DOI: https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.13.2.226-239
ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ ФАХІВЦІВ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (СЛУЖБ ТИЛУ) ТАКТИЧНОГО РІВНЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ З ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ 
Г.І. Кривогуз, Є.А. Іванченко, Л.А. Снігур
АНОТАЦІЯ
Розглянуто проблемні питання впровадження досвіду держав-членів НАТО щодо гарантування якості вищої військової освіти фахівців логістичного забезпечення тактичного рівня трьох спеціалізацій, за якими здійснюється навчання у Військовій академії (ВА): продовольче забезпечення військ (сил); речове забезпечення військ (сил); забезпечення підрозділів (частин, з’єднань) ракетним паливом, пальним та мастильними матеріалами.
Надано пропозиції із розв’язання проблемних питань, які тісно пов’язані із перспективами розвитку Збройних Сил України відповідно до Стратегічного оборонного бюлетеня України. Перш за все, це стосується впровадження новітніх зразків технічних засобів служб тилу, автоматизованої системи управління логістичним забезпеченням на тактичному рівні, дистанційного навчання, новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі за стандартами НАТО.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: вища військова освіта, здобувачі освіти, зміст освіти, логістичне забезпечення, методологія навчання, навчально-
матеріальна база, науково-педагогічні працівники, служби тилу, якість освіти.
 

 

ЛІТЕРАТУРА

1.Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року «Про Стратегічний оборонний бюлетень України» : Указ Президента України [від 6 червня 2016 року № 240/2016] // Урядовий кур’єр. – 2016. - № 112 - 15 черв.; Офіційний вісник України. – 2016. - № 45 – 17 черв. – С. 14, стаття 1641, код акта 82131/2016. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/240/2016#n10 (дата звернення 18.05.2019)

2.Біла книга – 2018. Збройні Сили України. – К.: МО України, 2019. URL: http://www.mil.gov.ua/content/files/whitebook/WB-2018.pdf

3.Ільченко А.М. Вища освіта і Болонський процес: Навчально-методичний посібник / Автори-укладачі: Ільченко А.М., Шейко С.В. – Полтава: РВВ ПДАА, 2014. – 316 с.

4.Спільна декларація міністрів освіти Європи «Європейський простір у сфері вищої освіти». Болонья, 19 червня 1999 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_525

5.Про освіту. Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. Дата оновлення: 09.08.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення 30.09.2019)

6.Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. Дата оновлення: 09.08.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення 30.09.2019)

7.Система управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2015, IDT) : ДСТУ ISO 9000:2015. – К.: ДП «УкрНДНЦ». 2016. – 45 с. URL: https://khoda.gov.ua/image/catalog/files/%209000.pdf

8.Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2015, IDT) : ДСТУ ISO 9001:2015. . – К.: ДП «УкрНДНЦ». 2016. – 22 с. URL: https://khoda.gov.ua/image/catalog/files/%209001.pdf

9.Educational organizations – Management systems for educational organizations – Requirements with guidance for use. ISO 21001:2018 URL: https://pecb.com/whitepaper/iso-210012018--educational-organizations--management-systems-for-educational-organizations--requirements-with-guidance-for-use

10.Зельницький А.М. Гарантування якості вищої освіти в контексті національної безпеки України / А.М. Зельницький // Науковий часопис Академії національної безпеки. – 2018. - № 2. – С. 52-URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nivanb_2018_2_6

11.Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG). – К.: ТОВ “ЦС”, 2015. – 32 c. URL: http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf

12.Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-аналітичний огляд/ Укладачі:Добко Т., Золотарьова І., Калашнікова С., Ковтунець В., Курбатов С., Линьова І., Луговий В., Прохор І., Рашкевич Ю., Сікорська І., Таланова Ж., Фініков Т., Шаров С.; за заг. ред. С. Калашнікової та В. Лугового. – Київ : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2015. – 84 с.

13.Толок І. Особливості підготовки військових фахівців тактичного рівня у ВВНЗ США та окремих країн НАТО / І. Толок, Ю. Супрунов // Військова освіта. - 2018. - № 1. - С. 259-271. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vios_2018_1_28.

14.NATO/ Education and training. URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49206.htm

15.STANAG 2591. ADVANCED DISTRIBUTED LEARNING (ADL). EDITION 1. 8 May 2013 NSA (JOINT) 0641 (2013) NTG/2591. URL: https://adlnet.gov/public/uploads/2591efed01.pdf

16.NATO Joint Advanced Distributed Learning. Online Course Catalog. 2019. URL: https://jadl.act.nato.int/CourseCatalog.pdf

17.Воробйов О. Напрямки підготовки фахівців з логістики Збройних Сил України та сучасні технології управління логістичним забезпеченням / О. Воробйов, І. Власов, Ю. Шинкаренко // Військова освіта. – 2018. - № 1. – С. 66-72. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vios_2018_1_9

18.Польовий статут (FM) 4-0. Забезпечення. - Вашингтон: Штаб Департаменту Сухопутних військ, 2009, - 140 с.

