№ 2 (20) – 2023

КОМПЛЕКТУВАННЯ ПОЛІГОНУ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНИМИ ЗАСОБАМИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ОПЕРАТОРІВ БЕЗПІЛОТНИХ ЛЕТАЛЬНИХ АПАРАТІВ

 

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.20.63-72
 
завантаження  С. В. Герасимов, д-р техн. наук, проф.

 

завантаження  О. Ю. Чернявський
завантаження  Р. А. Нанівський, канд. техн. наук, доц.
завантаження  І. М. Ільків, канд. техн. наук, доц.
завантаження  В. Д. Смичок, канд. техн. наук, доц.
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Герасимов С. В., Чернявський О. Ю., Нанівський Р. А., Ільків І. М., Смичок В. Д. Комплектування полігону навчально-тренувальними комплексами для підготовки операторів безпілотних летальних апаратів. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2023. № 2 (20). С. 63-72. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.20.63-72
 

Анотація

Основою навчально-тренувальних засобів і систем сучасного полігону є комп’ютерні технології, які дають змогу суттєво підвищити ефективність бойової підготовки як окремого бійця, так і злагодженості дій повних підрозділів. За їх допомогою, на основі відповідних математичних процедур, з досить високою точністю моделюється навколишнє середовище і відтворюється реалістична картина бойових дій. Подальше інтегрування сучасних програмних продуктів у тренажерне обладнання дозволяє розширити їх функціональні можливості в напрямі підвищення якісних характеристик навчання з одночасною мінімізацією матеріальних, ресурсних та часових витрат, внаслідок чого можна об’єднувати в єдиний тренажерний комплекс окремі види озброєння і бойової техніки, імітатори засобів управління, в єдину тренажно-моделювальну систему тактичної підготовки особового складу. Це є особливо актуальним для підготовки операторів безпілотних летальних апаратів і пов’язано зі зростанням складнощів повного використання можливостей новітніх зразків озброєння; високою собівартістю проведення тактичних навчань, стрільб, виконання вправ з водіння військової техніки; відсутністю відповідної навчальної комп’ютерно-інформаційної бази, що обумовлено моральним старінням існуючих навчально-тренувальних засобів. Забезпечення високого рівня підготовленості особового складу починаючи від рівня окремого військовослужбовця, підрозділу до вищої ланки управління з одночасним зниженням матеріальних та фінансових витрат є актуальним проблемним питанням підготовки військ (сил) та органів військового управління Збройних Сил України.

Ключові слова

абстрактні віртуальні моделі, алгоритми, бойова підготовка, відтворення умов навколишнього середовища, засоби обробки інформації, комп’ютерні та інформаційні технології, математичні процедури, навчально-тренувальні засоби, тактико-технічні вимоги, штучний інтелект, машинне навчання, програми.
 
 

