№ 1 (15) – 2021 

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО РОЗРАХУНКУ ВАРТОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.185-196
 
завантаження  О.М. Семененко, д-р військ. наук, с.н.с.
  
завантаження  Р.В. Лукаш
  
завантаження  Л.М. Семененко
завантаження  Ю.Б. Добровольський, канд. техн. наук, доц.
завантаження  С.Л. Столінець
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Семененко О. М., Лукаш Р. В., Семененко Л. М., Добровольський Ю. Б., Столінець С. Л. Методичний підхід до розрахунку вартості застосування Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2021. Вип. 1(15). С. 185-196. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.185-196

 

Анотація

Рішення щодо подальшого розвитку Військово-Морських Сил (ВМС) України має прийматися на державному рівні, бо розвиток Військово-Морських Сил невідривно пов’язаний з розвитком високотехнологічних та наукоємних галузей промисловості. Будівництво флоту процес тривалий та потребує планування у довгостроковій перспективі, що можливо тільки на стратегічному, державному рівні. Крім того реалізація програми кораблебудування потребує значних обсягів фінансового ресурсу, що вимагає не просто розглядати їх у загальних обсягах витрат на оборону, а як окрему програму. Також Україна сьогодні має визначитись, яким чином здійснювати охорону та оборону морського узбережжя та захист інтересів держави у морській економічній зоні? Які мати та як розвивати для цього сили та засоби? Ефективна реалізація зазначених заходів можлива тільки за умови чіткого розуміння підходів щодо розрахунку вартості застосування частини та підрозділів ВМС Збройних Сил (ЗС), які мають сухопутну та надводну складову. Кожна із частин цих складових накладає певні особливості щодо розрахунку вартості її застосування, бо за кожним видом витрат ресурсів є свої припущення та обмеження щодо їх розрахунку. Автори у статті сформували підхід до розрахунку загальних показників вартості застосування кораблів ВМС ЗС України, бо їх вартісні показники мають найбільшу кількість особливостей проведення розрахунків, а також їх втрати під час застосування є найбільш чутливими для ЗС та практично не відновлювальними, враховуючи тривалість сучасних бойових дій. У статті автори навели приклад розрахунку вартості застосування для декількох угруповань різнорідних сил (УРС) за однакових умов з метою визначення порядку раціонального складу та варіанту застосування визначених угруповань за воєнно-економічним критерієм.

Ключові слова

Військово-Морські Сили, фінансові ресурси, вартість застосування частин, організаційні структури, безповоротні втрати, воєнно-економічний критерій
 

Список бібліографічних посилань

 1. Проблеми і напрями розвитку Збройних Сил України в сучасних умовах. URL: http://www.niss.gov.ua/content / articles/files/ZSU-73823.pdf. (дата звернення: 14.08.2020).
 2. Семененко О. М., Бойко Р. В., Водчиць О. Г., Добровольський Ю. Б., Бердочник Д. В., Ярошенок А. В. Основні методологічні аспекти воєнно-економічного забезпечення обороноздатності держави: теорія та практика. Системи обробки інформації: щокварт. наук.-тех. журн. Харків: ХНУПС, 2017. № 3(51). С. 165–175.
 3. Рудь І. Стратегія сталого розвитку «Україна-2020»: цілі, напрями, пріоритети (Центр досліджень соціальних комунікацій). URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com (дата звернення: 19.04.2020).
 4. Оцінки стратегічного середовища. Військово-Морські Сили Збройних Сил України. 2018 URL: http://prismua.org/wp-content/uploads/2018/11/Ukrainian_Navy_PRINT.pdf (дата звернення: 15.09.2020).
 5. Переламні моменти розвитку флоту. URL: https://navy.mil.gov.ua/perelamni-momenty-rozvytku-flotu-yak-dosvid (дата звернення: 15.09.2020).
 6. Війна на морі: Як Україні залучити США у конфлікт з Росією. URL: https://www.depo.ua/ukr/war/viyna-na-mori-chomu-problemu-azovskogo-morya-ukrayina.(дата звернення: 04.12.2020).
 7. Доценко В. Флоты в локальных конфликтах второй половины ХХ века. Москва: АСТ, 2001. 510 с.
 8. Кіао Ліанг, Ванг Ксіансуй. Необмежена війна. Пекін, 1999. 386 с.
 9. Методики расчетов по ведению морского боя. Часть 1-5. Москва: Воениздат, 1985.
 10. Капитанец И. М. Война на море. Актуальные проблемы развития военно-морской науки. Москва: Вагриус, 2001. 520 с.
 11. Boorda I. M. Marine Corps Magazine, March 1998 / http://www.marines.mil/magazine/documents/NDP0309059/html.(дата звернення: 04.12.2020).
 12. Михайлов А. Иракский капкан. Победное поражение США. Москва: Яуза, Эксмо, 2004. 544 с.
 13. Соломицький О. І. Методика визначення вихідних даних для оцінювання ефективності протикорабельної оборони. Зб. наук. пр. ЦНДІ ЗС України. Київ : ЦНДІ ЗС України, 2006. № 4(38). С. 158–164.
 14. Основы теории и методологии планирования строительства Вооруженных Сил Российской Федерации: военно-теоретический труд / Под общ. ред. Квашнина А. В. Москва: Воентехиздат, 2002. 232 с.
 15. Лещинський О. П. Військово-економічний аналіз заходів, що виконуються кораблями Військово-Морських Сил. Наука і оборона. Київ, 2007. № 3. С. 44–47.
 16. Створення методики оцінки і прогнозування ресурсомісткості створення, утримування, підготовки, застосування, розвитку і реформування ВМС: Звіт (заключний) про НДР “Оцінка” / НЦ ВМС ЗС України. Севастополь, 2003. 2344 с.

