№ 1 (15) – 2021 

ЗАСТОСУВАННЯ ВІДДІЛЕННЯ МОБІЛЬНИХ РОБОТІВ В БОЮ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.51-57
 
завантаження
Р.В. Зінько, д-р техн. наук, доц.
 
завантаження
О.Д. Бойко
 
завантаження
Ю.М. Черевко, канд. техн. наук, доц.
 
завантаження
Р.В. Березенський, канд. техн. наук
 
завантаження
Б.В. Череушенко
 
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Зінько Р. В., Бойко О. Д., Черевко Ю. М., Березенський Р. В. Застосування відділення мобільних роботів в бою. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2021. Вип. 1(15). С. 51-57. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.51-57

 

Анотація

В наші дні мобільні роботи стають однією з найрозвиненіших сфер військової робототехніки. Їх ефективне їх застосування – актуальна проблема, яка повинна враховувати особливості конструкції роботів, тактики їх використання та оцінки ефективності застосування. У військовій справі можна виділити дві мети при використанні військових роботів: підвищення ефективності виконання бойових завдань і зниження втрат серед військовослужбовців; забезпечення основних сил, які виконують бойові завдання, необхідними матеріальними та інформаційними ресурсами. У випадку заміни військовослужбовців у бойових зіткненнях МБР виникає необхідність ефективного їх застосування.
Метою статті є розробка тактики застосування мобільних роботів у складі військових підрозділів ЗСУ. Для цього були вирішені завдання: дано означення відділення мобільних ударних роботів, його озброєння, розподіл обов’язків військовослужбовців, які забезпечують роботу мобільних бойових роботів, дії відділення в основних видах загальновійськового бою: обороні і наступі, оцінка ефективності використання бойових роботів. В статті дано означення відділення бойових (ударних) роботів, описано його склад і озброєння. До складу відділення входять мобільні бойові роботи: робот підтримки, два ударні роботи, роботи-спостерігачі, роботи ретранслятори, роботи-міни «Кесентай». Важливим для відділення ударних роботів є наявність засобів доставки (транспортування) з центром керуванням. До складу відділення входять військовослужбовці: командир відділення, оператори МБР 1 та МБР 3, (керування озброєнням), оператори МБР 2, МБР 4 (керування рухом), водій засобів доставки, спостерігач, охоронець. Кожен з них має свої обов’язки, покликані комплексно вирішувати поставлене перед відділенням завдання.

Ключові слова

бойовий (ударний) робот, оборона, наступ, ефективність застосування відділення бойових (ударних) роботів
 

Список бібліографічних посилань

 1. Зінько Р. В., Ванкевич П. І., Черненко А. Д., Федін О. В., Іваник Є. Г. Перспективи використання мобільних роботизованих комплексів в широкому спектрі вирішення задач мілітарного спрямування. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2018. №1(9). С. 17-28.
 2. Зінько Р. В., Ванкевич П. І. Принципи використання мобільних роботів військового призначення. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ : зб. тез між нар. наук.-техн. конф. (м. Львів, 11-12 травня 2017 р.). Львів: НАСВ, 2017. С. 8.
 3. Василенко О. В., Ланецький Б. Н., Ковтуненко О. П. Методичні основи обґрунтування вимог до технічних показників перспективних систем озброєння та їх складових частин з різною функціональною значимістю. Зб. наук. праць ЦНДІ ОВТ. Київ, 2009. Вип. 22. С. 32-46.
 4. Телелим В. М. Тенденції розвитку збройної боротьби сучасності : лекція. Київ : НУОУ, 2009. 24 с.
 5. DARPA Robotics Challenge. URL: http://www.theroboticschallenge.org (дата звернення: 10.04.2021).
 6. Зінько Р. В., Казан П. І., Черевко Ю. М., Білик О. С. Оцінка ефективності дій мобільних бойових роботів методами теорії масового обслуговування. Військово-технічний збірник. Львів, 2020. №22. С. 92.
 7. Вірко Є. В., Годій М. В., Железник О. Ю., Степаненко А. А. Тактика механізованих підрозділів (механізований взвод) : навч. посібн. Львів : АСВ, 2014. 508 с.
 8. Методичні рекомендації щодо підготовки та застосування частин та підрозділів під час проведення АТО. Київ: КСВ ЗС України, 2014. 
 

References

 1. Zinko, R., Vankevich, P., Chernenko, A., Fedin, О., & Ivanyk, E. (2018). Perspertyvy vykorystannia mobilnyh robotyzovanyh kompleksiv v shyrokomu spektri vyrishennia zadach militarnoho spriamuvannia [Prospects for the use of mobile robotic complexes in a wide range of solutions of military problems] / Collection of scientific works of Odesa Military academy, 1 (9). Part I, 17-28 [in Ukrainian].
 2. Zinko, R., & Vankevich, P. (2017). Prynstypy vykorystannia mobilnyh robotiv viiskovoho pryznachennia [Principles of using mobile robots for military purposes]. Mizhnarodna naukovo-tehnichna konferencia “Perspektyvy rozvytku ozbroiennia ta viiskovoi tehniky suhoputnyh viisk” 11-12 travnia 2017 rik [International scientific and technical conference “Prospects for the development of armaments and military equipment of the land forces”, May 11-12, 2017]. (pp. 8-15). Lviv [in Ukrainian].
 3. Vasilenko, O., Lanetsky, B., & Kovtunenko, O. (2008). Metodologichni osnovy obhruntuvannia vymoh do tehnichnyh pokaznykiv perspektyvnyh system ozbroennia ta ih skladovyh chastyn z riznou funkcionalnou znachymistu [Methodical bases of substantiation of requirements to technical indicators of perspective systems of armament and their constituent parts with different functional significance]. Collection of scientific works of CSRI AME AF of Ukraine, 22, 32-46 [in Ukrainian].
 4. Telelym, V. (2009). Tendencii rozvytku zbroinoi borotby suchasnosti [Tendencies of development of the armed struggle of modernity]. Kyiv : NUOU [in Ukrainian].
 5. DARPA Robotics Challenge. Retrieved from http://www.theroboticschallenge.org (Last accessed: 10.04.2021) [in English].
 6. Zinko, R., Kazan P., Cherevko U., Bilyk O. (2020). Otsinka efektyvnosti dii mobilnyh boiovyh robotiv metodamy teorii masovoho obslugoguvannia [Estimation of efficiency of actions of mobile combat robots by methods of the theory of queuing]. Viiskovo-tehnichnyi zbirnyk NASV, Lviv. [Military-technical collection of NASV, Lviv], 22, p.- 92. [in Ukrainian]
 7. Virko E., Godiy, M., Zheleznyk, O., & Stepanenko, A. (2014). Taktyka mehanizovanyh pidrozdiliv (mehanizovanyi vzvod). [Tactics of mechanized units (mechanized platoon)]. Lviv: ASV. [in Ukrainian].
 8. Metodologichni rekomendacii shchodo pidhotovky ta zastosuvannia chastyn i pidrozdiliv pid chas provedennia ATO. [Methodical recommendations on the preparation and use of units and subdivisions during the anti-terrorist operation]. (2014). Kyiv: CSR of the Armed Forces of Ukraine [in Ukrainian].

 

 
Copyright 2014 15.51-57 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free