№ 1 (15) – 2021 

РОЗРОБКА ВИМОГ ЩОДО ВИГОТОВЛЕННЯ ТАРИ КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПУ ПІД РАКЕТИ І БОЄПРИПАСИ З ВИКОРИСТАННЯМ ПЛАСТМАСОВОЇ СИРОВИНИ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.115-120
 
завантаження
Д.С. Максимчук
 
завантаження
В.П. Бордіян
завантаження
П.П. Бордіян
 
завантаження
О.М. Будур
 
завантаження
Є.А. Чуба
 
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Максимчук Д. С., Бордіян В. П., Бордіян П. П., Будур О. М., Чуба Є. А. розробка вимог щодо виготовлення тари контейнерного типу під ракети і боєприпаси з використанням пластмасової сировини. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2021. Вип. 1(15). С. 115-120. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.115-120 

 

Анотація

У статті проаналізовано конструкції тари для упакування, транспортування та зберігання боєприпасів з різних матеріалів. Використання пластмасових матеріалів, як основи для уніфікованої конструкції тари, дозволить забезпечити упакування боєприпасів складних форм та різних за габаритними характеристиками, знизити вагу тари, збільшити жорсткість, міцність та вогнестійкість, а також підвищити надійність фіксації боєприпасів в тарі. Розроблення вимог до цієї тари дозволить досягти покращення даних експлуатаційних характеристик, перерозподілити динамічні та статичні навантаження на тару при транспортуванні та зберіганні, а також полегшити перенесення і складування тари.
Представлена уніфікована тара з стеклобазальтових композитів для збереження і транспортування боєприпасів. Показані техніко-економічні переваги даної тари в порівнянні зі стандартною дерев’яною тарою. Визначено, що базальтоволокнисті матеріали, композити та вироби на їх основі є комерційними об'єктами, які потребують науково-технічного супроводу шляхом проведення фундаментальних і прикладних досліджень.

Ключові слова

тара, транспортування, вимоги, боєприпаси, пластмаса, зберігання

 

Список бібліографічних посилань

  1. Колосов О. Є., Кудряченко В. В., Сівецький В. І. Інноваційна склобазальтопластикова тара для пакування, зберігання та транспортування боєприпасів. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження. 2014. № 2. С. 17-23.
  2. Сергєєв В. П. Базальтові волокнисті матеріали та композити на їх основі – матеріали XXI століття. Наука та інновації. 2005. Т. 1, № 6. С. 91-101.
  3. Розрахунок на міцність. Запас міцності. Допустимі напруги. URL: https://stud.com.ua/72499/tehnika/rozrahunok_mitsnist_zapas_mitsnosti_dopustimi_naprugi (дата звернення: 05.03.2021).
 
 

References

  1. Kolosov, O. Ye., Kudriachenko, V. V., & Sivetskyi, V. I. (2014). Innovatsiina sklobazaltoplastykova tara dlia pakuvannia, zberihannia ta transportuvannia boieprypasiv [Innovative glass-basalt-plastic packaging for packaging, storage and transportation of ammunition]. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut». Khimichna inzheneriia, ekolohiia ta resursozberezhennia, 2, 17-23 [in Ukrainian].
  2. Serhieiev, V. P. (2005). Bazaltovi voloknysti materialy ta kompozyty na yikh osnovi – materialy XXI stolittia [Basalt fibrous materials and composites based on them – materials of the XXI century]. Nauka ta innovatsii, Vol. 1, 6, 91-101 [in Ukrainian].
  3. Rozrakhunok na mitsnist. Zapas mitsnosti. Dopustymi napruhy [Calculation of strength. Safety margin. Permissible voltages]. Retrieved from https://stud.com.ua/72499/tehnika/rozrahunok_mitsnist_zapas_mitsnosti_dopustimi_naprugi (Last accessed: 05.03.2021) [in Ukrainian].

 

 
Copyright 2014 15.115-120 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free