№ 1 (15) – 2021 

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ В ТЕХНОЛОГІЯХ БУДІВНИЦТВА КОРАБЛІВ, КАТЕРІВ ТА ПІДВОДНИХ ЧОВНІВ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.160-167
 
завантаження
О.М. Савінок, канд. техн. наук, доц.
 
завантаження
К.В. Марінічева
 
завантаження
Т.А. Кобзар
 
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Савінок О. М., Марінічева К. В., Кобзар Т. А. Використання сучасних полімерних матеріалів в технологіях будівництва коралів, катерів та підводних човнів. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2021. Вип. 1(15). С. 160-167. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.160-167

 

Анотація

Сьогодення змушує науковців активно шукати, створювати, досліджувати і впроваджувати нові матеріали, які б задовольняли потребам часу. На зміну металевим конструкціям прийшли полікомпозитні, які, окрім корозійної стійкості, дозволяють знизити магнітну, радарну та інфрачервону сигнатури, покращити тепло- та звукоізоляційну характеристики кораблів, катерів, підводних човнів та апаратів. Враховуючи багатофункціональність КМ, їх широко застосовують в галузі кораблебудування при створенні поверхневих і внутрішніх конструкцій. Плинність вимог до технічних характеристик сучасних надводних та підводних транспортних засобів, спонукає до використання нових синтетичних матеріалів, тому аналіз досвіду використання полімерів в галузі кораблебудування – є актуальним. Для визначення перспективних напрямків використання ПКМ, проаналізовано досвід провідних верфів і основні класи водних транспортних засобів, на яких, впроваджені ці матеріали.
Для зменшення впливу тиску на об’єкт при зануренні на глибину, конструкції ПЧ та глибоководних апаратів, мають сферичну або напівсферичну форму. Тому, зазвичай початкові дослідження міцностних характеристик конструкційних матеріалів здійснюють для аналогічних форм. Технічні характеристики конструкцій із ПКМ визначаються багатьма факторами, вагомими є – метод формування, хімічний склад використаних матеріалів, форма армуючих елементів.
Відповідно до проаналізованого досвіду використання ПКМ, встановлено, що нові синтетичні матеріали, дозволяють розширювати функціональні властивості та можливості кораблів, катерів, підводних човнів та апаратів. Провідні морські країни світу використовують ПКМ в галузі надводного та підводного кораблебудування, що дозволяє суттєво покращити тактико-технічні характеристики не тільки військових транспортних засобів, але і цивільних. 

Ключові слова

полікомпозитні матеріали, сферичні форми підводних апаратів, кораблі, підводні човни, судна
 

