DOI: https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.13.1.83-92
РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАЖІЛЬНО-ЛОПАТЕВОГО АМОРТИЗАТОРА
З ШАРНІРНО-ВАЖІЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ УПРАВЛІННЯ
І.І. Сидоренко, М.В. Королькова, С.Ю. Дмитрієва, С.В. Ковбан
АНОТАЦІЯ
У статті представлений принципово новий зразок пасивного важільно-лопатевого амортизатора з шарнірно важільним механізмом управління його робочої характеристикою, застосування якого є ефективним в складі торсіонної підвіски гусеничного транспортного засобу. Ефективність представленого пристрою значно підвищена шляхом науково обґрунтованого розширення його механічної структури додатковою керуючою механічною структурою у вигляді шарнірно-важільного механізму. Наведено розроблена розрахункова схема і відповідна до неї узагальнена математична модель запропонованого пристрою. На базі розробленої узагальненої математичної моделі проведені аналітичні дослідження, на основі яких отримані математичні вирази. що описують функціональну взаємодію між складовими елементами запропонованого важільно-лопатевого амортизатора і показаний їх вплив на вигляд робочих характеристик, що при цьому реалізуються. Проведено порівняльний аналіз отриманих робочих характеристик з робочими характеристиками, які можуть бути реалізовані за допомогою існуючих важільно-лопатевих амортизаторів. Встановлено, що запропоноване пристрій здатний реалізувати робочі характеристики, які неможливо реалізувати за допомогою відомих зразків пасивних важільно-лопатевих і важільно-поршневих амортизаторів. Виділено та обґрунтовано основні геометричні параметри як основної механічної структури запропонованого пристрою, так і додаткової механічної структури управління, варіація якими дозволяє відтворити цільові (потрібні при деяких умовах) робочі характеристики. Наведено напрямки і перспективи подальших досліджень, що дозволяють підвищити ефективність важільно-лопатевого амортизатора з шарнірно-важільним механізмом управління.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: важільно-лопатевий амортизатор, торсійна почіпка, механізм керування, робочі діаграми, робочі характеристики.
 
 

ЛІТЕРАТУРА

Дущенко В. В., Агапов О. Н. Особливості розрахунку торсіонної підвіски транспортних засобів / В. В. Дущенко, О. Н. Агапов // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Автомобіле- та тракторобудування, 2014. – № 10 (1053). – С. 111–120.

Дущенко В. В. Питання удосконалення методології аналізу та синтезу систем підресорювання військових гусеничних і колісних машин / В. В. Дущенко // Військово-технічний збірник. – 2012. – № 1. – С. 26 – 32.

Анісімов В. Ф., Зегер М. С. Удосконалення гідросистеми ходової частини гусеничних тракторів / В. Ф. Анісімов, М. С. Зегер // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2011. – № 1. – С. 129-134.

Дмитриев А.А., Чобиток В.А., Тельминов А.В. Теория и расчёт нелинейных систем подрессоривания гусеничных машин. -М.: "Машиностроение", 2006. -208 с.

Котиев, Г.О. Исследование рабочих процессов в пневмогидравлических устройствах систем подрессоривания гусеничных машин / Г.О. Котиев, А.А. Смирнов, В.П. Шилкин. – М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2001. – 80 с.

Острецов, А.В., Устименко. А.С. Оценка эффективности работы амортизаторов на автомобиле // Грузовик &, 2012, №11.

Елисеев С. В., Ковыршин С. В., Паршута Е. А. Некоторые вопросы теории виброизоляции. Обоснование структурных подходов / С. В. Елисеев, С. В. Ковыршин, Е. А Паршута // Математическое моделирование, системный анализ. – 2013. – №3 (89). – С. 121-127.

Узунов О. В., Ночніченко І. В., Галецький О. С. Уточнення коефіцієнту витрати для гідравлічних дроселів клапанно-дросельних груп / О. В. Узунов, І. В. Ночніченко, О. С. Галецький // Вісник НТУУ «КПІ». Серiя машинобудування. – 2014. – № 3. – С. 169-174.

D’Alessandro V., Montelpare S., Ricci R., Zoppia A. Fluid–dynamic analysis of a multi–blade gravity damper / V. D’Alessandro, S. Montelpare, R. Ricci, A. Zoppia // International Journal of Mechanical Sciences. – 2018. –Vol. 135. – P. 14-22.

Michalowski B., Rybak P., Wysocki J. Numerical and experimental tests of suspension elements / B. Michalowski, P. Rybak, J. Wysocki //AIP Conference Proceedings. – 04 march 2019. – Vol. 2078.

Сидоренко, И. Пассивные виброизолирующие устройства с элементами активных систем: моногр. / И. Сидоренко ― Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co., 2011. ― 296 с.

Сидоренко, І.І. Теоретичне визначення характеристики гідравличного релаксаційного амортизатора з розширеною механічною структурою / І.І. Сидоренко. // Вибрации в технике и технологиях. Всеукраїнський науково – технічний журнал. 2014. - №3(75) – С. 94–101.

Сидоренко, І.І. Робоча діаграма і характеристика гідравлічного релаксаційного амортизатора з розширеною механічною структурою / І.І. Сидоренко, С.І. Робу, В.П. Волков,  //Автомобильный транспорт. Сборник научных трудов - Харьков: ХНАДУ Вып. 35. – 2014.  –  С.  60 – 67.

I.I. Sydorenko and  Zhang Yi Heng. (2015). Synthesis of lever-blade dampers with enhanced mechanical structure / I.I. Sydorenko, Zhang Yi Heng. // Odes’kyi Politechnichnyi Universytet. Pratsi 1, 15-20.

Copyright 2014 13.1.83-91 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free