№ 1 (15) – 2021 

МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.58-64
 
завантаження
Р.В. Булгаков, канд. техн. наук
 
завантаження
В.Г. Головань, канд. техн. наук, проф.
 
завантаження
А.В. Головань, канд. техн. наук, доц.
 
завантаження
С.О. Нікул, канд. техн. наук, доц.
 
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Булгаков Р. В., Головань В. Г., Головань А. В., Нікул С. О. Модель розвитку системи озброєння та військової техніки. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2021. Вип. 1(15). С. 58-64. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.58-64

 

Анотація

На теперішній час, у полі зору вітчизняних дослідників залишаються без розгляду комплексні показники системи озброєння та військової техніки, а також можливості управлінського впливу на них. Складна система озброєння та військової техніки має значну кількість взаємопов’язаних властивостей та якостей, серед яких необхідно розрізняти прості та цілісні якості. Для опису процесів розвитку системи озброєння та військової техніки, що включають не лише кількісні зміни у ній, але й якісно нову поведінку, застосовано нелінійні математичні моделі, що описують динаміку структурних змін у системі озброєння та військової техніки, рух від хаосу до порядку та навпаки з використанням механізмів самоінструктування системи.
Будь-яка система озброєння та військової техніки неодмінно отримує збудження різних типів. Такими збудженнями можуть бути або зовнішні впливи, через випадкові чи систематичні зміни оточуючого середовища, або внутрішні флуктуації, що виникають в самій системі в результаті взаємодії елементів. При дослідженні виникає коло питань «кількісного інтегрування» або кількісного дослідження динамічних систем озброєння та військової техніки, а також питання про кількість та характер станів рівноваги динамічної системи озброєння та військової техніки, про наявність у неї точок біфуркації (перехресть рішень).
У статті запропоновано математичну модель розвитку системи озброєння та військової техніки орієнтовану на дослідження цілісних показників та властивостей системи, побудовану на основі концептуальної моделі розвитку і моделі процесу самоорганізації. Наведена модель враховує не лише кількісні зміни у даній системі, але й якісно нову поведінку системи, динаміку структурних змін та ентропії системи; також у наведеній моделі приділено увагу процесам самоінструктування системи.

Ключові слова

озброєння та військова техніка, розвиток, модель
 

Список бібліографічних посилань

 1. Буренок В. М., Ивлев А. А., Корчак В. Ю. Программно-целевое планирование и управление созданием научно-технического задела для перспективного и нетрадиционного вооружения. Москва : ИД «Граница», 2007. 408 с.
 2. Гриб Д. А. Демидов Б. А., Хмелевская О. А. Принципы и аспекты методического подхода к формированию оперативно-стратегических и оперативно-тактических требований к перспективной системе вооружения вооруженных сил государства и к ее структурным компонентам. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2013. № 2. С. 29-34.
 3. Демидов Б. А., Коростелев О. П., Гриб Д. А. Методические основы системных исследований и решения проблем технического оснащения вооруженных сил государства : Книга 1. Киев : ИД «Стилос», 2016. 655 с.
 4. Демидов Б. А., Луханин М. И., Величко А. Ф., Науменко М. В. Системная методология планирования развития, предпроектных исследований и внешнего проектирования вооружения и военной техники / под. ред. Б. А. Демидова. Киев : ИД «Стилос», 2011. 464 с.
 5. Месарович М., Мако Д., Тахакара Н. Теория иерархических многоуровневых систем : пер. с англ. М. Месарович. Москва : Мир, 2005. 524 с.
 6. Макаренко О. Г. Стратегический менеджмент. Организация стратегического управления : учеб. пособие. Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2008. 324 с.
 7. Фалько С. Г., Иванова Н. Ф. Управление нововведениями на высокотехнологичных предприятиях. Москва : Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2007. 256 с.
 8. The future of military R&D: Towards a flexible acquisition strategy / P. H. Richanbach et. al.and others. Alexandria, Virginia: Institute for defense analyses, 1990. 22 p.
 

References

 1. Burenok, V.M., Ivlev, A.A., & Korchak, V.YU. (2007). Programmno-tselevoye planirovaniye i upravleniye sozdaniyem nauchno-tekhnicheskogo zadela dlya perspektivnogo i netraditsionnogo vooruzheniya [Program-target planning and management of the creation of a scientific and technical reserve for advanced and unconventional weapons]. Moskva : Granitsa Publ. [in Russian].
 2. Grib, D.A. Demidov, B.A., & Khmelevskaya, O.A. (2013). Printsipy i aspekty metodicheskogo podkhoda k formirovaniyu operativno-strategicheskikh i operativno-takticheskikh trebovaniy k perspektivnoy sisteme vooruzheniya vooruzhennykh sil gosudarstva i k yeye strukturnym komponentam [Principles and aspects of a methodological approach to the formation of operational-strategic and operational-tactical requirements for a promising system of weapons of the armed forces of the state and for its structural components]. Nauka í tekhníka Povítryanikh Sil Zbroynikh Sil Ukraí̈ni, 2, 29-34 [in Russian].
 3. Demidov, B. A., Korostelev, O. P., & Grib, D. A. (2016). Metodicheskiye osnovy sistemnykh issledovaniy i resheniya problem tekhnicheskogo osnashcheniya vooruzhennykh sil gosudarstva : Kniga 1 [Methodological foundations of systemic research and solving problems of technical equipment of the armed forces of the state: Book 1]. Kiev : Stilos Publ. [in Russian].
 4. Demidov, B. A., Lukhanin, M. I., Velichko, A. F., & Naumenko, M. V. (2011). Sistemnaya metodologiya planirovaniya razvitiya, predproyektnykh issledovaniy i vneshnego proyektirovaniya vooruzheniya i voyennoy tekhniki [Systematic methodology for development planning, pre-design research and external design of weapons and military equipment]. Kiev: Stilos Publ. [in Russian].
 5. Mesarovich, M., Mako, D., & Takhakara, N. (2005). Teoriya iyerarkhicheskikh mnogourovnevykh sistem [Theory of hierarchical multilevel systems]. Moskva: Mir Publ. [in Russian].
 6. Makarenko, O. G. (2008). Strategicheskiy menedzhment. Organizatsiya strategicheskogo upravleniya [Organization of strategic management]. Samara: Samara state economic university Publ. [in Russian].
 7. Fal'ko, S. G., & Ivanova, N. F. (2007). Upravleniye novovvedeniyami na vysokotekhnologichnykh predpriyatiyakh [Innovation management in high-tech enterprises]. Moskva: MGTU im. Baumana Publ. [in Russian].
 8. Richanbach, P.H. et. al. (1990). The future of military R&D: Towards a flexible acquisition strategy and others. Alexandria, Virginia: Institute for defense analyses [in English].

 

 
Copyright 2014 15.58-64 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free