DOI: https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.13.2.208-225
ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНА ТЕХНОЛОГІЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
ЗА БІ-ПАРАДИГМАЛЬНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВІЙСЬКОВОГО ФАХІВЦЯ
В.В. Чепкій, О.В. Гуляк, В.В. Скачков, О.М. Єфимчиков, О.Ю. Сергєєв, О.Д. Єльчанінов
АНОТАЦІЯ
Досліджена проблема організації самостійної роботи курсантів (слухачів) в умовах подвійної парадигми освіти. Проаналізовано характерні для бі-парадигмальної ситуації протиріччя, суперечності та антагонізми. Обговорено підходи до їх усунення. Запропонована проектно-орієнтована технологія педагогічного управління пізнавальною діяльністю суб’єктів навчання. Обґрунтовано технологічні передумови проектної організації самостійної роботи, їх модельний базис представлено програмним комплексом міжпредметного моделювання, на його основі розроблено багатофункціональний стенд міждисциплінарного дослідження. Розставлено акценти на використання даного стенда в додатках проекту професійної підготовки фахівців РАО. В межах предметного сегменту визначена дескриптивна модель, яка реалізована в освітньому проекті дослідження технічного стану та режимів роботи електромеханічного приводу механізму наведення РСЗО БМ-21, дидактичні результати поширено на сферу розвитку професійної компетентності військового фахівця.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: парадигма, стандарт освіти, самостійна робота, компетентність, інноваційна технологія, бі-парагдимальна модель, 
метод проектів, багатофункціональний комплекс міжпредметного моделювання, електромеханічний привід БМ-21, SPS-модель, дескриптивна модель.
 

 

ЛІТЕРАТУРА

1.Про вищу освіту: Закон України за станом на 18.03.р. [Електронній ресурс] // Відомості Верховної Ради України. – 2014.– №37-38. – ст. 2004.– Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

2.Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України за станом на 18.03.р. [Електронній ресурс] // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 3. – ст. 25. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19.

3.Осмоловская И.М. О парадигмах в образовании / И.М. Осмоловская // Инновации в образовании. – 2007. – №7. – С. 20-29.

4.Деникин, А.В. Парадигмы современного образования / А.В. Деникин, С.А. Гаврикова // Мир образования – образование в мире. – 2012. – № 1. – С. 51-55.

5.Омарова В.К. Современные парадигмы образования: учеб. пособие / В.К. Омарова. – Павлодар: ПГПИ, 2009. –с.

6.Зимняя И.A. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования / И.Зимняя // Высшее образование сегодня. – 2003 – № 5. – С. 34-44.

7.Теорія та практика самостійної роботи у вищому військовому навчальному закладі:навч.-метод. посібник / В.В. Чепкій, В.В. Скачков, О.М. Єфимчиков та ін.; за заг. ред. В.В. Чепкого. – Одеса: Військова академія, 2017. –с.

8.Лісова С.В. Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід: монографія / С.В. Лісова; за ред. О.А. Дубасенюк. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – С. 34-53.

9.Подласый, И. П. Педагогика: учебник для бакалавров [Электронный ресурс] / И.П. Подласый. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2015. –с. – (Бакалавр. Прикладной курс). – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/383373.

10.Образцов П.И. Дидактика высшей военной школы: учеб. пособие / П.И. Образцов, В.М. Косухин. – Орел: Академия Спецсвязи России, 2004. –с.

11.Военная педагогика: учеб. пособие / Под общ. ред. И.А. Алехина. – М.: ВУ, 2007. –с.

12.Бі-парадигмальна модель розвитку самостійної пізнавальної діяльності в умовах дворівневої системи вищої військової освіти / В.В. Чепкій, В.В. Скачков, О.М. Єфимчиков, В.І. Павлович // Спільні дії військових формувань держави: проблеми та перспективи: Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції, Одеса, 10-11 вересня 2015. – Одеса: ВА, 2015. –155-160.

13.Моделі організації та розвитку пізнавальної самостійності курсантів в умовах подвійної парадигми вищої військової освіти: зб. наук. пр. Військової академії (м. Одеса) / В.В. Чепкій, В.В. Скачков, О.М. Єфимчиков, С.Л. Волков. – Одеса: ВА, 2015. – Вип.(1) – С. 151-159.

14.Новые педагогические и информационные технологи в системе образования: учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров; под ред. Е.С. Полат. – М.: Изд. центр «Академия», 2002. –с.

15.Единая образовательная информационная среда: Проблемы и пути развития: Материалы III Всероссийской научно-практической конференции-выставки. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2004. –с.

16.Гуляев В.Н. Технологии развивающего обучения в вузах силовых ведомств: теоретико-методологический аспект / В.Н. Гуляев, И.П. Логинов // Материалы межд. конф., Алматы, 26-29.05.2012. – Алматы, 2012. – С. 66-81.

