№ 1 (15) – 2021 

 ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РОЗРОБЛЕННЯ АЛГОРИТМІВ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.65-73
 
завантаження
Н.С. Баліцький
 
завантаження
П.І. Ванкевич, д-р техн. наук, с.н.с.
 
завантаження
Є.Г. Іваник, канд. фіз.-мат. наук, с.н.с.
 
завантаження
А.Д. Черненко, канд. військ. наук
 
завантаження
О.Є. Шаталов, канд. техн. наук, доц. 
 
завантаження
 І.М. Ільків, канд. техн. наук, доц.
 
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Баліцький Н. С., Ванкевич П. І., Іваник Є. Г., Черненко А. Д., Шаталов О. Є., Ільків І. М. Основні принципи розроблення алгоритмів управління навчально-тренувальними системами. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2021. Вип. 1(15). С. 65-73. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.65-73

 

Анотація

Сучасний етап розвитку науки і техніки, невіддільний від воєнної науки, характерний тим, що важливу роль набувають засоби обробки інформації, здатні забезпечити створення відповідних систем штучного інтелекту. Такі засоби мають володіти здатністю накопичувати, узагальнювати та використовувати наявний науковий потенціал та знання з метою оптимального управління і прийняття рішень в умовах неподоланої інформаційної невизначеності. Комп’ютерні технології, які є основою навчально-тренувальних засобів і систем, дають змогу суттєво підвищити ефективність індивідуальної бойової підготовки як окремого бійця, так і злагодженості дій повних підрозділів. За їх допомогою, на основі відповідних математичних процедур, з досить високою точністю моделюється навколишнє середовище і відтворюється реалістична картина бойових дій. Подальше інтегрування сучасних програмних продуктів у тренажерне обладнання дозволяє розширити їх функціональні можливості в напрямі підвищення якісних характеристик навчання з одночасною мінімізацією матеріальних, ресурсних та часових витрат, внаслідок чого можна об’єднувати в єдиний тренажерний комплекс окремі види озброєння і бойової техніки, імітатори засобів управління, ураження та зв’язку в єдину тренажно-моделювальну систему тактичної підготовки особового складу. В статті викладено деякі принципи, закладені в основу задач управління в умовах значної апріорної невизначеності, які виникають перш за все тоді, коли опис закономірностей функціонування об’єкту управління не може бути формалізованим.

Ключові слова

комп’ютерні та інформаційні технології, засоби обробки інформації, навчально-тренувальні системи, бойова підготовка, математичні процедури, алгоритми, відтворення умов навколишнього середовища, абстрактні віртуальні моделі, штучний інтелект, оптимальне управління, критерій управління, цільова функція, навчальна мережа, мультилінійні поліноми, класифікатор образів, аналогові елементи, дискримінантні функції, синтез навчальних систем управління
 

Список бібліографічних посилань

 1. Рудковський О. М., Баліцький Н. С., Вакевич П. І., Юкевич Р. М., Іванок Є. Г. Технічні засоби навчання і підготовки військ. Огляд технологій. Збірник наукових праць Військової академії. Одеса, 2020. № 2(14). С. 117–124.
 2. Соловов Л. В. Электронное обучение: проблематика, дидактика, технология. Самара : Новая книга, 2006. 462 с.
 3. Матвієвський О. М., Герасименко О. В., Щебланін Ю. М. Методичний підхід до обґрунтування характеристик тренажних засобів і систем. Наука і оборона. 2005. № 1. С. 59–66.
 4. Руснак І. С., Шевченко В. Л., Артемов Ю. І. Методологічні засади створення інтегрованої навчально-тренувальної системи оперативної та бойової підготовки військ. Наука і оборона. 2002. № 2. С. 29–35.
 5. Матвієвський О. М., Лушніченко В. М., Семиглазов В. В., Яворський Д. К. Інтегрування тренажних технологій як магістральний напрямок вдосконалення навчально-тренувальної бази бойової підготовки військ. Наука і оборона. 2010. № 2. С. 48–54.
 6. IEEE Standard for Modeling and Simulation (M&S) High Level Architecture (HLA) // IEEE Std. 1516–2000 / The Institute of Electrical and Electronics Engineers. New York, 2000.
 7. Баліцький Н. С., Рудковський О. М., Ванкевич П. І., Іваник Є. Г., Оборнєв С. І. Використання сучасних навчально-тренувальних засобів у бойовій підготовці підрозділів сухопутних військ. Військово-технічний збірник. 2020. № 23. С. 79–85.
 8. Васильев В. И. Распознающие системы. Киев : Наук. думка, 1969. 291 с.
 9. Глушков В. М. Человек и вычислительная техника. Киев : Наук. думка, 1971. 232 с.
 10. ЭВМ пятого поколения: концепции, проблемы, перспективы / Под ред. Т. Мото-Ока; пер. с англ. Москва : Финансы и статистика, 1984. 110 с.
 11. Интеллектуальное управление. Объединение искусственного интеллекта и теории управления. Техн. кибернетика. 1984. № 4. С. 4.
 12. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. Москва : Наука, 1975. 831 с.
 13. Корнейчук Н. П. Сплайны в теории приближения. Москва : Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1984. 352 с.
 14. Алгоритмы и программы восстановления зависимостей / Под. ред. В. Н. Вапника. Москва : Наука, 1984. 816 с.
 

