№ 1 (15) – 2021 

ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ БЕЗВІДМОВНОСТІ БОЙОВИХ ЗАСОБІВ ЗЕНІТНИХ РАКЕТНИХ ВІЙСЬК ВИМОГАМ ДО МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.144-151
 
завантаження
О.М. Семененко, д-р військ. наук, с.н.с.

завантаження
М.О. Слюсаренко, канд. техн. наук.

завантаження
Т.Л. Акініна

завантаження Р.Л. Легкоход

завантаження
О.С. Паюк
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Семененко О. М., Слюсаренко М. О., Акініа Т. Л., Легкоход Р. Л., Паюк О. С. Щодо оцінки відповідності математичної моделі безвідмовностібойових засобів зенітних ракетних військ вимогам до математичних моделей. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2021. Вип. 1(15). С. 144-151. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.144-151

 

Анотація

У статті викладений варіант порядку оцінювання відповідності математичної моделі безвідмовності бойових засобів зенітних ракетних військ вимогам до математичних моделей на прикладі самохідної вогневої установки (СВУ) зенітного ракетного комплексу «Бук». Визначені параметри, які впливають на змінення безвідмовності, роботи СВУ в умовах бойової обстановки. Використання розподілу Вейбулла дозволяє, за допомогою варіювання значень параметрів, підвищити гарантію реалізованих показників безвідмовності СВУ, що заявляються у технічних умовах. За необхідності у даній моделі можуть бути враховані й фактори, які виникають раптово, наприклад, урахування укомплектованості СВУ зенітного ракетного полку для оцінювання можливої (прогнозованої) величини середньодобових втрат, урахування різних заходів щодо зниження величин прогнозованих середньодобових втрат. Обчислені за допомогою цієї моделі величини помітно реагують на змінення параметрів моделі, що задаються у межах зазначених обмежень. Крім того, є можливість визначити наробіток на відмову. Точність результатів розрахунку тих або інших величин під час використання математичної моделі оцінювалася абсолютною та відносною похибками. Проведені розрахунки свідчать про відносну простоту при застосуванні математичної моделі, оскільки в ній використані нескладні математичні методи. Можливість варіювання параметрами масштабу та параметрами форми (врахування старіння), математичної моделі безвідмовності СВУ дає можливість одержати окремі (часткові) результати, одержані за допомогою використаних раніше подібних моделей, що підкреслює еволюційність даної моделі. Удосконалений метод математичного моделювання досить адекватно відображає безвідмовну роботу бойових засобів зенітного ракетного комплексу «Бук» з урахуванням умов бойових дій.

Ключові слова

імовірність безвідмовної роботи, параметри математичної моделі, бойова обстановка, абсолютна похибка, час наробітку на відмову, середньодобові бойові втрати
 

Список бібліографічних посилань

 1. Лапицкий С. В., Кучинский А. В., Чепков И. Б. и др. Основы военно-технических исследований. Теория и приложения. Т. 4. Методология исследования сложных систем военного назначения: монография. Под ред. С. В. Лапицкого. Киев: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2013. 480 с. URL: https:// cndiovt.com.ua (дата звернення: 08.02.2021).
 2. Шеннон Р. Имитационное моделирование систем – искусство и наука. Москва: Мир, 1978. 418 с.
 3. Ковтуненко А. П., Шершнев Н. А. Основы построения и моделирования функционирования сложных систем. Харьков : ХВУ, 1993. 282 с.
 4. Шуенкин В. А. Использование математических моделей для решения задач технического обеспечения: учеб. пос. Киев : АВС Украины, 1994. 32 с.
 5. Ковтуненко А. П., Зубарев В. В., Ланецкий Б. Н., Зверев А. А. Математическое моделирование в задачах исследования надежности технических систем: монографія. Киев : Кн. изд-во Нац. авиац. ун-та, 2006. 234 с.
 6. Краснощеков П. С. Математические модели в исследовании операций. Москва : Знание, 1984. 62 с.
 7. Шуенкин В. А., Слюсаренко М. О. Моделювання безвідмовності бойових засобів зенітних ракетних військ з урахуванням вогневого впливу противника. Зб. наук. праць ЦНДІ ЗС України. Київ: ЦНДІ ЗС України, 2015. № 1 (71). С. 36-46.
 8. Шуенкин В. А., Слюсаренко М. О. Вибір та обґрунтування функції розподілу часу наробітку до відмови бойових засобів без урахування вогневого впливу на них з боку противника. Зб. наук. праць ЦНДІ ЗС України. Київ: ЦНДІ ЗС України, 2014. № 3 (69). С. 5-13.
 9. Розробка пропозицій щодо удосконалення системи технічного забезпечення збройних сил України : звіт про НДР «Каштан» (проміжний). ЦНДІ ЗС України; відп. викон. підполковник П. С. Закусило; викон. та ін. Київ, 1999. 516 с.
 10. Бурдун Г. Д., Марков Б. Н. Основы метрологии. Москва: Изд-во стандартов, 1975. 335 с.
 

