МЕТОДОЛОГІЧНА ДЕСКРИПЦІЯ ПРОБЛЕМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ МОБІЛЬНИМИ СТРУКТУРАМИ НАЗЕМНОГО РОБОТОТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ В ЗБУРЕНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

В. Чепкій, В. Скачков,  О. Єфимчиков  В. Набок, О. Сергєєв О. Єльчанінов

  АНОТАЦІЯ

Досліджується проблема стабілізації динамічних параметрів системи адаптивного управління наземного робототехнічного комплексу (РТК) у збуреному середовищі. Методологічна дескрипція заявленої проблематики припускає субстратну модифікацію мобільних структур РТК, вибір контекстуального підходу та використання апарату термінологічного аналізу. Анонсуються консеквенції поданої дескрипції, згідно яких пріоритет надається стабільності, як інтегрально-субстратній властивості, що поєднує у часі різноманітні види стійкості просторово-розподілених структур РТК та характеризує загальну структурно-функціональну організацією їх протягом усього часу існування. Підтверджується потенційна стабільність компонентних структур наземного РТК за умови їх стійкості у часі до негативного впливу зовнішніх збурень та відсутність зворотної залежності – стійкі до зовнішніх чинників компоненти можуть бути не стабільними.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

Дескрипція, мобільна структура, адаптивне управління, наземний робототехнічний комплекс, стабільність, стійкість, апріорно-інформаційна модель, апостеріорно-функціональна модель, негентропійність, інформаційно-керуюча систем, субстратна модифікація, контекстуальний підхід.

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

PDF  (українська)

ЛІТЕРАТУРА

Лопота А.В., Николаев А.Б. (2016) Наземные робототехнические комплексы военного и специального назначения. СПб.: Госуд. научный центр РФ ЦНИИ робототехники и технической кибернетики, 30 с.: http://www.rtc.ru/images/docs/book/nazemnie.pdf.  

Корчак В.Ю., Рубцов И.В., Рябов А.В. (2013.) Состояние и перспективы развития наземных робототехнических комплексов военного и специального назначения. Инженерный журнал: наука и инновации, № 3. URL: http://engjournal.ru/catalog/ pribor/robot/628.html.  

Русинов В. Состояние и планы развития наземных робототехнических комплексов США. Зарубежное военное обозрение, 2013. №3. С. 44–56.

Корсунский В.А., Наумов В.Н. (2013) Перспективы развития военных мобильных робототехнических комплексов наземного базирования в России. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана: электронное издание. С. 1-9. ISSN 23055626.

Макаров И.М., Лохин В.М., Манько С.В., Романов. М.П. (2006) Искусственный интеллект и интеллектуальные системы управления; [отв. ред. И.М. Макаров]; Отделение информ. технологий и вычисл. систем РАН. М.: Наука, 333 с. ISBN 5-02-033782-Х.

Технологии интеллектуальной обработки информации для задач навигации и управления беспилотными летательными аппаратами. Ю.В. Визильтер, Б.В. Вишняков, О.В. Выголов и др. Труды СПИИРАН. 2016. Вып. 2(45). С. 2643. ISSN 2078-9181.

Никифоров В.О. (2011) Интеллектуальное управление в условиях неопределенности: учебное пособие. В.О. Никифоров, О.В. Слита, А.В. Ушаков. СПб.: СПбГУ ИТМО, 226 с.

Машков К.Ю., Рубцов Логика В.И., Федоренков А.П. (2013) развития и обоснования тактико-технических характеристик наземных мобильных робототехнических средств обеспечения боевых действий Сухопутных войск. Вестник МГТУ. Серия «Машиностроение». С. 9399.

Чепкій В.В., Скачков В.В., Єфимчиков О.М., Єльчанінов О.Д. (2018) Стратегія технологічної інтеграції наземного робототехнічного комплексу в надсистеми спеціального призначення. Зб. наук. праць Військової академії (м. Одеса). Одеса: ВА, Вип. 1(9). C. 110121.

Аналіз та визначення основних напрямків забезпечення ефективності функціонування інформаційно-керуючої системи тилового наземного роботизованого комплексу в умовах дестабілізуючих впливів («Бар’єр»): звіт про НДР. (проміжний). Військова академія (м. Одеса); керівн. Скачков В.В.; виконав. Чепкій В.В. [та ін.].  Одеса, 2018. 134 с.  Бібліогр.: С. 126–134.