 References

 1. Rydkovskyi, О. М., Balitskyi, N. S., Vankevych, P. I., Yurkevych, R. M. & Ivanyk, E. G. (2020). Теkhnichni sasoby navchannja i pidhotovky viyisk. Оhlad technologii [Tekhnical devices of education and training of troops]. Collection of scientific works of Odesa Military Academy, 2(14). 117-124. [in Ukrainian].
 2. Solovov, L. V. (2006). Elektronnoe obuchenie: problematika, didaktika, tekhnologia [Electronical education: problems, dydaction, technology]. Samara: Novaja kniga [in Russian].
 3. Matvievskyi, O. M., Herasymenko, O. V. & Scheblanin, Yu. M. (2005). Metodychnyii pidkhid do obhruntuvannja kharakterustik trenagernykh sasobiv i system [Methodical approach for of the characteristic of training devices and systems]. Nauka and oborona, 1, 59-66. [in Ukrainian].
 4. Rusnak, I. S., Shevchenko, V. L. & Artemov, Yu.I. (2002). Metodolohichni sasady stvorennja integrovanoi navchalno-trenuvalnoi sistemy operatyvnoi ta bojovoi pidhotovky viyisk [Methodological principles creation of integrated educational and training system of operative and military training of troops]. Nauka and oborona, 2, 29-35. [in Ukrainian].
 5. Matvievskyi, O. M., Lyshnichenko, V. V., Semiglasov, V. V. & Javorskyi, D. K. (2010). Intergruvannja trenagernykh tekhnologyi jak magistralnyi napramok vdoskonalennja navchalno-trenuvalnoi basy bojovoi pidhotovky viyisk [Integration of training technologies as main direction of improvement of educational and training bases of military training of troops]. Nauka and oborona, 2, 48-54. [in Ukrainian].
 6. IEEE Standard for Modeling and Simulation (M&S) High Level Architecture (HLA). (2000). IEEE Std. 1516–2000. The Institute of Electrical and Electronics Engineers. New York. [in English].
 7. Balitskyi, N. S., Rydkovskyi, О. М., Vankevych, P. I., Ivanyk, E. G. & Obornev, S. I. (2020). Vykorystannja suchaknych navchalno-trenuvalnych sacobiv u bojovyi pidhotovtsi pidrosdiliv sukhoputnykh syl [Used of modern educational and trining devices by military training of Army subsection]. Viyiskovo-technichnyi sbirnyk, 23, 79-85. [in Ukrainian].
 8. Vasilev, V. I. (1969). Rasposnajushie sistemy [Identification systems]. Kyiv: Naukova Dumka. [in Russian].
 9. Glushkov, V. M. (1971). Chelovek i vychyslitelnaja technika [People and Calculation technical]. Kyiv: Naukova Dumka. [in Russian].
 10. Moto-oka, T. (Ed.). (1984). EVM patoho pokolenija: koncepcii, problemy, perspektivy [Computer of five generation]. Moscow: Financy and Statistica [in Russian].
 11. Intelectual upravlenie. Objedinenie iskystvennogo intelecta i upravlenija [Intellectual govern. Association of artificial intelligence and direction]. Tecnicheskaja kiberbetika 4, 4. [in Russian].
 12. Korn, G. A. & Korn, T. M. (1974). Spravochnik po matematike dlja nauchnykh rabotnikov i ingenerov [Mathematical Handbook for Scientists and Engineers]. Moscow: Nauka [in Russian].
 13. Korneyichuk, N. P. (1984). Splainy v teorii pribligenia [Splines in theory of approximation]. Moscow: Nauka. [in Russian].
 14. Vapnika, V. N. (Ed.). (1984). Algoritmy i programy vosstanovlenija savisimosteyi [Algorithms and Programs of Repair of Dependences]. Moscow: Nauka. [in Russian].

 

 
Copyright 2014 15.65-73 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free