DOI: https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.13.2.75-83
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ВОЄННО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ НЕЧІТКИХ МНОЖИН ТА ЛОГІКО-ЛІНГВІСТИЧНОГО ПІДХОДУ
О.М. Семененко, Т.Л. Акініна, В.Л. Іванов, А.В. Маліновський, А.А. Білуха
АНОТАЦІЯ
Сучасні тенденції розвитку теорії і практики формування національних інтересів держави та оцінювання стану їх захищеності показує, що одними із визначальних елементів сучасного безпекового середовища для будь-якої країни є стан розвитку їх воєнної та економічної складової. Міцний зв'язок цих двох складових національної безпеки України дозволяє їх поєднати в єдине поняття – воєнно-економічна безпека країни. Сьогодні, воєнно-економічну безпеку можна розглядати як стан захищеності національного економіки держави від зовнішніх та внутрішніх загроз, за якого воно здатна задовольняти економічні потреби воєнної організації для її будівництва, утримання та подальшого розвитку з метою забезпечення необхідного рівня захисту національних інтересів України в цілому. У статті авторами наведено один із можливих підходів до оцінювання стану воєнно-економічної безпеки держави за наявності невизначеної сукупності вхідних та вихідних параметрів за допомогою використання методу нечітких множин та логіко-лінгвістичного підходу. Застосування такого підходу надасть можливості сформувати загальні оцінки стану воєнно-економічної безпеки держави з метою прийняття відповідних управлінських рішень щодо подальшого її розвитку, а також застосування теорії нечітких множин під час оцінювання дозволить оцінювати чутливість та стабільність прийнятих рішень до можливих змін вхідних даних.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: воєнна безпека, економічна безпека, воєнно-економічна безпека, оборонні компоненти, лінгвістична шкала, 
лінгвістична змінна, інтегральна функція, логіко-лінгвістичний підхід.
 

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Семененко О.М., Бойко Р.В., Водчиць О.Г., Кострач В.В., Бердочник А.Д. Основні аспекти воєнно-економічної безпеки України та можливі шляхи її забезпечення на середньострокову перспективу (2016-2020 рр.) // Системи озброєння і військова техніка: щокварт. наук. журн. Харків: ХНУПС, 2016. № 3 (47). С. 159–163.

2. Постникова, Л.П. Теория вероятностей и математическая статистика.: учеб.-метод. пос. / Л. П. Постникова, Е.В. Сумин. М.: НИЯУ МИФИ, 2010. 84 с.

3. Мунтіян, В.І. Економічна безпека України / І.В. Мунтіян. К.: КВІЦ, 1999. – С. 135–152.

4. Семененко О.М., Кострач В.В., Ліманська М.А., Іванов В.Л. Оборонні аспекти економічної стратегії України в рамках забезпечення достатнього рівня воєнно-економічної безпеки // Зб. наук. пр. ЦНДІ ЗС України. 2016. № 1 (75). С. 297–308.

5. Семененко О.М., Добровольський Ю.Б., Кострач В.В., Малиш А.Г. Нечітко-множинна математична модель побудови шкали оцінювання рівня воєнно-економічної безпеки // Зб. наук. пр. ЦНДІ ЗС України. 2016. № 2 (76). С. 235–248..

6. Лодзянов, А.Д.  Воєнно-економічна безпека в умовах реформування оборонної сфери України / А.Д. Лодзянов, Г.Т. Сніжко // Стратегічна панорама. – 2004. – № 1. – С. 65–72.

7. Маслюк, В.Е. Сутність воєнно-економічної безпеки та ключові напрямки її забезпечення в Україні – Режим доступу: http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc.

8. Ольшевський, В.Й. Воєнно-економічна безпека: теорія і практика [Текст] / В.Й. Ольшевський // Наука і оборона. 1999. № 3. С. 36–41.

9. Гордиенко Д.В., Хохлов А.С. Военно-экономическая безопасность государства. Монография. Под ред. доктора военных наук, доцента Д.В. Гордиенко. М. Военная академия Генерального штаба ВС РФ, 2008, 288 с.

10. Пожаров, А. И. Показатели и критерии военно-економической безопасности [Текст] / А.И. Пожаров // Военная мысль. – 2000. – № 6. – С. 26–34.

11. Новікова, О. Ф. Економічна безпека: концептуальні визначення та механізм забезпечення: монографія / О.Ф. Новікова, Р.В. Покотиленко. Донецьк: Ін-т ек-ки пром-ті НАН України, 2006.  54 с.

12. Новосельцев, В.И. Теоретические основы системного анализа [Текст] : учеб.-метод. пос. / В.И. Новосельцев, Б.В. Тарасов, В.К. Голиков. – М.: Майор, 2005. – С. 230–235.

13. Богданов, С.А. Военно-экономическая составляющая безопасности страны / С.А. Богданов // Весник акад. наук РФ. – 2009.  № 2. С. 36–48.

14. Семененко О.М., Бойко Р.В., Водчиць О.Г., Остапець О.М., Кремешний О.І. Методичний підхід щодо оцінювання рівня воєнно-економічної безпеки держави на основі оцінок рівнів забезпеченості ресурсами // Системи озброєння і військова техніка: щокварт. наук. журн. Харків: ХНУПС, 2013. № 4 (36). С. 156–162.

15. Заде, Л. Понятие лингвистической переменной и ёё применение к принятию приближённых решений. - М.: Мир,1976.

16. Фишберн, П. Теория полезности для принятия решений. М.: Наука,1978.

17. Василевич, Л.Ф. Теория риска. К: КІІМ, КБШ, 2002.

Copyright 2014 13.2.75-83 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free