Список бібліографічних посилань

 1. Герасимов С. В., Гричанюк А. М., Журавльов О. О. Дослідження високоточних систем навігації літальних апаратів за наземними орієнтирами. Зб. наук. пр. Харківського національного університету Повітряних Сил. Харків. 2017. Вип. 5 (54). C. 48–53.
 2. Герасимов С. В. Модель оцінки похибки обробки інформації у навігаційних системах крилатих ракет в умовах невизначеності. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. Харків, 2019. № 2 (35). С. 151–157. doi: 10.30748/nitps.2019.35.19.
 3. Програма «Базовий курс FPV-пилотування». К.: Ворон, 2023. 23 с.
 4. Сучасне озброєння і військова техніка Збройних Сил Російської Федерації. Довідник учасника ООС / [С. П. Корнійчук, О. В. Турінський, Г. В. Пєвцов, та ін.]; за заг. ред. С. П. Корнійчука. Х.: ДІСА ПЛЮС, 2020. 1220 с.
 5. Xu Guochang. GPS. Theory, algorithms and applications. Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York. 2003.
 6. Афкари Ахмет. Разработка модели спутниковой радионавигационной системы на геостационарной орбите. Системи управління, навігації та зв’язку. Полтава: Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2013. № 4 (28), том 2. С. 3–6
 7. Zumberge J. F., Heflin M. B., Jefferson D. C., Watkins M. M., Webb F. H. Precise point positioning for the efficient and robust analysis of GPS data from large networks. Geoph Research. 1997. Vol. 102, No B3. P. 5005–5017.
 8. Афкари Ахмет. Обоснование метода синтеза оптимальных систем обработки шумоподобных пространственно временных сигналов. Науково-виробничий журнал “Зв’язок”. К.: ДУТ, 2014. Т. 2, № 4(110). С.15–19.
 9. Рудковський О. М. Інтегрування системи тренажерів у процес бойової підготовки підрозділів Сухопутних військ. Збірник праць Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Львів, 2013. С. 99–104.
 10. Лаппо І., Добришкін Ю., Геращенко М., Червотока О. Перспективні шляхи розвитку лабораторно-випробувальної бази Збройних Сил України. Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. Чернігів, 2020. № 3 (1). С. 67–76. doi: 10.37701/dndivsovt.3.2020.09.
 11. Кузнецов В., Добришкін Ю., Лаппо І. Жирний В. Рекомендації щодо оснащення полігону для проведення випробувань бронетанкової та автомобільної техніки. Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. Чернігів, 2021. № 8 (2). С. 56–62. doi: 10.37701/dndivsovt.8.2021.06.
 12. Аврутов В. В., Аврутова І. В., Попов В.М. Випробування приладів і систем. Види випробувань та сучасне обладнання. Київ : НТУУ “Київський політехнічний інститут”, 2009. 64 с.
 13. Матвієвський О. Спроможність тренажерних засобів забезпечити бойову підготовку Сухопутних військ: матеріали доповідей засідання круглого столу Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння. Київ, 2012. С. 47–49.
 14. Асавалюк А. В., Герасимов С. В., Рощупкін Є. С. Похибки визначення повного вектора швидкості в єдиній прямокутній системі координат системою оглядових станцій радіолокації з різною точністю. Системи озброєння і військова техніка. Харків, 2017. Вип. 2 (50). C. 53–56.
 15. Лаппо І., Геращенко М., Червотока О. Деякі аспекти впровадження стандартів НАТО у систему випробувань озброєння та військової техніки України. Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. Чернігів, 2020. № 4 (2). С. 55–62. doi: 10.37701/dndivsovt.4.2020.07.
 16. Калачова В. В., Дуденко С. В., Бойко В. В., Бабенко О. П. Аналіз основних тенденцій та напрямків розвитку тренажерної бази в контексті підвищення якості підготовки особового складу Повітряних Сил Збройних Сил України. Системи озброєння і військова техніка. Харків, 2011. С. 206–210.
 17. Черныш И. А., Кобзарь А. В., Якутович Б. Л., Симоненков В. Н. Тенденції та перспективи розвитку тренажерної бази Збройних Сил України. Збірник наукових праць. Київ, 2015. № 1(3). С. 68–74.
 18. Повсякденна діяльність командира підрозділу: навч. посіб. / В. М. Петренко, М. М. Ляпа, В. Є. Житник та ін. Суми: Сумський державний університет, 2014. 450 с.
 19. Білетов В. I., Закалад М. А., Пивовар О. П., Ворона Т. О. Стратегія військово-технічного співробітництва Збройних Сил України в умовах їх євроінтеграції та переходу на євро стандарти. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ: НУОУ, 2014. № 3 (52). С. 122–126.
 20. Kriukov O., Melnikov R., Bilenko О., Zozulia A., Herasimov S., Borysenko M., Pavlii V., Khmelevskiy S., Abramov D., Sivak V. Modeling of the process of the shot based on the numerical solution of the equations of internal ballistics. Eastern-European Journal of Enterprise Technologie, № 1/5 (97). Kharkiv, 2019. Р. 40–46. doi: 10.15587/1729-4061.2019.155357.
 
 
 

