утримання, до початку застосування, що є вкрай неприпустимим з точки зору експлуатації ОВТ. Однорежимне утримання техніки є складової системи експлуатації ОВТ.
Для здійснення імітаційного моделювання утриамнняОВТ необхідно провести ідентифікацію параметрів потоків відмов, які будуть мати різний прояв в залежності від умов утримання та різний прояв в залежності від виду та типу ОВТ. Моделюючи процеси станів утримання ОВТ необхідно розглянути як найбільше доступних методів відсіявши ті що мають відхилення від показників очікуваного результату, який в кінцевому етапі може впливати на хибні показники ефективності заходів підтримки живучості.
В даній статті проводиться аналіз процесу утримання ОВТ за алгоритмом методу максимуму компактності медіанної моделі (ММКММ-ідентифікації) крім цього проводиться аналіз структурних та параметричних ідентифікацій моделі параметра потоку відмов за експлуатаційними даними. Порівняння методу максимуму компактності (ММК) та методу найменших квадратів (МНК).

Ключові слова

умови утримання, параметри потока відмов, життєвий цикл,живучість, фактори впливу, відмови, технічне обслуговування, технічний стан, відновлення, імітаційне моделювання, ідентифікація моделі, методу максимуму компактності.
 
 

Список бібліографічних посилань

 1. Тарасенко С. М., Левченко А. О. Побудова мікромодуля оператора та імітаційне моделювання процесу технічного обслуговування озброєння та військової техніки. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2023. Вип. 1(19). С. 80–86. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.19.80-86.
 2. Гнеденко В. В. Курс теории вероятности : учеб. пособие. Москва : Физматгиз, 1969. 400 с.
 3. Левин С. Ф. Основы теории контроля. Москва : МО СССР, 1983. 51 с.
 4. Смоляк С. А., Титаренко Б. П. Устойчивые методы оценивания. Москва : Статистика, 1980. 208 с.
 5. Айвазян С. А., Енюков И. С. Мешалкин Л. Д. Прикладная статистика : Исследование зависимостей. Москва : Финансы и статистика, 1985. 487 с.
 6. Мостеллер Ф., Тьюки Дж. Анализ данных та регрессия. Москва : Финансы и статистика, 1982. 317 с.
 7. Ершов А. А. Стабильные методы оценки параметров. Автоматика и телемеханіка.Москва, 1978. Вип. 8. С. 66–100.
 8. Кашьян Р.Л., Рао А.Р. Построение динамических стохастических моделей по экспериментальных данным. Москва : Наука, 1983. 384 с.
 9. Левин С. Ф. Основы теории обеспечения эксплуатации технических объектов. Москва : МО СССР, 1982. 99 с.
 10. «Вопросы кибернетики». Выпуск 094. Статистические методы в теории обеспечения эксплуатации/ред. С. Ф. Левин. 94-те вид. Москва : АН СССР, 1982. 152 с.
 11. Худсон Д. Статистика для физиков. Москва : Мир, 1967. 242 с.
 
 
 

References

 1. Tarasenko, S. M., & Levchenko, A. O. (2023). Building macromodule of operator and simulation of the maintenance process of weapons and military equipment. Collection of scientific works of the Military Academy (Odesa),1(19),80–86. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.19.80-86. [in Ukrainian].
 2.  Gnedenko, V. V. (1969). Course of probability theory. Moscow: Fizmatgiz Publ. [in Russian].
 3.  Levin, S.F. (1983). Fundamentals of control theory. Moscow: Ministry of Defense of the USSR. [in Russian].
 4.  Smolyak, S.A., & Titarenko, B.P. (1980). Sustainable methods of evaluation. Moscow: Statistics Publ. [in Russian].
 5.  Ayvazyan, S.A., Enyukov, I.S., & Meshalkin, L.D. (1985). Applied statistics: A study of dependencies. Moscow: Finance and Statistic. [in Russian].
 6.  Mosetler, F., & Tukey, J. (1982). Data analysis and regression. Moscow: Finance and Statistics Publ. [in Russian].
 7.  Ershov, A.A. (1978). Stable methods for estimating parameters. Automation and Telemechanics, 8, 66–100. [in Russian].
 8.  Kashyan, R. L., &Rao, A. R. (1983). Construction of dynamic stochastic models based on experimental data. Science Publ. [in Russian].
 9.  Levin, S. F. (1982). Fundamentals of the theory of ensuring the operation of technical objects. Moskow : USSR Ministry of Defense Publ. [in Russian].
 10.  Levin, S. F. (Ed.). (1988). Questions of cybernetics. Statistical methods in the theory of maintenance of operation. Digest of articles, 94. Moskow : USSR Academy of Sciences. Publ. [in Russian].
 11.  Hudson, D. (1967). Statistics for physicists. Moscow: Mir Publ. [in Russian]. 
Copyright 2014 20.56-62 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free