№ 1 (15) – 2021 

ВПЛИВ ІНТЕНСИВНОСТІ РОЗВИТКУ ДЕСТРУКЦІЇ СТРУКТУРИ ОДНОРІДНО СТИСНУТОГО ДРІБНОЗЕРНИСТОГО БЕТОНУ НА ПРОЦЕС ДЕФОРМУВАННЯ ТА РУЙНУВАННЯ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.35-44
 
завантаження
В.В. Совгира, канд. техн. наук
 
завантаження С.О. Нікул, канд. техн. наук, доц.
 
завантаження В.М. Совгира, канд. техн. наук, доц.
 
завантаження А.В. Мішутін, д-р техн. наук, проф.
 
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Совгира В. В., Нікул С. О., Совгира В. М., Мішутін А. В. Вплив інтенсивності розвитку деструкції структури однорідно стиснутого дрібнозернистого бетону на процес деформування та руйнування. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2021. Вип. 1(15). С. 35-44. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.35-44

Анотація

У статті наведено результати виконаних досліджень процесу інтенсивності розвитку деструкції – псевдо-пластичного деформування і руйнування однорідно стиснутого дрібнозернистого бетону (ДЗБ).
Досліджуване питання через різні думки, щодо методики дослідження характеру деформування і процесу розвитку субмікро-, мікро-, макроруйнування зі зростанням рівня навантаження, не наблизило до конкретних результатів. У той же час, характер викривлення діаграм σc - εcх дослідниками пояснюється утворенням внутрішніх субмікро-, мікротріщин – формуванням псевдопластичних деформацій, а в аналітичні вирази залежності σc - εcх включають характеристики , і , що відображають зміну пружно-пластичних властивостей одновісно стиснутого цементного бетону, які рекомендують переносити на неоднорідно стиснутий бетон, в тім числі і, на дрібнозернистий бетон.
Дослідженнями встановлено, що рекомендовані Будівельними Нормами, , і , одновісно стиснутих цементних бетонів кількісно і якісно не відображають характер зміни пружно-пластичних властивостей однорідно та неоднорідно стиснутих бетонів.
Запропоновано аналітичні вирази залежності повних діаграм σc-εcх, а також залежності зміни коефіцієнтів пружності (vc), січних модулів пружності  і коефіцієнтів інтенсивності розвитку деструкції (KD) однорідно стиснутого ДЗБ зі зростанням рівня навантаження при «м’якому» і «жорсткому» режимі навантаження досліджених серій зразків з ДЗБ з використанням: εсlx; ; νсu, які відображають процес зміни пружно-пластичних властивостей бетону на висхідних і низхідних ділянках повних діаграм деформування бетону і їх істотна відмінність при однорідному та неоднорідному стиску.

Ключові слова

коефіцієнт пружності; розвиток деструкції (розущильнення); січний модуль пружності дрібнозернистого бетону; однорідний (одновісний) стиск; короткі колони; режими навантаження; повні діаграми

 

Список бібліографічних посилань

 1. Совгира В. Н., Совгира В. В. О упруго-пластических характеристиках бетона при одноосном и внецентренном сжатии. Вісник ОДАБА. 2008. Вип. 31. С. 269–274.
 2. Совгира В. В. Реологическая модель деформирования и р азрушения одноосно сжатог бетона на основе полных равновесных диаграмм его упруго - пластических характеристик. Вісник ОДАБА. 2016. Вип. 62. С. 233–239.
 3. Совгира В. В., Совгира В. Н. Полные диаграммы деформирования неоднородно сжатого бетона при внецентренном нагружении коротких бетонных колонн. Проблемы современного бетона и железобетона : сб. научн. тр. 2017. Вып. 9. С .436–454.
 4. Совгира В. В., Совгира В. Н. Полные диаграммы развития деструкций однородно и сжатого бетона при осевом и внецентренном нагружении бетонных коротких колонн. Проблемы современного бетона и железобетона: сб. научн. трудов. 2019. Вып. 11. С .288–311.
 5. Бабич В. И., Панчук Ю. Н., Жук С. Р. Исследование модуля деформаций бетона при внецентренном сжатии. Изв. ВУЗов. Строительство и архитектура. 1986. № 5. С. 11–14.
 6. Ганага П. Н. Закономерность изменения секущего модуля деформации в однородных в однородных твердых телах. Известия вузов: Строительство и архитектура. 1988. № 11. С. 1–5.
 7. Макаренко Л. П., Фенко Г. А. Практический способ определения модуля упругости и упруго-пластических характеристик бетона при сжатии. Известия вузов: Строительство и архитектура. 1970. № 10. С. 141-147.
 8. ДБН В.2.6.-98:2009. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення проектування. - Київ: Мінрегіонбуд України. 2009. 96 с.
 9. ДСТУ Б В.2.7-217:2009 Бетони. Методи визначення призмової міцності, модуля пружності і коефіцієнта Пуассона. Київ : Мінрегіонбуд України, 2010. 16 с.
 10. Гвоздев А. А. Прочность, структурные изменения и деформации бетона. Москва : Стройиздат, 1978. 299 с.