Список бібліографічних посилань

 1. Левченко А. В., Мороков А. А., Шаповалов К. П. Применение композитных материалов в производстве. Электронное научное издание «Ученые заметки ТОГУ», 2017, Т. 8, № 3, С. 237–239.
 2. Никитин В. С., Половинкин В. Н. Применение композитных материалов в зарубежном подводном кораблестроении URL: http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file =article&sid =7479 (дата звернення 15.05.2019).
 3. Muc A., Bondyra A., Romanowicz P. Buckling of composite multilayered shells − an experimental analysis. Shell Structures : Theory and Application, 2013, Vol. 3, P. 227–230.
 4. Blachut J., Ga-lletly G. D. Externally Pressurized Hemispherical Fibre-Reinforced Plastic Shells. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part C : Journal of Mechanical Engineering Science May, 1992. Vol. 206, nr 3. P. 179−191.
 5. Antonelli V., Labordus M., Nederveen P. Composite end closures for an autonomous underwater vehicle. 7th International Conference on Flow Processes in Composite Materials (FPCM-7). Newark : University of Delaware. United States of America, 2004. P. 213−217.
 6. Papazoglou V., Livingstone F., Chaucho P. et al. Lightweight Composite Pressure Housings for Mid-Water and Benthic Applications. ESCM, 2006. 10 p. URL: http://www.escm.eu.org (Last accessed: 10.04.2021).
 7. Kelly J .J., Leon G. F., Hall J. C., Woodall C. Reliable Designand Fabricationof Composite High Performance Marine Structures. Proceedings of the Tenth International Conference on Composite Materials: Microstructure, degradation, and design. Canada : Whistler, B. C., 1995.
 8. New mannedsubmersibletofeature carbon fbercompositehull. URL: http://www.compositesworld.com (Last accessed: 10.04.2021).
 9. Никитин В. С., Половинкин В. Н. Современное состояние и перспективы применения композитов в зарубежном подводном кораблестроении. Труды Крыловского государственного научного центра, 2017. 4(382). С. 69-72.
 10. Кравцов В. И. Оценка эффективности полимерных композиционных материалов для оконечностей корпусов подводной техники. Збірник наукових праць НУК. сер. Кораблебудування, 2013, №4. С. 18-26.
 11. Савінок О. М., Кобзар Т. А., Марінічева К. В. Аналіз сучасних розробок полімерних матеріалів із заданими техніко-технологічними характеристиками. Інтегровані технології та енергозбереження, 2020, №4. С. 67. doi: 10.20998/2078-5364.2020.4.06
 12. OCEAN EAGLE 43 Ocean Eagle 43 URL: https://cmn-group.com/products-and-services/military-vessels/tsm/ocean-eagle-43/ (Last accessed: 10.04.2021).
 13. Корветы типа Visby URL: https://wiki.wargaming.net/ru/Navy:Корветы_типа_Visby (Last accessed: 10.04.2021).
 14. Зазимко В. Применение композитных материалов как драйвер-отраслей ОПК. Новый оборонный заказ: стратегии, 2017. № 2 (44). URL: https://dfnc.ru/yandeks-novosti/primenenie-kompozitnyh-materialov-kak-drajver-otraslej-opk/ (Last accessed: 10.04.2021).
 15. Корветы проекта 20380 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki /Корветы_проекта_20380 (Last accessed: 10.04.2021).
 16. Ларин С. Н., Ноакк Н. В., Соколов Н. А. Конкурентные преимущества российского оборонно-промышленного комплекса и их реализация в стратегиях импортозамещения. Economy and Business Journal of Economy and Business, vol. 7 С.-97-103 DOI:10.24411/2411-0450-2019-11084.
 17. Савенко В. В. Совершенствование методов акустического проектирования кораблей. Труды Крыловского государственного научного центра, 2018. 3(385). С. 137. DOI: 10.24937/2542-2324-2018-3-385-131-144.
 18. International Council for Exploration of the Seas (ICES) Cooperative Research Report no. 209. Underwater noise of research vessels, review and recommendations. May 1995.
 19. Bahtiarian M. Underwater noise: for new research vessels. UNOLS Fleet Improvement Committee, March 8, 2011.
 
 

