DOI: https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.13.2.152-157
СУТНІСТЬ І РОЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ У СФЕРАХ ОБОРОНИ І ВІЙСЬКОВОГО БУДІВНИЦТВА
О.О. Сурков
АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто сутність і роль стратегічного планування у сферах оборони і військового будівництва, вплив стратегічного планування на формування та реалізацію державної політики з питань національної безпеки у сферах оборони і військового будівництва. Проаналізовано взаємозв’язок стратегічного планування розвитку Збройних Сил України із оборонним та бюджетним плануванням.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: стратегічне планування, оборонне планування, бюджетне планування, сфера оборони, військове будівництво.
 

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Про національну безпеку України : Закон України [від 21 черв. 2018 р. № 2469-VIII] // Голос України. – 2018. – 7 лип. – № 122 ; Урядовий кур’єр. – 2018. – 18 лип. – № 132.

2. Порядок організації та фінансування стратегічного планування у сфері оборони і військового будівництва: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 5 квіт. 2006 р. № 447 // Офіційний вісник України. – 2006. – 19 квіт. – С. 110.

3. Семенченко А. І. Розробка категорійно-понятійного апарату стратегічного планування з державного управління забезпеченням національної безпеки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://academy.gov.ua/ej/ej6/txts/07saiznb.htm.

4. Шершньова З. Є. Стратегічне управління : [підруч. 2-ге вид., перероб. і доп.] / З. Є. Шершньова ; Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка. – Київ : КНЕУ, 2004. – 699 с.

5. Основи стратегії національної безпеки та оборони держави : підручник / [О. П. Дузь-Крятченко та ін.] ; за заг. ред. В. М. Телелима. – 3-е вид., перероб. і доп. ; Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ : НУОУ, 2015. – 620 с.

6. Теоретико-методологічні засади забезпечення національної безпеки держави у її визначальних сферах : монографія / В. Ю. Богданович [та ін.] ; К. : Кий, 2007. – 370 с.

7. Семенченко А. І. Стратегічне планування у сфері оборони: методичні та практичні аспекти / А. І. Семенченко, О. М. Косогов // Наука і оборона. – 2005. – № 2. – С. 3-6.

8. Горбулін В. П. Стратегічне планування: вирішення проблем національної безпеки : монографія / В. П. Горбулін, А. Б. Качинський ; Нац. ін-т страт. дослід. – Київ : НІСД, 2010. – 288 с.

9. Сурков О. О. Аналіз сутності і логіка формування методології стратегічного планування розвитку Збройних Сил України на основі спроможностей / О. О. Сурков // Реформування національної безпеки: історія, сучасність, перспективи : матеріали ІІІ підсум. наук.-практ. конф., 16 травня 2019 р., м. Київ, ін-т УДО КНУ ім. Тараса Шевченка, 2019. – С. 179-181.

10. Романченко І. С. Стан і перспективи розвитку системи оборонного планування в Збройних Силах України / І. С. Романченко, В. Ю. Богданович, М. М. Дєнєжкін, П. М. Крикун // Наука і оборона. – 2017. – № 1. – С. 25-30.

11. Довгань Л. Є. Стратегічне управління: [навч. посіб. 2-ге вид.] / Довгань Л. Є., Каракай Ю. В., Артеменко Л. П. ; Нац. техн. ун-т України «КПІ»– Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 440 с.

Copyright 2014 13.2.152-157 (укр) A . Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free