References

 1. Gerasimov, S. V., Hrychanyuk, A. M., & Zhuravlyov, O. O. (2017). Research of high-precision navigation systems of aircraft based on ground landmarks. Coll. of science avenue of the Kharkiv National University of the Air Force,5 (54), 48–53. [in Ukrainian].
 2. Gerasimov, S.V. (2019). Model of error estimation of information processing in navigation systems of cruise missiles under conditions of uncertainty. Science and technology of the Air Force of the Armed Forces of Ukraine, 2 (35), 151–157. doi: 10.30748/nitps.2019.35.19. [in Ukrainian].
 3. (2023). The program «Basic course of FPV piloting». Voron Publ. [in Ukrainian].
 4. Korniychuk, S. P., Turinskyi, O. V., Pevtsov, G. V. et al. (2020). Modern weapons and military equipment of the Armed Forces of the Russian Federation. Handbook of the participant of the OOS. DISA PLUS Publ. [in Ukrainian].
 5. Xu, Guochang. (2003). GPS. Theory, algorithms and applications. Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York.
 6. Afkar, Ahmet. (2013). Development of a model of a satellite radionavigation system in geostationary orbit. Control, navigation and communication systems, 4 (28), 2, 3–6. [in Russian].
 7. Zumberge, J.F., Heflin, M.B., Jefferson, D.C., Watkins, M.M., & Webb, F.H. (1997). Precise point positioning for the efficient and robust analysis of GPS data from large networks. Geoph Research,102, B3, 5005–5017. [in Ukrainian].
 8. Afkar, Ahmet. (2014). Justification of the method of synthesis of optimal systems for processing noise-like spatio-temporal signals. Scientific and industrial magazine "Zvyazok", 2, 4(110). 15–19. [in Russian].
 9. Rudkovsky, O. M. (2013). Integration of the simulator system into the process of combat training of units of the Ground Forces. Collection of works of the Academy of Ground Forces named after Hetman Petro Sahaidachny, 99–104. [in Ukrainian].
 10. Lappo, I., Dobryshkin, Yu., Gerashchenko, M., & Chervotoka, O. (2020). Promising ways of development of the laboratory and testing base of the Armed Forces of Ukraine. Collection of scientific works of the State Research Institute of Testing and Certification of Weapons and Military Equipment. Chernihiv, 3 (1), 67–76. doi: 10.37701/dndivsovt.3.2020.09. [in Ukrainian].
 11. Kuznetsov, V., Dobryshkin, Yu., Lappo, I., & Zhirnyi, V. (2021). Recommendations for equipping the test site for testing armored vehicles and vehicles. Collection of scientific works of the State Research Institute of Testing and Certification of Weapons and Military Equipment. Chernihiv, 8 (2), 56–62. doi: 10.37701/dndivsovt.8.2021.06. [in Ukrainian].
 12. Avrutov, V.V., Avrutova, I.V., & Popov, V.M. (2009). Testing of devices and systems. Types of tests and modern equipment. NTUU «Kyiv Polytechnic Institute» Publ. [in Ukrainian].
 13. Matvievskyi, O. (2012). The ability of training equipment to provide combat training of the Ground Forces: materials of the reports of the round table meeting of the Center for the Study of the Army, Conversion and Disarmament, 47–49. [in Ukrainian].
 14. Asavalyuk, A. V., Gerasimov, S. V., & Roschupkin, E. S. (2017). Errors in determining the full velocity vector in a single rectangular coordinate system by a system of radar observation stations with different accuracy. Weapon systems and military equipment,2 (50), 53–56. [in Ukrainian].
 15. Lappo, I., Gerashchenko, M., & Chervotoka, O. (2020). Some aspects of the implementation of NATO standards in the system of testing weapons and military equipment of Ukraine. Collection of scientific works of the State Research Institute of Testing and Certification of Weapons and Military Equipment, 4 (2), 55–62. doi: 10.37701/dndivsovt.4.2020.07. [in Ukrainian].
 16. Kalachova, V.V., Dudenko, S.V., Boyko, V.V., & Babenko, O.P. (2011). Analysis of the main trends and directions of development of the training base in the context of improving the quality of training of personnel of the Air Force of the Armed Forces of Ukraine. Weapon systems and military equipment, 206–210. [in Ukrainian].
 17. Chernysh, I. A., Kobzar, A. V., Yakutovych, B. L., & Simonenkov, V. N. (2015). Trends and prospects for the development of the training base of the Armed Forces of Ukraine. Collection of scientific works,1(3),68–74. [in Ukrainian].
 18. Petrenko, V. M., Lyapa, M. M., Zhitnyk, V. E. et al. (2014). Daily activities of the unit commander. Sumy State University Publ. [in Ukrainian].
 19. Biletov, V. I., Zakalad, M. A., Pivovar, O. P., & Vorona, T. O. (2014). Strategy of military-technical cooperation of the Armed Forces of Ukraine in the conditions of their European integration and transition to Euro standards. Collection of scientific works of the Center for Military and Strategic Studies of the National Defense University of Ukraine named after Ivan Chernyakhovsky,3 (52), 122–126. [in Ukrainian].
 20. Kriukov, O., Melnikov, R., Bilenko О., Zozulia, A., Herasimov, S., Borysenko, M., Pavlii, V., Khmelevskiy, S., Abramov, D., & Sivak, V. (2019). Modeling of the process of the shot based on the numerical solution of the equations of internal ballistics. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1/5 (97), 40–46. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.155357. [in Ukrainian].
Copyright 2014 20.63-72 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free