References

 1. Levchenko, A. V., Morokov, A. A., & Shapovalov, K. P. (2017). Prymenenye kompozytny`kh materyalov v proyzvodstve [The use of composite materials in production]. E`lektronnoe nauchnoe yzdanye «Ucheny`e zametky TOHU», 3, 237-239 [in Russian].
 2. Nykytyn, V. S., & Polovynkyn, V. N. Prymenenye kompozytny`kh materyalov v zarubezhnom podvodnom korablestroenyy [The use of composite materials in foreign submarine shipbuilding]. URL: http://www.proatom.ru/modules. php?name=News&file=article&sid =7479 (Last accessed: 10.04.2021) [in Russian].
 3. Muc, A., Bondyra, A., & Romanowicz, P. (2013). Buckling of composite multilayered shells − an experimental analysis. Shell Structures : Theory and Application, 3, 227–230 [in English].
 4. Blachut, J., Ga-lletly, G. D. (1992). Externally Pressurized Hemispherical Fibre-Reinforced Plastic Shells. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part C. Journal of Mechanical Engineering Science May, 206, nr 3, 179−191 [in English].
 5. Antonelli, V., Labordus, M., Nederveen, P. (2004). Composite end closures for an autonomous underwater vehicle. 7th International Conference on Flow Processes in Composite Materials (FPCM-7). (pp. 213-217). Newark : University of Delaware. United States of America [in English].
 6.  Papazoglou, V., Livingstone, F., Chaucho, P. et al. (2006). Lightweight Composite Pressure Housings for Mid-Water and Benthic Applications. Retrieved from http://www.escm.eu.org (Last accessed: 10.04.2021) [in English].
 7. Kelly, J.J., Leon, G.F., Hall, J.C., & Woodall, C. (1995). Reliable Designand Fabricationof Composite High Performance Marine Structures. Proceedings of the Tenth International Conference on Composite Materials: Microstructure, degradation, and design. Canada [in English].
 8. New mannedsubmersibletofeature carbon fbercompositehull Retrieved from http://www.compositesworld.com (Last accessed: 10.04.2021) [in English].
 9. Nikitin, V., & Polovinkin, V. (2017). Sovremennoe sostoyanie i perspektivyi primeneniya kompozitov v zarubezhnom podvodnom korablestroenii [State of the art and prospects of composites in foreign submarine shipbuilding]. Transactions of the Krylov State Research Centre.; 4(382), 57–74. DOI: 10.24937/2542-2324-2017-4-382-57-74 [in Russian].
 10. Kravtsov, V. Y. (2013). Otsenka effektivnosti polimernyih kompozitsionnyih materialov dlya okonechnostey korpusov podvodnoy tehnik [Evaluation of the effectiveness of polymer composite materials for the ends of the hulls of underwater equipment]. Zbirnyk naukovykh prats NUK. ser. Korablebuduvannia, 4, 18-26 [in Russian].
 11. Savinok, O. M., Kobzar, T. A., & Marinicheva, K. V. (2020). Analiz suchasnykh rozrobok polimernykh materialiv iz zadanymy tekhniko-tekhnolohichnymy kharakterystykamy [Analysis of modern developments of polymeric materials with specified technical and technological characteristics]. Intehrovani tekhnolohii ta enerhozberezhennia, 4, 67. doi: 10.20998/2078-5364.2020.4.06 [in Ukrainian].
 12.  OCEAN EAGLE 43 Ocean Eagle 43 Retrieved from https://cmn-group.com/products-and-services/military-vessels/tsm/ocean-eagle-43/ (Last accessed: 10.04.2021).
 13. Korvety` tipa Visby Retrieved from https://wiki.wargaming.net/ru/Navy:Korvety`_tipa_Visby (Last accessed: 10.04.2021) [in Russian].
 14. Zazimko, V. (2017). Primenenie kompozitny`kh materialov kak drajver-otraslej OPK [The use of composite materials as a driver of the defense industry]. Novy`j oboronny`j zakaz: strategii, 2 (44) Retrieved from https:// dfnc.ru/yandeks-novosti/primenenie-kompozitnyh-materialov-kak-drajver-otraslej-opk/ (Last accessed: 10.04.2021) [in Russian].
 15. Korvetyi proekta 20380 Retrieved from https://ru.wikipedia.org/wiki /Korvety`_proekta_20380 (Last accessed: 10.04.2021) [in Russian].
 16. Larin, S. N., Noakk, N. V., & Sokolov, N. A. Konkurentny`e preimushhestva rossijskogo oboronno-promy`shlennogo kompleksa i ikh realizacziya v strategiyakh importozameshheniya [Competitive advantages of the Russian defense-industrial complex and their implementation in import substitution strategies]. Economy and Business Journal of Economy and Business, 7, 97-103 DOI:10.24411/2411-0450-2019-11084 [in Russian].
 17. Savenko, V. V. (2018). Sovershenstvovanie metodov akusticheskogo proektirovaniya korablej [Improving the methods of acoustic design of ships]. Trudy` Kry`lovskogo gosudarstvennogo nauchnogo czentra, 3(385), 137. DOI: 10.24937/2542-2324-2018-3-385-131-144 [in Russian].
 18. International Council for Exploration of the Seas (ICES) Cooperative Research Report no. 209. Underwater noise of research vessels, review and recommendations. (May 1995) [in English].
 19. Bahtiarian, M. (2011). Underwater noise: for new research vessels. UNOLS Fleet Improvement Committee [in English].

 

 
Copyright 2014 15.160-167 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free