СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ДИСКУРСИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У КУРСАНТІВ І ОФІЦЕРІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВО-НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Л. Семененко, О. Колєннікова, Т. Акініна, В. Кульбашевський, М. Науменко 

АНОТАЦІЯ

Високі вимоги до підготовки військового фахівця, передбачають підвищення якості мовної освіти слухачів військових вузів, яке можливо здійснити за рахунок реформування неефективних методик навчання іноземній мові. Причому, під час оновлення та удосконалення існуючих методик та розробці технологій навчання іноземним мовам необхідно враховувати специфіку навчального закладу, закритість і відособленість військової організації. З урахуванням зазначених особливостей сучасна методика викладання іноземної мови у військових вузах повинна бути спрямована, на формування професійної компетенції, і на розвиток різнобічної особистості, здатної грамотно висловлювати свої думки. Формування іншомовної дискурсивної компетенції у військових фахівців дозволить не тільки ефективно і глибоко оволодіти практичними знаннями, а й сприятиме формуванню професійної мотивації до вивчення іноземної мови.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

Іноземна мова, вищий військовий навчальний заклад, дискурсивна компетенція.

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

PDF  (українська)

ЛІТЕРАТУРА

Щепеткова Е.А. Тренинговые технологии обучения студентов лингвистического вуза устному иноязычному общению: английский язик. Библиотека диссертаций Dslib.net. 2011. URL: http://www.dslib.net/teoria-vospitania/treningovye-tehnologii-obuchenija-studentov-lingvisticheskogo-vuza-ustnomu.html (дата обращения: 20.08.2019).

Асеева В.В. Активные методы в обучении иностранному языку при формировании дискурсивной компетенции Омск. 2016. С. 3.

Горбунов А.Г. К определению понятия «дискурсивная компетенция» (ISSN 1813-7903). Удмуртский государственный университет. Вестник ИжГТУ Ижевск. 2013. № 4 (60). С. 182.

Грецов А.Г. Тренинг общения для подростков. Глава 7: Разнообразие и критерии выбора тренинговых упражнений. Омск. 2008.   с. 45.

Домбровская И.И. Распределение учебного времени по семестрам и видам учебных занятий. Тематический план изучения дисциплины «Английский язык». Омский автобронетанковый инженерный институт. Омск. 2015. с. 45.

Алещанова И.В., Фролова Н.А. Развитие дискурсивной компетенции на занятиях по иностранному языку в вузе // Успехи современного естествознания. 2014. № 11-1. С. 92-94 / URL: https://www.natural-sciences.ru/ru/article/view?id=34323 (дата обращения: 15.08.2019).

Беленкова Н.М. Реализация коммуникативного тренинга как лингводидактической технологии обучения иностранному языку в поликультурной образовательной среде современного университета. Электронная библиотека диссертаций disserCat. 2010. 101 c. / URL: http://www.dissercat.com/content/realizatsiya-kommunikativnogo-treninga-kak-lingvodidakticheskoi-tekhnologii-obucheniya-inost (дата обращения: 20.08.2019).

Белозерова Н.В. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции курсантов ВУЗов МЧС России на основе социокультурного подхода / URL: http://www.dslib.net/prof-obrazovanie/formirovanie-inojazychnoj-kommunikativnoj-kompetencii-kursantov-vuzo-mchs-rossii-na.html (дата обращения: 15.06.2019).

Вакула А.А. Плотникова Е.Г. Модель формирования готовности к самообразованию курсантов в военном вузе. Журнал «Фундаментальные исследования». 2013. № 10 (часть 6) С. 1329-1335 / URL: http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=32541 (дата обращения: 10.05.2019).

Вовненко С.И. Способы повышения мотивации при изучении английского язика. Молодой ученый. 2015. №5. с. 443-446 / URL: http://moluch.ru/archive/85/15844/ (дата обращения: 15.07.2019).

Саморуков А. А. Субъект – субъектное диалогическое взаимодействие студента и преподавателя как педагогическое условие формирования дискурсивной компетентности студента // Журнал «Омский научный вестник». Омск. 2010.   №5(91). с. 142.

 

Copyright 2014 Kolennikova 2(12) 2 ukr. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free