DOI: https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.13.1.191-201
МЕТЕОРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ДАНИХ СТРІЛЬБ НА БАЗІ ПЕРСПЕКТИВНИХ ЗРАЗКІВ
РАДІОПЕЛЕНГАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ

О.А. Полоз, П.І. Ванкевич, А.М. Андрієнко, Є.Г. Іваник, І.Л. Ільницький

АНОТАЦІЯ
Поправки підготовки вихідних даних з огляду урахування метеорологічних чинників в умовах виконання артилерійських стрільб трактують як складову тактико-оперативних дій при виконанні бойових завдань. Існуючі наземні метеорологічні станції (метеорологічні комплекси) стаціонарного чи рухомого типу у більшості випадків не задовольняють умовам метеорологічної підготовки, оскільки усі необхідні вимірювання виконуються безпосередньо в місці базування вимірювальних станцій, тобто на земній поверхні. Похибка, яка становить суттєву частину метеорологічних поправок, переважно виникає внаслідок відсутності інформації про стан атмосфери на різних висотах, тобто в околі ділянок траєкторії руху снаряда або в місці локації наземних метеокомплексів. У статті виконано аналітичний огляд щодо тенденцій розвитку та удосконалення метеорологічних комплексів, призначених для здійснення наземних вимірювань параметрів стану атмосфери, згідно найновіших даних літературних джерел, який засвідчив, що основне спрямування робіт стосується підвищення достовірності, точності визначення метеорологічних елементів та зменшення часу доведення інформації до споживачів. Відзначено, що не менш важливим також є підвищення мобільності, завадозахищеності, автоматизація прийому, обробки та передачі інформації, та уніфікація системи експлуатації метеорологічних комплексів. Особлива увага приділена модернізованим зразкам метеостанцій Збройних Сил країн НАТО та більшості країн Близького Сходу, виділено напрями і тенденції їх розвитку. Розроблено розрахункову процедуру, реалізовану в середовищі програмного математичного пакету MathCAD, який передбачає, що в умовах наявності пропусків у масиві даних, на основі дослідного файлу щосекундної реєстрації даних телеметрії та положення антени локатора формується неперервний масив шляхом лінійної інтерполяції між крайніми точками проміжків, в яких відсутні дані телеметрії. Виконані дослідження дали змогу сформулювати низку вимог до перспективних метеорологічних комплексів вітчизняного комплектування, здатних підвищити ефективність функціонування та забезпечити потреби метеорологічних служб в складі артилерійських підрозділів ЗС України.
Ключові слова: 
КЛЮЧОВІ СЛОВА: метеорологія, комплексне температурно-вітрове зондування атмосфери, тиск, вологість, метеорологічні поправки, 
рухомий радіозонд, радіолокатор, напрям і швидкість вітру, автоматичний цифровий реєстратор, система обробки даних, інтерполяція 
проміжних даних, оцифровані дані телеметрії. 
 
 

ЛІТЕРАТУРА

Cистеми озброєння 2012. Американська армія: сила нації / 2012. – 384 с. (https://asc.army.mil/docs/wsh2/2012-wsh.pdf)

Сайт VAISALA [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.vaisala.com/en/products/instruments-sensors-and-other-measurement-devices/soundings- products/rt20a.

Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа / Л.Г. Лойцянский. – М.: Наука, 1973. – 848 с.

Дорошенко А.Ю. Фізичні і математичні моделі, чисельні методи аналізу і прогнозу природних та техногенних процесів в атмосфері / А.Ю. Дорошенко. – К.: Наукова думка, 2006. – 542 с.

Каблак Н.І. Моделювання зміни фізичних параметрів атмосфери з висотою / Н.І. Каблак // Кинематика и физика небесных тел. – 2007. – Т. 23, №1. – С. 18–24.

Винниченко Н.К. Турбулентность в свободной атмосфере / Н.К. Винниченко, Н.З. Пинус, С.М. Шметер, Г.Я. Щур. – Л.: Гидрометеоиздат, 1976. – 336 с.

Монин А.С. Статистическая гидромеханика. Ч. 2 / А.С. Монин, А.М. Яглом. – М.: Наука, 1967. – 720 с.

Савкин Л.С. Метеорология и стрельба артиллерии / Л.С. Савкин, Б.Д. Лебедев. – М. : Воениздат, 1974. – 144 с.

Atamanskiy D.V. Multithreshold procedure for evaluating parameters of meteorological objects against the background of local objects clutter in pulsed Doppler weather radars / D.V. Atamanskiy, K.V. Sadovyi // Radioelectronics and Communications Systems. – 2018. – Vol. 61, № 7. – P. 317–324.

Оценивание параметров метеообразований на фоне мешающих отражений от местных предметов / Д.В. Атаманский, К.В. Садовый, Д.Б. Жуйков, Б.В. Бакуменко, О.В. Высоцкий // Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития. МРФ-2017 : сб. науч. тр. 6-го Междунар. радиоэлектр. форума, Харьков, 24-26 окт. 2017 г. – Харьков. Нац. Ун-т радиоэлектроники. – Харьков, 2017. – С. 13–16.

Грабчак В.І. Теоретичні засади методу апроксимації у вирішенні проблеми ідентифікації аеродинамічної сили опору руху об’єкта в атмосфері / В.І. Грабчак, П.І. Ванкевич, Є.Г. Іваник, О.В. Сікора // Актуальні проблеми фізики, математики та інформатики. – 2015. – № 7. – С. 53–62.

Корнейчук Н.П. Аппроксимация с ограничениями / Н.П. Корнейчук, А.А. Лигун, В.Г. Доронин. – К. : Наук. думка, 1982. – 252 с.

Варга Р. Функциональный анализ и теория аппроксимации в численном анализе / Р. Варга. - М. : Мир, 1974. - 324 с.

Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работ­ников и инженеров. – М.: Наука, 1975. – 832 с.

Турчак Л.И. Основы численных методов: учеб. пособие / Л.И. Турчак. – М. : Наука, 1987. – 320 с.

Бахвалов Н.С. Численные методы / Н.С. Бахвалов. – М. : Наука, 1973. – 631 с.

Аладьев В.З. Вычислительные задачи на персональном компьютере / В.З. Аладьев, Н.А. Гершгорн. – К. : Тэхника, 1991. – 245 с.

Дьяконов В. MathCAD 2000: учебный курс / В. Дьяконов. – СПб. : Питер, 2000. – 592 с.

Смичок В.Д. Прилади та методи температурно-вітрового зондування атмосфери та стратосфери / В.Д. Смичок, О.М. Бурнаєв, П.І. Ванкевич // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2003. – Вип. 64. – С. 126–130.

Смичок В.Д. Цифрове ущільнення телеметричного каналу передачі даних температурно-вітрового зондування атмосфери з заданим рівнем похибки / В.Д. Смичок, О.М. Бурнаєв, П.І. Ванкевич // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2002. – Вип. 61. – С. 109–114.

Інструкція з оцінювання якості гідрометеорологічних спостережень і робіт. – К.: Державна гідрометеорологічна служба, 2009. – 184 с.

Copyright 2014 13.1.191-201 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free