№ 2 (16) – 2021 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЛЯ ОБҐРУНТУВАННЯ ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНИХ ВИМОГ ДО РОЗВІДУВАЛЬНО-УДАРНОГО КОМПЛЕКСУ РАКЕТНИХ ВІЙСЬК І АРТИЛЕРІЇ 

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.16.48-58
 
 завантаження М.Ю. Мокроцький, канд. військ. наук, с.н.с.
                                                        
 завантаження Р.С. Шостак
 
 завантаження Д.А. Новак
 завантаження В.А. Коростельов
 завантаження Ю.Г. Сініло
 

ПОВНИЙ ТЕКСТ: PDF (українською)

 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Мокроцький М. Ю., Шостак Р. В., Новак Д. А., Коростельов В. А., Сініло Ю. Г. Визначення показників ефективності для обґрунтування оперативно-тактичних вимог до розвідувально-ударного комплексу ракетних військ і артилеріїЗбірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2021. Вип. 2(16). С. 48-58. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.16.48-58

 

Анотація

У статті на основі результатів наукового дослідження авторами розглядається сукупність умов та чинників, які обумовлюють показники ефективності застосування розвідувально-ударного комплексу та визначено сукупність показників в інтересах формування оперативно-тактичних вимог до виробів, якими мають оснащуватися перспективні комплекси озброєння і військової техніки. Одним з ключових завдань в створенні зазначених комплексів є завдання обґрунтування оперативно-тактичних вимог, що висуваються до озброєння та військової техніки, з використанням сукупності показників бойових властивостей, які б найбільш повно враховували (кількісно та якісно) зовнішні та внутрішні умови і чинники, що обумовлюють необхідні параметри характеристик застосування розвідувально-ударних комплексів. Аналіз існуючих підходів свідчить, що визначені показники ефективності, які б враховувались усі суттєві закономірності застосування розвідувально-ударних комплексів достатньо складне завдання через складність і різноманітність умов та чинників, процесів, які обумовлюють ефективність застосування комплексів.
Відповідно до системного підходу визначення показників ефективності застосування комплекса як елемента угруповання військ (сил), може здійснюватися шляхом послідовної побудови ієрархічної структури показників, часткових дій складових комплексу, його функціонування та їх взаємного узгодження за метою, місцем, послідовністю застосування сил і засобів, що залучаються для виконання завдань. Результативність застосування та якість функціонування розвідувально-ударного комплексу ракетних військ і артилерії переважно оцінюється показниками, які є числовими характеристиками його бойових властивостей. Саме вони виступають кількісною мірою якості функціонування розвідувально-ударного комплексу. Його якість визначається зовнішніми і внутрішніми характеристиками властивостей.

Ключові слова

показник, розвідувально-ударний комплекс, оперативно-тактичні вимоги, ракетні війська і артилерія.
 

Список бібліографічних посилань

 1. Бобриков А. А. Методология выработки оперативно-тактических требований к ракетному и артиллерийскому вооружению ракетных войск и артиллерии сухопутных войск. Москва : Воениздат, 1990. 144 с.
 2. Ильичев Л.В., Волков В.Д., Грущанский В.А. Эффективность проектируемых элементов сложных систем: учебное пособие. Москва : Высш. школа, 1982. 280 с.
 3. Загорка О. М., Колесников В. О., Коваль В. В., Загорка І. О. До питання застосування розвідувально-ударних і розвідувально-вогневих комплексів у мережецентричній війні. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України.№ 3(9). С. 8–13.
 4. Загорка О. М., Чепков І. Б., Перепелиця В. А., Заплішна А. І., Загорка І. О., Чучмій А. В. Оцінка ефективності використання за призначенням розвідувально-ударних систем. Збірник наукових праць ЦНДІ ОВТ ЗС України. 2008. № 20. С. 76–83.
 5. Про затвердження Інструкції з формування оперативно-стратегічних, оперативно-тактичних та загальних вимог до перспективних (нових, модернізованих) систем (комплексів, зразків) озброєння та військової техніки ЗС України : Наказ Головнокомандувача Збройних Сил України від 28.08.2020 р. № 127.
 6. Розвідувально-ударні, розвідувально-вогневі комплекси (принципи побудови в умовах реалізації концепції мережецентричних війн, оцінка ефективності бойового застосування : монографія / В. М. Тарасов, В. М.Телелима, Р. І. Тимошенко, О. М. Загорка та ін. Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2015. 184 с.
 7. Чуев Ю. В., Мельников П. М., Петухов С. И., Степанов Г. Ф., Шор Я. Б. Основы исследования операций в военной технике / под ред. проф. Ю. В. Чуева. Москва : “Сов. радио”, 1965. 592 с.
 

References

 1. Bobrukov, A. A. (1990). Methodology for the development of operational-tactical requirements for missile and artillery weapons of missile forces and artillery of ground forces.Moskva:Voenizdat[in Russian].
 2. Ilichev, L.V., Volkov, V.D., & Gruzhansksy, V.A. (1982). The efficiency of the designed elements of complex syste. Moskva: Vucsh.shkola[in Russian].
 3. Zagorka, O.M., Kolecnikov, V.O., Koval, V.V., & Zagorka, I.O. (2012). On the use of reconnaissance and strike and reconnaissance and fire complexes in a network-centric war. Science and Technology of the Air Force of the Armed Forces of Ukraine, 3(9), 8–13 [inRussian].
 4. Zagorka, O. M., Chepikov, I. B., Perepelucya, V. A., Zaplichna, A. I., Zagorka, I. O., & Chuchmii, A. V. (2008). Estimation of efficiency of use on purpose of reconnaissance and shock systems. Collection of scientific works of TsNDI OVT ZS of Ukraine, 20, 76–83 [in Ukrainian].
 5. Instruction on the formation of operational-strategic, operational-tactical and general requirements for armaments and military equipment of the Armed Forces of Ukraine, Order of the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine, No. 127 (2020, August 28). [in Ukrainian].
 6. Taracov, V. M., Teleluma, V.M., Tumochenko, P.I., Zagorka, O.M. et al. (2015). Reconnaissance and strike, reconnaissance and fire complexes (principles of construction in the implementation of the concept of network-centric wars, evaluation of the effectiveness of combat use.Kyiv: NUOU im.Ivana Chernyahovckogo[in Ukrainian].
 7. Chuev, U. V., Melnikov, P. M., Petuhov, S. I., Stepanov, G. F., & Shor, Y. B. (1965). Military Operations Research Fundamentals. (U. Chuev, Ed.). Sov. Radio [in Russian].

 

 

Copyright 2014 16.48-58 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free