19.ВП 3.21.29 Піхотний батальйон : військовий посібник. – К.: ГШ ЗСУ, 2017, - 270 с.

20.ВП 4.0 Забезпечення : військовий посібник – К.: ГШ ЗСУ, 2017. – 102 с.

21.ВП 5.0А Операційний процес : військовий посібник – К.: ГШ ЗСУ, 2017. – 80 с.

22.Логістичне забезпечення механізованого (танкового) батальйону в бойових та інших діях. Частина І. Тилове забезпечення: навчальний посібник / Є.А. Іванченко та ін.; за ред.: Г.І. Кривогуза.. – Одеса: Військова академія, 2018. – 316 с.

23.NATO STANDARD AJP-4. ALLIED JOINT DOCTRINE FOR LOGISTICS. Edition B. Version 1. Published by the NATO STANDARDIZATION OFFICE (NSO). December 2018. URL:https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/778365/20190122-doctrine_nato_logistics_ajp_4.pdf

24.STANAG 2406 : 2015 LAND FORCES LOGISTIC DOCTRINE NATO. Published by the NATO STANDARDIZATION OFFICE (NSO). December 2015. URL:https://standards.globalspec.com/std/9983897/STANAG%202406

25.Порядок логістичного забезпечення сил оборони під час виконання завдань з оборони держави, захисту її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1208. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1208-2018-%D0%BF

26.Тимчасова настанова з логістичного забезпечення Збройних Сил України (частина 1), затв. наказом Генерального штабу Збройних Сил України від 01.07.2019 №236/ДСК

27.Основні положення логістичного забезпечення Збройних Сил України, затв. наказом Міністерства оборони України від 11.10.2016 № 522

28.Міжнародні стандарти професійної практики внутрішнього аудиту (стандарти). – К.: ВГО «Інститут внутрішніх аудиторів України», 2017. – 40 с. URL: https://www.iia.org.ua/wp-content/uploads/2013/08/IPPF-Standards-2017-Ukrainian.pdf

29.Інструкція з організації внутрішнього контролю у Збройних Силах України, затв. наказом Генерального штабу Збройних Сил України від 29.08.2016 № 340

30.Положення про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України, затверджено наказом Міністра оборони України від 16.07.1997 № 300

31.Стандарт вищої освіти за спеціальністю 254 «Забезпечення військ (сил)» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затв. наказом Міністерства освіти і науки від 12.12.2018 № 1385

32.Наказ Міністерства оборони України від 04.04.2017 № 202 «Про організацію та проведення підвищення кваліфікації військовослужбовців, працівників Збройних Сил України та державних службовців Міністерства оборони України та Збройних Сил України» (зі змінами відповідно до наказу Міністерства оборони України від 19.07.2018 № 353)

33.Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 347)

34.Перелік наукових спеціальностей, затв. наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 14.09.2011 № 1057 (внесені зміни наказом Міністерства освіти і науки від 06.04.2015 № 394)

35.Військово-технічна академія ЗС Польщі: офіційний веб-сайт. URL: https://www.wat.edu.pl/portfolio/logistyka-2/

36.Офіцери логістичного забезпечення Збройних Сил України беруть участь в логістичних навчаннях НАТО. Інтерв’ю начальника ГУЛ від 26.03.2019. URL: http://www.mil.gov.ua/news/2019/03/26/oficzeri-logistichnogo-zabezpechennya-zbrojnih-sil-ukraini-berut-uchast-v-logistichnih-navchannyah-nato/

37.Курси офіцера логістики НАТО (LOC НАТО): офіційний веб-сайт URL: https://forsvaret.no/hogskolene/en/NODEFIC/Our%20courses/NATO%20Logistic%20Officer%20Course

38.Концепція дистанційного навчання у Збройних Силах України, затв. наказом Міністерства оборони України від 21.12.2015 № 744

39.Садовський М.Застосування технологій дистанційного навчання в системі військової освітиВісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогіка. - 2016. - Вип. 6. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2016_6_12

40.Воловник В. Є. Модель упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес вищих військових закладів освіти / В. Є. Воловник, О. М. Маслій // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. - 2018. - Вип. 82(2). - С. 94-101. - URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2018_82(2)__21

41.Порядок забезпечення матеріально-технічної бази вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти та оцінювання її стану, затв. наказом Міністерства оборони України від 07.06.2018 № 262

42.Туловский В., Ковшова О. Применение виртуальных тренажёров для повышения уровня боевой подготовки военнослужащих сухопутных войск США / В. Туловский, О. Ковшова // Зарубежное военное обозрение. - 2017. - №12 - С. 38-42

43.Артамощенко В. С. Змішане навчання (blended learning), пріоритетна форма дистанційного навчання / В. С. Артамощенко, Є. О. Судніков, І. В. Новікова //  I-а міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми впровадження дистанційного навчання в освітньому процесі вищих військових навчальних закладів та можливі шляхи їх вирішення», 16 лист. 2018 р. [Київ] : тези доп. – К., 2018. - С. 27-30

Copyright 2014 13.2.226-239 (укр) A. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free