№ 1 (15) – 2021 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИК ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДСИСТЕМ ПІДВЕЗЕННЯ ТА ЕВАКУАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ В ОКРЕМІЙ МЕХАНІЗОВАНІЙ БРИГАДІ ПІД ЧАС ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.134-143
 
завантаження І.С. Левченко, канд. військ. наук

 

завантаження Ю.І. Кузенко

 

завантаження В.Я. Кіндрат

 

 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Левченко І. С., Кузенко Ю. І., Кіндрат В. Я. Удосконалення методик оцінювання ефективності підсистем підвезення та евакуації матеріальних засобів в окремій механізованій бригаді під час ведення бойових дій. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2021. Вип. 1(15). С. 134-143. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.134-143

 

Анотація

У статті запропоновано удосконалені методики оцінювання ефективності підсистем підвезення та евакуації матеріальних засобів в окремій механізованій бригаді, які можуть бути використані для оцінювання ефективності системи тилового забезпечення окремої механізованої бригади під час ведення бойових дій. На ефективність виконання завдань з підвезення та евакуації матеріальних засобів основний вплив здійснюють ступінь укомплектованості автомобільних підрозділів і стан транспортних засобів, що відображається коефіцієнтом технічної готовності. Враховується також ступінь використання вантажопідйомності, швидкість руху, вантажопідйомність і кількість рейсів транспортних засобів, фізико-географічні умови району бойових дій, пора року час доби. Все це може здійснювати суттєвий вплив на величину добового пробігу транспортних засобів і виконання завдань з підвозу та евакуації матеріальних засобів. Надані удосконалені методики оцінювання ефективності підсистем підвезення та евакуації матеріальних засобів в окремій механізованій бригаді, яка може бути використана для оцінювання ефективності системи тилового забезпечення окремої механізованої бригади під час ведення бойових дій.

Ключові слова

окрема механізована бригада, тилове забезпечення, ефективність системи, підвезення та евакуація матеріальних засобів, транспортні засоби, автомобільні підрозділи, перевезення матеріальних засобів
 

Список бібліографічних посилань

 1. Левченко І. С., Кіндрат В. Я. Удосконалення методики оцінювання ефективності підсистеми евакуації матеріальних засобів в окремій механізованій бригаді під час ведення бойових дій. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2020. Вип 2(14), Ч.1 С. 215-221.
 2. Теоретичні основи аналізу, моделювання та синтезу системи матеріально-технічного забезпечення як просторово-розподіленої системи : монографія. / І.С. Романченко. та ін. Київ : ЦНДІ ЗС України, 2013. 221 с.
 3. Голушко И. М., Варламов Н. В. Основы моделирования и автоматизации управления тылом. Москва: Воениздат, 1982. 237 с.
 4. Романченко І. С., Хазанович О. І., Трегубенко С. С. Моделювання системи матеріально-технічного забезпечення : монографія. Львів : НАСВ ЗС України, 2015. 156 с.
 5. Математические модели управления запасами / В. А. Шуенкин и др. Киев : ООО «Международное фин. агентство», 1997. 302 с.
 6. Таха Х. А. Исследование операцій : пер. с англ. / под. ред. А. А. Минько. 7-е изд. Москва : Вильямс, 2005. 912 с.
 7. Рыжиков Ю. И. Теория очередей и управление запасами. СПб.: Изд. дом «Питер», 2001. 384 с.
 8. Шуенкин В. А., Донченко В. С. Прикладные модели теории массового обслуживания : учебное пособиею. Киев : НМК ВО, 1992. 398 с.
 
 
 

References

 1. Levchenko, I. S., & Kindrat, V. Ya. (2020). Udoskonalennia metodyky otsiniuvannia efektyvnosti pidsystemy evakuatsii materialnykh zasobiv v okremii mekhanizovanii bryhadi pid chas vedennia boiovykh dii [Perfection of methodology of estimation of efficiency of subsystem of evacuation of material facilities in the separate mechanized brigade during conduct of battle actions]. Collection of scientific works of Odesa Military Academy, 2(14), part I, 215-221. [in Ukrainian].
 2. Romanchenko, I. S., et.al. (2013). Teoretichni osnovy analizu, modelyuvannya ta sintezu sistemi materialno-tehnichnogo zabezpechennya yak prostorovo-rozpodilenoyi sistemi: monografiya [Theoretical foundations of analysis, modeling and synthesis of the logistics system as a spatially distributed system: a monograph]. Kyiv: Central Scientific Research Institute of Armaments and Military Equipment of Armed Forces of Ukraine [in Ukrainian].
 3. Golushko, I. M., & Varlamov, N. V. (1982). Osnovy modelirovaniya i avtomatizatsii upravleniya tyilom [Fundamentals of modeling and automation of rear management]. Moscow: Voenizdat Publ. [in Russian].
 4. Romanchenko, I. S., Hazanovich, O. I., & Tregubenko, S. S. (2015). Modelyuvannya sistemi materialno-tehnichnogo zabezpechennya: monografi [Modeling of logistics system: a monograph]. Lviv: Hetman Petro Sahaidachnyi National Ground Forces Academy [in Ukrainian].
 5. Shuenkin, V. A. (1997). Matematicheskie modeli upravleniya zapasami [Mathematical models of inventory management]. Kyiv: Mezhdunar. fin. agentstvo [in Russian].
 6. Taha, H. A. (2005). Issledovanie operatsiy [Operations research]. Minko A.A. (Ed.). Moscow: Williams [in Russian].
 7. Ryizhikov, Yu. I. (2001). Teoriya ocheredey i upravlenie zapasami [Queue theory and inventory management]. SPb: Piter Publ. [in Russian].
 8. Shuenkin, V. A., & Donchenko, V. S. (1992). Prikladnyie modeli teorii massovogo obsluzhivaniya: uchebnoe posobie [Applied models of queuing theory: a textbook]. Kyiv: NMK VO Publ. [in Russian].

 

 
Copyright 2014 15.134-143 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free