17.Сташкевич И.П. Теоретические аспекты развития познавательной самостоятельности курсантов / И.П. Сташкевич // Вестник Оренбург. гос. ун-та. – Оренбург: ОГУ, 2004. – № 4. – С. 43-50.

18.Васильева И.Р. Интегральная модель обучения в военном вузе как основа развития познавательной самостоятельности курсантов / И.Р. Васильева // Вестник Оренбург. гос. ун-та. – Оренбург: ОГУ, 2002. – № 7. –С. 87-93.

19.Клопов А.В. Концептуализация модели мониторинга качества профессиональной подготовки офицеров в вузах силовых ведомств / А.В. Клопов // Мир образования – образование в мире. – 2012. – № 1. – С. 197-204.

20.Новые подходы к организации и обеспечению самостоятельной работы студентов [Электронный ресурс] / В.Р. Имакаев, С.В. Русаков, И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер // Материалы Всероссийской научно-методическая конференция; Оренбург. гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ,2011. – С. 1557-1565. – Режим доступа: http://conference.osu.ru/assets/files/conf_info/conf7/S20. pdf.

21.Стародубцев В.А. Метод проектов в образовательной деятельности: учеб. пособие / В.А.  Стародубцев, М.Г. Минин. – Томск : Изд-во Томского политехнического ун-та, 2010. –с.

22.Троянская С.Л. Компетентностный подход к реализации самостоятельной работы студентов: учеб. пособие / С.Л. Троянская, М.Г. Савельева. – Ижевск: Изд-во УдГУ, 2013. –с.

23.Минюк Ю.Н. Метод проектов как инновационная педагогическая технология [Электронный ресурс] / Ю.Н. Минюк // Инновационные педагогические технологии: Материалы I Международной науч. конф. (г. Казань, октябрь 2014 г.). – Казань: Бук, 2014. – С. 6-8. – Режим доступа: https://moluch.ru/conf/ped/archive/143/6151/ (дата обращения: 14.04.2020).

24.Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. / В.П. Беспалько. – М.: Педагогика, 1989. –с.

25.Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: в 2 т. / Г.К. Селевко. – М.: НИИ школьных технологий, 2006. – Т.1. –с. – (Серия: Энциклопедия образовательных технологий).

26.Махмутов М.И. Проблемное обучение / М.И. Махмутов. – М.: Педагогика, 1975. –с.

27.Пахомова Н.В. Оптимизация содержания самостоятельной работы курсантов военных вузов на основе применения проективных методов / Н.В. Пахомова // Мир образования – образование в мире. – 2013. – № 4. – С. 133-139.

28.Компанейцева Г.А. Проектный подход: понятие, принципы, факторы эффективности [Электронный ресурс] / Г.А. Компанейцева // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 17. – С. 363–368. – Режим доступа: http://e-koncept.ru/2016/46249.htm.

29.Пак В.В. Метод проектов как способ формирования обобщенных проектных умений студентов инженерных вузов // Профессиональное образование. – 2016. – №1. – С. 68-74.

30.Дьюи Дж. Демократия и образование / Дж. Дьюи. – М.: Педагогика-Пресс, 2000.–с.

31.Котова С.С. Самостоятельная работа студентов: проектный подход: учеб. пособие [Электронный ресурс] / С.С. Котова, И.И. Хасанова. – Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2018. –с. – Режим доступа: http://elar.rsvpu.ru/ 978-5-8050-0652-5. ISBN 978-5-8050-0652-5.

32.Самостоятельная работа обучающихся в условиях реализации образовательных стандартов высшего образования / М.П. Прохорова, О.И. Ваганова, М.Н. Гладкова и др. // Успехи современной науки. – 2016. – №10. – Т. 1. – С. 119-124.

33.Маркова С.М, Проектирование педагогического процесса на технологической основе / С.М. Маркова, С.А. Цыплакова // Вестник Мининского университета. – Нижний Новгород: НГПУ им. К. Минина, 2014. – №3. – С. 24-26.

34.Дорф Р. Современные системы управления / Р. Дорф, Р. Бишоп. – М.: Лаб. Базовых Знаний, 2004. –с.

35.Миргород В.Ф. Математичні моделі процесів керованої зміни стану силових і енергетичних установок: дис…. доктора техн. наук: 01.05.02 / В.Ф. Миргород. – Дніпропетровськ, НМАУ, 2013.

36.Черных И.В. Моделирование электротехнических устройств в MATLAB, SimPowerSystems и Simulink / И.В. Черных. – М.: ДМК Пресс; СПб.: Питер, 2008. –с.

37.Краснопрошина А.А. Современный анализ систем управления с применением MATLAB, Simulink, Control Sistem: учеб. пособие / А.А. Краснопронина, Н.Б. Репникова, А.А. Ильченко. – К.: Корнійчук, 2000. –с.

Copyright 2014 13.2.208-225 (укр) A. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free