№ 1 (15) – 2021 

 ОСОБЛИВОСТІ ТРАЄКТОРІЇ ПРОЦЕСУ АДАПТАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ РАДІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ З АНТЕННОЮ РЕШІТКОЮ ПРИ НАВЧАННІ ПО НЕКЛАСИФІКОВАНІЙ ВИБІРЦІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ 

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.74-81
 
завантаження
О.Ю. Коркін
 
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Коркін О. Ю. Особливості траєкторії процесу адаптації інформаційних радіотехнічних систем з антенною решіткою при навчанні по некласифікованій вибірці спостереження. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2021. Вип. 1(15). С. 74-81. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.74-81

 

Анотація

У статті запропонований аналіз процесів адаптації антенної решітки в умовах навчання по некласифікованій вибірці. Адаптація відбувається в умовах, коли кореляційна матриця спостережень за станом зовнішнього середовища характеризується різною контрастністю спектрального розкладу (числом обумовленості), що суттєво впливає на цей процес. Порівняння процесів адаптації систем з зовнішньою і внутрішньосистемною еталонною моделлю в умовах некласифікованих спостережень, свідчить на користь системи з внутрішньосистемним еталоном.Показано, що у адаптивної антенної решітки з зовнішньою еталонною моделлю критерій максимуму відношення сигнал/(завада+шум) не може бути реалізований в принципі по причині її реакції як на заваду так і безперервний корисний сигнал, який присутній у процесі спостереження. Тому для цієї системи характерні максимальні інформаційні втрати. В свою чергу адаптивна антенна решітка з внутрішньосистемним еталоном задовольняє критерій максимуму відношення сигнал/(завада+шум) в режимі, що встановився, незважаючи на присутність корисного сигналу у навчальній вибірці. Природньо, що після закінчення процесу адаптації інформаційні втрати в такій системі будуть мінімальні. Необхідною умовою для виключення реакції адаптивної антенної решітки на корисний сигнал безперервної структури є класифікація навчальної вибірки. Саме після класифікованого навчання можливо вести мову про подальшу стабілізацію динамічних параметрів процесу адаптації радіотехнічних систем в цілому.Проведені дослідження дозволяють оцінити ефективність адаптивної антенної решітки в умовах навчання по некласифікованій вибірці. Напрями подальших досліджень будуть зосереджені на синтезі невироджених класифікаторів навчальної вибірки.

Ключові слова

адаптація, адаптивна антенна решітка, класифікована вибірка
 

Список бібліографічних посилань

 1. Уидроу Б.; Стирнз С. Адаптивная обработка сигналов. Пер. с англ. М.: Радио и связь, 1989. 440 с.
 2. Монзиго Р. А. Адаптивные антенные решётки. Введение в теорию / Р. А. Монзиго, Т. У. Миллер; пер. с англ. под ред. В. А. Лексаченко. М.: Радио и связь, 1986. 448 с.
 3. Адаптивные фильтры / П. М. Грант, К.Ф.Н. Коуэн, Б. Фридлендер [и др.]; под ред. К.Ф.Н. Коуэна и П. М. Гранта; пер. с англ. Н. Н. Лихацкой. М.: Мир, 1988. 392 с.
 4. Джиган В. И. Адаптивная фильтрация сигналов: теория и алгоритмы. Москва: Техносфера, 2013. 528 с.
 5. Абрамович Ю. И. Предельная скорость сходимости процессов адаптивной настройки систем компенсации помех в условиях неклассифицированной обучающей выборки. Радиотехника и электроника. 1982. Вып. 8. С. 1534–1538.
 6. Пиза Д. М.; Лаврентьев В. Н.; Семенов Д. С. “Метод формирования классифицированной обучающей выборки для автокомпенсатора помех при время-пространственной фильтрации сигналов” Радиоэлектроника, информатика, управление, № 3, С.18–22, 2016. DOI: 10.15588/1607-3274-2016-3-2.
 7. Пиза Д. М., Романенко С. Н., Семенов Д. С. Корреляционный метод формирования обучающей выборки для адаптации пространственного фильтра. Радіоелектроніка, інформатика, управління. 2018. № 3. С. 34–39. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/riu_2018_3_6. DOI: https://doi.org/10.20535/S0021347018070051
 8. Ермолаев В. Т., Флаксман А. Г. Современные методы пространственной обработки сигналов в информационных системах с антенными решетками. Учебно-методический материал по программе повышения квалификации «Новые подходы к проблемам генерации, обработки, передачи, хранения, защиты информации и их применение». Нижний Новгород, 2007, 99 с.
 9. Фадеев Д. К., Фадеева В. Н. Вычислительные методы линейной алгебры: изд. 2, доп. : Гос. изд-во «ФИЗМАТГИЗ», 1963. 736 с.
 

References

 1. Uidrou, B., & Stirnz, S. (1989). Adaptivnaya obrabotka signalov. Translation from English. Radio i svyaz. Moscow, Russia : Radio i svyaz. [In Russian].
 2. Monzigo, R. A., & Miller, T. U. (1986). Adaptivnyie antennyie reshyotki. Vvedenie v teoriyu. (V.A. Leksachenko, Trans.). Moscow, Russia : Radio i svyaz. [In Russian].
 3. Grant, P. M., & Kouen, K. F. N., Fridlender B., (et al.). (1988) Adaptivnyie filtryi. под ред. (Grant, P. M., & Kouen, K. F. N., ed.). (N.N. Lihatskoy, Trans.). Moscow, Russia : Mir [In Russian].
 4. Dzhigan, V. I. (2013). Adaptivnaya filtratsiya signalov teoriya i algoritmyi. Moskva, the Russian Federation : Tehnosfera. ISBN 978-5-94836-342-4. [In Russian].
 5. Abramovich, Yu. I. (1982) Predelnaya skorost shodimosti protsessov adaptivnoy nastroyki sistem kompensatsii pomeh v usloviyah neklassifitsirovannoy obuchayuschey vyiborki. Kyiv, Ukraine : Radiotehnika i elektronika, 8, 1534–1538. [In Russian].
 6. Piza, D. M., Lavrentev, V. N., & Semenov, D. S. (2016). Metod formirovaniya klassifitsirovannoy obuchayuschey vyiborki dlya avtokompensatora pomeh pri vremya-prostranstvennoy filtratsii signalov. Radioelektronika, informatyka, upravlinnia. DOI: 10.15588/1607-3274-2016-3-2. [In Russian].
 7. Pyza, D. M., Romanenko, S. N., & Semenov, D. S. (2018). Korrelyatsionnyiy metod formirovaniya obuchayuschey vyiborki dlya adaptatsii prostranstvennogo filtra. Radioelektronika, informatyka, upravlinnia. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/riu_2018_3_6. DOI: https://doi.org/10.20535/S0021347018070051. [In Russian].
 8. Ermolaev, V. T., & Flaksman, A. G. (2007). Sovremennyie metodyi prostranstvennoy obrabotki signalov v informatsionnyih sistemah s antennyimi reshetkami. Uchebno-metodicheskiy material po programme povyisheniya kvalifikatsii «Novyie podhodyi k problemam generatsii, obrabotki, peredachi, hraneniya, zaschityi informatsii i ih primenenie». Nizhny Novgorod, Russia. [In Russian].
 9. Fadeev, D. K., & Fadeeva, V. N. (1963) Vyichislitelnyie metodyi lineynoy algebryi. (2 ed.), Moscow, Russia : FIZMATGIZ. [In Russian].

 

 
Copyright 2014 15.74-81 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free