 

References

 1. Problems and directions of development of the Armed Forces of Ukraine in modern conditions. Retrieved from http://www.niss.gov.ua/content / articles / files / ZSU-73823.pdf. (Last accessed: 14.08.2020) [in Ukrainian].
 2. Semenenko, O. M., Boyko, R. V., Vodchyts, O. G., Dobrovolsky, Yu. B., Berdochnyk, D. V., & Yaroshenok, A. V. (2017). Osnovni metodolohichni aspekty voienno-ekonomichnoho zabezpechennia oboronozdatnosti derzhavy: teoriia ta praktyka [Basic methodological aspects of military-economic support of the state's defense capabilities: theory and practice]. Information processing systems: quarterly. scientific and technical magazine, 3 (51), 165–175 [in Ukrainian].
 3. Rud, I. Sustainable Development Strategy «Ukraine 2020»: goals, directions, priorities (Center for Social Communications Research). Retrieved from http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com (Last accessed: 19.04.2020) [in Ukrainian].
 4. Assessments of the strategic environment. Naval Forces of the Armed Forces of Ukraine. 2018 Retrieved from http://prismua.org/wp-content/uploads/2018/11/Ukrainian_Navy_PRINT.pdf (Last accessed: 15.09.2020) [in Ukrainian].
 5. Turning points in the development of the fleet. Retrieved from https://navy.mil.gov.ua/perelamni-momenty-rozvytku-flotu-yak-dosvid (Last accessed: 15.09.2020) [in Ukrainian].
 6. War at sea: How Ukraine can involve the United States in the conflict with Russia. Retrieved from https://www.depo.ua/ukr/war/viyna-na-mori-chomu-problemu-azovskogo-morya-ukrayina (Last accessed: 04.12.2020) [in Ukrainian].
 7. Dotsenko, V. (2001). Flotyi v lokalnyih konfliktah vtoroy polovinyi XX veka [Fleets in local conflicts of the second half of the twentieth century]. Moscow: AST [in Russian].
 8. Kiao Liang, & Wang Xiangsui (1999). Neobmezhena viina [Unlimited war]. Beijing [in Ukrainian].
 9. Metodiki raschetov po vedeniyu morskogo boya. Chast 1-5 [Methods of calculations for naval combat. Part 1-5]. (1985). Moscow: Voenizdat [in Russian].
 10. Captain IM War at sea. Actual problems of development of naval science. Moscow: Vagrius, 2001. 520 p.
 11. Boorda, I. M. (1998). Marine Corps Magazine. Retrieved from http://www.marines.mil/magazine/documents/NDP0309059/html (Last accessed: 04.12.2020) [in English].
 12. Mikhailov, A. (2004). Irakskiy kapkan. Pobednoe porazhenie SShA [Iraqi trap. Victorious defeat of the United States]. Moscow: Yauza, Exmo [in Russian].
 13. Solomitsky, O. I. (2006). Metodyka vyznachennia vykhidnykh danykh dlia otsiniuvannia efektyvnosti protykorabelnoi oborony [Methodology for determining the initial data for evaluating the effectiveness of anti-ship defense]. Coll. Science. etc. Central Research Institute of the Armed Forces of Ukraine, 4 (38), 158–164.
 14. Kvashnina, A. V. (Ed.). Osnovyi teorii i metodologii planirovaniya stroitelstva Vooruzhennyih Sil Rossiyskoy Federatsii: voenno-teoreticheskiy trud [Fundamentals of theory and methodology of planning the construction of the RF Armed Forces. Military-theoretical work of the Ministry of Defense]. Moskva: Voentehizdat [in Russian].
 15. Leshchinsky, O. P. Viiskovo-ekonomichnyi analiz zakhodiv, shcho vykonuiutsia korabliamy Viiskovo-Morskykh Syl [Military-economic analysis of measures performed by ships of the Navy]. Science and Defense, 3, 44–47 [in Ukrainian].
 16. Stvorennia metodyky otsinky i prohnozuvannia resursomistkosti stvorennia, utrymuvannia, pidhotovky, zastosuvannia, rozvytku i reformuvannia VMS [Creation of a methodology for assessing and forecasting the resource intensity of the creation, maintenance, preparation, application, development and reform of the Navy]. (2003). Sevastopol: NC Navy of the Armed Forces of Ukraine [in Ukrainian].

 

 
Copyright 2014 15.185-196 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free