№ 2 (16) – 2021 

 

 ВИКОРИСТАННЯ ОПЕРАТОРНОЇ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПОТОКІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ У СИСТЕМАХ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЛОГІСТИКИ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.16.74-81
 
 завантаження С.М. Тарасенко
                                                        
 завантаження А.О. Левченко, канд. техн. наук, доц.
 
 завантаження В.М. Дем'янишин, канд. пед. наук
 

ПОВНИЙ ТЕКСТ: PDF (українською)

 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Тарасенко С. М., Левченко А. О., Дем'янишин В. М. Використання оперативної моделі процесу експлуатації озброєння та військової техніки для формування потоків обслуговування та відновлення у системах підтримки прийняття рішень посадових осіб логістики. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2021. Вип. 2(16). С. 74-81. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.16.74-81

 

Анотація

Аналіз стану організації навчання особового складу на техніці вказує на недосконалість розрахунків потреб техніки для досягнення якісної мети навчання відповідно неефективне використання сил та засобів забезпечення цього заходу.
Мають місце системні упущення в бекґраунді організації системи відновлення технічного стану, якісному плануванні та прогнозуванні основних відмов технічного стану, тим самим недосконало продумана система обробки даних по забезпеченню запасними частинами техніки, та інформація, яка має бути достовірною та доступною на інтерфейсах комп’ютерних робочих місць посадових осіб логістики, для забезпечення проведення поточних ремонтів та для поповнення ресурсних запасів з метою проведення вчасного обслуговування техніки силами штатних механіків-водіїв (водіїв) згідно їх функціональних обов’язків, які є особами, що безпосередньо відповідають за технічний стан приданих їм бойових машин.
Саме принцип превентивності є найбільш важливим критерієм у побудові системи, яку можливо використовуючи метод типових операторів зобразити через операторну модель для планування заходів із задіяня військової техніки для навчання особового складу з навчальних підрозділів забезпечення та дає можливість розрахувати за допомогою математичної моделі попередньо необхідну кількість техніки, за умови розуміння заявленої як необхідної по кількості для якісного проведення запланованого заходу без зривів та виходу за межі запланованого часу, та надає орієнтовне ситуаційне бачення, а саме розподіл потоків ОВТ за видом стану, відмови, якими супроводжується експлуатація бойових машин особовим складом, який практично не обізнаний з порядком та правильністю безпечної експлуатації приданої йому техніки.

Ключові слова

розподіл потоків ОВТ за видом стану, відмови, обслуговування, експлуатація бойових машин, технічний стан, відновлення, операторна модель, математична модель, метод типових операторів, обробка даних, бекґраунд, інтерфейс комп’ютерного робочого місця.
 

Список бібліографічних посилань

 1. Надежностьтехническихсистем:справочник/под.ред.И.А.Ушакова.Москва:Радиоисвязь,1985.208с.
 2. ОстрейковскийВ.А.Теориянадежности : учебное пособие / 2­еизд.,испр.Москва: Высш.шк., 2008. 463с.
 3. ПоловкоА.М., Гуров С. В.Основытеории надежности : учеб.пособие. СПб. : БХВ ­ Петербург. 2008.704с.
 4. ЧухнинВ.Н.Надежностьтехническихитехнологическихсистем:моногр./под.ред.проф.В.Б.Моисеева.Пенза:Изд­воПенз.гос.технол.акад.,2010. 400с.
 5. ИльичевА.В., Волков В. Д., Грущанский В. А.Эффективностьпроектируемыхэлементовсложныхсистем:учеб.пособ.Москва :Высш.шк.,1982. 280с.
 6. Алчинов В. И., Сидоров А. И., Чистова Г. К. Надёжностьтехническихсистемвоенногоназначения:учеб.пособие. Москва;Вологда:Инфра­Инженерия,2019. 324с.
 7. Левин С. Ф. Математическая модель системыэксплуатации. СборникВопросыэксплуатации радиоелектронних систем, вип. 7. Минск : БРП НТО РтаЕС, 1976. 186 с.
 

References

 1. Ushakova, I. A. (Ed.).(1985). Reliability of technical systems: a reference book.Moskwa :Radio i svyaz.[in Russian].
 2. Ostreykovskiy, V.A. (2008). Reliability theory.Moskwa : Vysshaya shkola.[in Russian].
 3. Polovko, A. M., & Gurov, S. V. (2008). Fundamentals of the theory of reliability. St.Peterburg : BHV-Peterburg. [in Russian].
 4. Chukhnin, V. N., & Moiseeva, V. B. (Ed.) (2010). Reliability of technical and technological systems. Penza : Publishing house Penz. state technol. acad. [in Russian].
 5. Illichjov, A. V., Volkov, V. D., & Gushansky, V. A. (1982). The effectiveness of the designed elements of complex systems: a tutorial. Moskwa : Graduate School. [in Russian].
 6. Alchinov, V. I., Sidorov, A. I., & Chistova, G. K. (2019). Reliability of technical systems for military purposes. Moskow :Vologda.Infra-Ingeneering. [in Russian].
 7. Levin, S. F.(1976). Mathematical model of the operating system. Collection of Questions of operation of radio electronic systems, 7. Minsk: BRP NTO R&ES. [in Russian].

  

Copyright 2014 16.74-81 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free