№ 1 (15) – 2021 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ БОЙОВОЇ (ВОГНЕВОЇ) ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСОБІВ УРАЖЕННЯ ОСКОЛОЧНОЇ ДІЇ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.107-114
 
завантаження
О.В. Малишкін
 
завантаження
О.Б. Босий
 
завантаження
С.А. Григоренко
 
завантаження
Т.С. Іванов
 
завантаження
А.О. Галкін
 
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Малишкін О. В., Босий О. Б., Григоренко С. А., Іванов Т. С., Галкін А. О. Рекомендації щодо підвищення бойової (вогневої) ефективності засобів ураження осколочної дії. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2021. Вип. 1(15). С. 107-114. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.107-114 

 

Анотація

 
У статті розглядаються основні характеристики існуючих засобів ураження осколочної дії. Підтверджено, що засоби ураження осколочної дії вражають ціль при спрацюванні в межах цілі, за рахунок створення поля вражаючих елементів, влучання яких може чинити на ціль механічну руйнівну, запалювальну або ініціюючу дію. Тенденції розвитку сучасних засобів ураження спрямовані на збільшення точності і дальності ураження цілей. До них відносяться як вдосконалені зразки існуючих типів артилерійських пострілів і їх елементи, так і якісно нові високоточні боєприпаси. Тенденція розвитку осколочних боєприпасів передбачає перехід до спрямованих осколочних потоків, точніше, до потоків вражаючих елементів. У статті запропоновані шляхи підвищення характеристик осколочної дії засобів ураження за рахунок поліпшення характеристик осколочного поля ураження, шляхом зміни хімічного складу сталей і їх механічних властивостей, при виробництві корпусів осколочно-фугасних снарядів. А також розглядається напрямок поліпшення характеристик осколочного поля ураження шляхом зміни конфігурації осколочного поля, або потоку вражаючих елементів на одиницю площі цілі, що вражається, яка знаходитись під довільним кутом по відношенню до осі основного боєприпасу. Стаття пропонує надати цілісну й систематизовану картину перспектив та тенденцій розвитку засобів ураження осколочної дії, з усією різноманітністю зв’язаних з цим науково-технічних, конструкторсько-технічних, конструкторсько-технологічних та експлуатаційних проблем. Таким чином, тенденції вдосконалення сучасних засобів ураження осколочної дії спрямовані, як на модернізацію існуючих, так і створення технічно нових систем, що відповідають вимогам сучасного загальновійськового бою.

Ключові слова

зразок озброєння та військової техніки, засоби ураження, боєприпаси, вражаючі елементи, осколочно-пучковий снаряд, характеристика осколочного поля, структурний елемент, осколочна дія, площинне ураження

 

Список бібліографічних посилань

 1. Бабкин А. В, Велданов В. А., Грязнов Е. Ф. Средства поражения и боеприпасы. Москва : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. 984 с.
 2. Кобылкин И.Ф., Ударные и детонационные волны. Методы исследования. 2-е изд., Кобылкин И. Ф., Селиванов В. В., Соловьёв В. С., Сысоев Н. Н. перераб. и доп. М.: Физматлит, 2004. 376 с.
 3. Можливі напрямки розвитку РВіА на підставі аналізу бойового застосування РВіА за досвідом збройних конфліктів. Матеріали науково-практичного семінару. Київ, НУОУ. 3 грудня 2015 року. 124 с.
 4. Горбильов В.Ю. Про напрямки розвитку ракетних військ і артилерії ЗС України. 2017. URL: http://trident-ua.info/novyny/vijna-na-shodi/pro-napryamki-rozvitku-raketnix-vijsk-i-artilerii. (дата звернення: 01.04.2021).
 5. Пиросправка. Справочник по взрывчатым веществам, порохам и пиротехническим составам. Москва : 2012. Издание 6. 310 с.
 6. Одинцов В. А. Метание и разрушение оболочек продуктами детонации. Москва : ЦНИИНТИ, 1976. 144 с.
 7. Шутов П. В., Ефанов В. В. Методика автоматизации процесса испытаний авиационных боеприпасов. Электронный журнал «Труды МАИ». № 75 URL: http://trudymai.ru/published.php?ID=49684 (дата звернення: 01.04.2021).
 

References

 1. Babkyn, A. V., Veldanov, V. A., & Hriaznov, E. F. (2008). Sredstva porazhenyia y boeprypasy [Means of destruction and ammunition]. Moskva: Yzd-vo MHTU ym. N.Э. Baumana. Publ. [in Russian].
 2. Kobylkyn, Y. F., Selyvanov, V. V., Solovёv, V. S., & Sysoev, N. N. (2004). Udarnye i detonatsyonnye volny. Metody issledovanyia [Shock and detonation waves. Research methods]. Moskva: Fizmatlit Publ. [in Russian]
 3. Mozhlyvi napriamky rozvytku RViA na pidstavi analizu boiovoho zastosuvannia RViA za dosvidom zbroinykh konfliktiv (2015). Materialy naukovo-praktychnoho seminaru [Possible directions of development of RViA on the basis of the analysis of combat application of RViA on experience of armed conflicts. Proceedings of the scientific-practical seminar]. Kyiv. NUOU. [in Ukrainian].
 4. Horbylov, V. Iu. (2017). Pro napriamky rozvytku raketnykh viisk i artylerii ZS Ukrainy [About the development of rocket launchers and artillery of the AF of Ukraine]. Retrieved from http://trident-ua.info/novyny/vijna-na-shodi/pro-napryamki-rozvitku-raketnix-vijsk-i-artilerii (Last accessed: 01.04.2021) [in Ukrainian].
 5. Pyrospravka. Spravochnyk po vzryvchatym veshchestvam, porokham y pyrotekhnycheskym sostavam (2012). [Pyro help. Handbook of explosives, propellants and pyrotechnic compositions]. Moskva. [in Russian].
 6. 6. Odyntsov, V. A. (1976). Metanye y razrushenye obolochek produktamy detonatsyy [Throwing and destruction of shells by detonation products]. Moskva. TsNYYNTY. Publ. [in Russian].
 7. Shutov, P. V., & Efanov, V. V. (2014). Metodyka avtomatyzatsyy protsessa ispytanyi avyatsyonnykh boeprypasov [Technique for automating the process of testing aviation ammunition]: Electronic journal “Trudy MAI”. Issue No. 75. Retrieved from http://trudymai.ru/published.php?ID=49684 (Last accessed: 01.04.2021) [in Russian].

 

 
Copyright 2014 15.107-114 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free