№ 2 (20) – 2023

РІВНЯННЯ НЕСТАЦІОНАРНОЇ ЗАДАЧІ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ КОНСТРУКТИВНОГО ВУЗЛА ТЕРМОМЕТРИЧНОГО ПРИСТРОЮ СИСТЕМ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ

 

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.20.101-107
 
завантаження  Т. П. Бардин

 

завантаження  В. Д. Дробенко, д-р фіз.-мат. наук, с.н.с.
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Бардин Т. П., Дробенко В. Д. Рівняння нестаціонарної задачі теплопровідності конструктивного вузла термометричного пристрою систем озброєння та військової техніки. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2023. № 2 (20). С. 101-107. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.20.101-107
 

Анотація

Засоби контактної термометрії широко використовуються в різноманітних комплексах приладів систем озброєння та військової техніки. Такі засобиу своїй основі передбачають використання механічних контактних, зокрема, біметалевихдавачів температури, які є найбільш розповсюдженими на практиці варіантами термометра. Для забезпечення належного рівня метрологічних та експлуатаційних характеристик біметалевих термометрів необхідні надійні адекватні методики розрахунку термосилових параметрів (розподіли температури, деформацій, напружень, зумовленихі дією силових та температурних навантажень) біметалевого пакету. У представленій роботі викладено підхід до розрахунку нестаціонарного температурного розподілу в твердотільному елементі складної форми,який моделює роботу давача біметалевого термометра контактним методом. Отримані розрахункові залежності є основою моделювання біметалевих термометрів різних конструктивних форм та типорозмірів. З метою конструктивного покращення термометричної системи біметалеві пластини пропонується виконувати не суцільними, а з додатковими конструктивними включеннями, за наявності яких температурний розподіл і відповідно напружений стан наближатиметься до одноосного.

Ключові слова

диференціальні рівняння, сталі інтегрування, покази первинних термоперетворювачів, розрахункові залежності, передача інформації, метрологічні, експлуатаційні характеристики, температура, густина, теплопровідність середовища.
 
 

Список бібліографічних посилань

 1. Стадник Б. І., Семерак М. М., Дмитраш І. П. Автоматизоване проектування контактних термоперетворювачів. Київ : Наук. думка, 1991. 152 с.
 2. Карслоу Г., Егер Д. Теплопроводность твёрдых тел. Москва : Наука, 1964. 487 с.
 3. Луцик Я. Т., Буняк Л. К., Рудавський Ю. К., Стадник Б. І. Енциклопедія термометрії. Львів: НУ «Львівська політехніка», 2003. 428 с.
 4. Стадник Б. І., Лиса О. В., Семерак М. М. Дослідження температурних полів у корпусі термоперетворювача. Вимірювальна техніка та метрологія. 2000. Вип. 57. с. 61–63.
 5. Ванкевич П. І. Напрями розвитку контактної термометрії рухомих об’єктів. Вимірювальна техніка та метрологія. 2000. Вип. 57. с. 67–69.
 6. Ванкевич П. І. Моделювання та розрахунок термометричних систем на основі рівнянь математичної фізики. Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів: щорічний науково-виробничий журнал. 2012. Вип. №20. С. 37–45.
 
 
 

References

 1. Stadnyk, B. I., Semerak, M. M., & Dmytrash, I. P. (1991). Automated design of contact thermoconverters. Nauk. Dumka Publ. [in Ukrainian].
 2. Carslow, G., & Egger, D. (1964). Thermal conductivity of solids. Nauka Publ.[in Russian].
 3. Lutsyk, Ya. T., Bunyak, L. K., Rudavskyi, Y. K., & Stadnyk, B. I. (2003).Encyclopedia of thermometry. NU «Lviv Polytechnic» Publ. [in Ukrainian].
 4. Stadnyk, B. I., Lysa, O. V., & Semerak, M. M. (2000). Research of temperature fields in the body of a thermoconverter. Measuring technique and metrology, 57, 61–63. [in Ukrainian].
 5. Vankevich, P. I. (2000). Development directions of contact thermometry of moving objects. Measuring technique and metrology, 57, 67–69. [in Ukrainian].
 6. Vankevich, P. I. (2012). Modeling and computation of thermometric systems based on the equations of mathematical physics. Design, production and operation of motor vehicles and trains: an annual scientific and industrial journal, 20, 37–45. [in Ukrainian].

Copyright 2014 20.101-107 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free