References

 1. Kuchinsky, A. V., Chepkov, I. B., & Lapitsky, S. V. (Ed.). and others (2013). Fundamentals of military-technical research. Theory and applications. T. 4. Methodology for the study of complex military systems [Osnovы voenno-tekhnycheskykh yssledovanyi. Teoryia y prylozhenyia. T. 4. Metodolohyia yssledovanyia slozhnыkh system voennoho naznachenyia]. Kiev: Dmitry Burago Publishing House URL: https:// cndiovt.com.ua (Last accessed: 08.02.2021) [in Russian].
 2. Shannon, R. (1978). Imitatsionnoe modelirovanie sistem – iskusstvo i nauka [Simulation modeling of systems - art and science]. Moscow: World [in Russian].
 3. Kovtunenko, A. P., Shershnev, N. A. (1993). Osnovyi postroeniya i modelirovaniya funktsionirovaniya slozhnyih system [Basics of building and modeling the functioning of complex systems]. Kharkov: KVU [in Russian].
 4. Shuenkin, V. A. (1994). Ispolzovanie matematicheskih modeley dlya resheniya zadach tehnicheskogo obespecheniya [Using mathematical models to solve technical support problems]. Kiev: ABC of Ukraine [in Russian].
 5. Kovtunenko, A. P., Zubarev, V. V., Lanetsky, B. N., & Zverev, A. A. (2006). Matematicheskoe modelirovanie v zadachah issledovaniya nadezhnosti tehnicheskih sistem [Mathematical modeling in the problems of studying the reliability of technical systems]. Kiev: Kn. Publishing House of Natz. aviac. un-ta [in Russian].
 6. Krasnoshchekov, P. S. (1984). Matematicheskie modeli v issledovanii operatsiy [Mathematical models in the study of operations]. Moscow: Knowledge [in Russian].
 7. Shuenkin, V. A., & Sliusarenko, М. A. (2015). Modeliuvannia bezvidmovnosti boiovykh zasobiv zenitnykh raketnykh viisk z urakhuvanniam vohnevoho vplyvu protyvnyka [Modeling the reliability of combat assets of anti-aircraft missile forces, taking into account the enemy's fire impact]. Collection of scientific of works of the Central Research Institute of the Armed Forces of Ukraine, 1(71), 36-46 [in Ukrainian].
 8. Shuenkin, V. A., & Sliusarenko, М. A. (2014). Vybir ta obgruntuvannia funktsii rozpodilu chasu narobitku do vidmovy boiovykh zasobiv bez urakhuvannia vohnevoho vplyvu na nykh z boku protyvnyka [The choice and justification of the function of allocating the working time to the failure of military assets without taking into account the fire effect on them from the enemy]. Collection of scientific of works of the Central Research Institute of the Armed Forces of Ukraine, 3(69), 5-13 [in Ukrainian].
 9. Zakusilo, P. S. et al. (1999). Rozrobka propozytsii shchodo udoskonalennia systemy tekhnichnoho zabezpechennia zbroinykh syl Ukrainy [Development of proposals for improving the technical support system of the Armed Forces of Ukraine]. Kiev: Central Research Institute of the Armed Forces of Ukraine [in Ukrainian].
 10. Burdun, G. D., & Markov, B. N. (1975). Osnovyi metrologii [Fundamentals of metrology]. Moscow: Publishing House of Standards [in Russian].

 

 
Copyright 2014 15.144-151 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free