 

 References

 1. Sovhyra, V. N., & Sovhyra, V. V. (2008). O upruho-plastycheskykh kharakterystykakh betona pry odnoosnom y vnetsentrennom szhatyy [On the elastic-plastic characteristics of concrete under uniaxial and eccentric compression]. Collection of scientific works «Bulletin of Odessa state academy of civil engineering and architecture», 31, 269-274 [in Russian].
 2. Sovgira, V. V. (2016). Reologicheskaya model deformirovaniya i r azrusheniya odnoosno szhatog betona na osnove polnyih ravnovesnyih diagramm ego uprugo-plasticheskih harakteristik [Rheological model of deformation and fracture of uniaxially compressed concrete on the basis of complete equilibrium diagrams of its elastic-plastic characteristics]. Collection of scientific works «Bulletin of Odessa state academy of civil engineering and architecture», 62, 233-239 [in Russian].
 3. Sovgira, V. V., & Sovgira , V. N. (2017). Polnyie diagrammyi deformirovaniya neodnorodno szhatogo betona pri vnetsentrennom nagruzhenii korotkih betonnyih kolonn [Full diagrams of deformation of inhomogeneously compressed concrete under eccentric loading of short concrete columns]. Problems of modern concrete and reinforced concrete, 9, 436-454 [in Russian].
 4. Sovgira, V. V., & Sovgira, V. N. (2019). Polnyie diagrammyi razvitiya destruktsiy odnorodno i szhatogo betona pri osevom i vnetsentrennom nagruzhenii betonnyih korotkih kolonn [Full diagrams of the development of destruction of homogeneous and compressed concrete under axial and eccentric loading of short concrete columns]. Problems of modern concrete and reinforced concrete, 11, 288-311 [in Russian].
 5. Babich, V. I., Panchuk, Yu. N., & Zhuk, S. R. (1986). Issledovanie modulya deformatsiy betona pri vnetsentrennom szhatii [Investigation of the modulus of concrete deformations under eccentric compression]. Izvestiya vuzov: Construction and architecture, 5, 11-14 [in Russian].
 6. Ganaga, P. N. (1988). Zakonomernost izmeneniya sekuschego modulya deformatsii v odnorodnyih v odnorodnyih tverdyih telah [Regularity of the change in the secant modulus of deformation in homogeneous in homogeneous solids]. Izvestiya vuzov: Construction and architecture, 11, 1-5 [in Russian].
 7. Makarenko, L. P., & Fenko, G. A. (1970). Prakticheskiy sposob opredeleniya modulya uprugosti i uprugo-plasticheskih harakteristik betona pri szhatii [Practical method for determining the elastic modulus and elastic-plastic characteristics of concrete in compression]. Izvestiya vuzov: Construction and architecture, 10, 141-147 [in Russian].
 8. Betonni ta zalizobetonni konstruktsii. Osnovni polozhennia proektuvannia [Concrete and reinforced concrete structures. Basic design provisions]. (2009). DBN V.2.6-98:2009 from 1st October 2010. Kyiv: Ministry of Regional Development of Ukraine [in Ukrainian].
 9. Betony. Metody vyznachennia pryzmovoi mitsnosti, modulia pruzhnosti i koefitsiienta Puassona [Concrete. Methods for determining prism strength, modulus of elasticity and Poisson's ratio]. (2010). DSTU B V.2.7-217:2009 from 1st September 2010. Kyiv: Minrehionbud Ukrainy [in Ukrainian].
 10. Gvozdev, A. A. (1978). Prochnost, strukturnyie izmeneniya i deformatsii betona [Strength, structural changes and deformation of concrete]. Moskva : Stroyizdat [in Russian].

 

 
Copyright 2014 15.35-44 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free