Чепкій В.В., Скачков В.В., Єфимчиков О.М., Набок В.К., Єльчанінов О.Д. (2019) Технологічний підхід до вирішення задачі мінімізації впливу дестабілізуючих факторів на роботу розподілених структур наземного робототехнічного комплексу в інтегральному проекті «об’єкт-система». Зб. наук. праць Військової академії (м. Одеса). Одеса: ВА, Вип. 1(11)  C. 5-19.

Чепкій В.В., Скачков В.В., Єфимчиков О.М., Єльчанінов О.Д.  (2018) Концептуалізація інформаційно-технологічної взаємодії наземного робототехнічного комплексу з системою вищого порядку ієрархії в умовах проблемного середовища експлуатації. Спільні дії військових формувань держави: проблеми та перспективи: П’ята Всеукраїнська наук.-практ. конф. 13-14 вересня 2018 р.: Зб. тез доповідей. Одеса: ВА, C. 197199.

Манько С.В., Романов М.П., Диане С.А-К. (2014) Перспективы применения, принципы построения и проблемы разработки мультиагентных робототехнических систем. XII Всероссийское совещание по проблемам управления «ВСПУ-2014», 16-19 июня 2014 г: труды.  Москва, С. 3810–3821.

Борисов С.А., Плеханова А.Ф. Сравнительный анализ проектного и процессного подходов в управлении инновационной деятельностью. Российское предпринимательство.  2013. Том 14. № 13. С. 9196.

Каляев И.А. Самоорганизация в мультиагентных системах. И.А. Каляев, А.Р. Гайдук, С.Г. Капустян. (2014.) Известия ЮФУ. Технические науки. Раздел I. Мультиагентные системы и технологии. Тематический выпуск, С. 1420.

Каляев И.А. (2009.) Модели и алгоритмы коллективного управления в группах роботов / И.А. Каляев, А.Р. Гайдук, С.Г. Капустян. М.: Физматлит, 280 с.

Юревич Е.И. Сенсорные системы в робототехнике: учеб. Пособие. Е.И. Юревич.  СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2013. 100 с.

Юревич Е.И. (2000.) Управление роботами и робототехническими системами. СПб.: БХВ-Петербург, 85 с.

Юревич Е.И. Основы робототехники. 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: БХВ-Петербург, 2005. 416 с.

Воротников С.А. Информационные устройства робототехнических систем: Учеб. пособие. М.: изд. МГТУ им Н.Э. Баумана, 2005. 384 с.

Групповое управление подвижными объектами в неопределенных средах: Монография / [Д.А. Белоглазов, А.Р. Гайдук, Е.Ю. Косенко и др.]; под ред. В.Х. Пшихопова. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2015.305 с. ISBN 978-5-9221-1674-9.

Цыпкин Я.З. Адаптация и обучение в автоматических системах. М.: Наука. Главная ред. физ.-мат. литературы, 1968. 400 с.

Раскин Л.Г. (1976) Анализ сложных систем и элементы теории оптимального управления. М.: Сов. радио, 344 с.

Гиг Дж. Ван. Прикладная общая теория систем / Гиг Дж. Ван: пер. с англ. М.: Мир, 1981. 336 с.

Скачков В.В. (2015) Энтропийный подход к исследованию информационных возможностей адаптивной радиотехнической системы при внутрисистемной неопределенности. В.В. Скачков, В.В Чепкий, Г.Д. Братченко, А.Н. Ефимчиков.  Изв. вузов. Радиоэлектроника. т. 58, № 6. С. 312.

Щербатов И.А. Концепция системного анализа сложных слабоформализуемых многокомпонентных систем в условиях неопределенности. Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2013. №2. С. 2835.

Карихманова А.С., Щербатов И.А. (2013) Функционирование слабоформализуемой многокомпонентной системы в условиях неопределенности. Современные проблемы науки и образования.  № 2.: http://science-education.ru/ru/article/view?id=8935

Смирнов Н.В. (2013) Стабилизация программных движений при полной и неполной обратной связи: Учеб. Пособие. Н.В. Смирнов, Т.Е. Смирнова, Г.Ш. Тамасян. СПб.: Изд-во «СОЛО», 131 с.

Смирнов Е.Я. (1997) Стабилизация программных движений. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 307 с.

Ляпунов А.М. (1935) Общая задача об устойчивости движения. М.; Л.: ОНТИ,  386 c.

Copyright 2014 Chepkiy 12(1). Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free