№ 2 (16) – 2021 

 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗЕКІПАЖНИХ ПІДВОДНИХ АПАРАТІВ ДЛЯ ПОТРЕБ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.16.126-134
 
 завантаження Т.Л. Акініна
                                                        
 завантаження В.М. Симоненков
 
 завантаження І.В. Симоненкова
 
 завантаження Г.В. Трушков, канд. техн. наук
 

ПОВНИЙ ТЕКСТ: PDF (українською)

 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Акініна Т. Л., Симоненков В. М., Симоненкова І. В., Трушков Г. В. Підвищення ефективності застосування безекіпажних підводних апаратів для потреб Військово-Морських Сил Збройних Сил УкраїниЗбірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2021. Вип. 2(16). С. 126-134. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.16.126-134

 

Анотація

У статті розглянуті проблеми, пов’язані з необхідністю застосування безекіпажних підводних апаратів для потреб Військово-морських Сил Збройних Сил України з можливістю використання новітніх інформаційних технологій, а саме, - дослідження акустичних засобів спостереження фізичних процесів у морському середовищі, які відносяться до найбільш ефективних технологій, що суттєво доповнюють і розширюють можливості контактних методів вимірювання показників навколишнього середовища у технічних рішеннях підводного моніторингу.
Запропоновано методи вирішення поставлених завдань на основі оптимального використання гідроакустичних засобів підводного моніторингу з метою збільшити загальну чутливість гідроакустичної системи відносно корисного сигналу та зменшити чутливість до «природного» фона або навмисних перешкод шляхом використання малогабаритних багатопроменевих гідроакустичних засобів із використанням технології MEMS.
Безекіпажні підводні апарати використовується для огляду підводних об’єктів, пошуково-рятувальних операцій, підйому малорозмірних предметів з дна, виконання зйомки рельефу дна з високою просторовою роздільною здатністю, інспекції підводних конструкцій та виконання науково-технічних програм, а також підтримки водолазних робіт, робіт з підтримки огляду підводної частини кораблів та інше.
Модульне проектування підводних роботизованих засобів, які представляють собою один з перспективних напрямків розвитку військово-морської техніки, на основі принципу відкритої архітектури передбачає конструювання їх складових як інтегральних функціональних елементів модульного типу. Тому є необхідність створення дешевих, простих у виготовленні і монтажі малогабаритних гідроакустичних блоків-модулів на основі використання технології MEMS, що сприяє зниженню загального рівня вартості й підвищення живучості БПА в цілому.

Ключові слова

 
безекіпажний підводний апарат, роботизовані технології пошуку та спостереження, морська обстановка, підводна обстановка., мікроелектромеханічні системи.
 

Список бібліографічних посилань

 1. Roy T. N. Deployable Autonomous Distributed System: Future Naval Capability in Undersea Warfare. SSC San Diego Biennial Review. Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance. 2003. Vol. 3.
 2. Гібридна війна. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Гібридна_війна (дата звернення: 01.10.2021).
 3. Красильников Р. В. Системы борьбы с необитаемыми аппаратами – асимметричный ответ на угрозы XXI века. С.-Петербург: МОН РФ Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, 2013. 83 с.
 4.  Блинцов В. С. Привязные подводные системы. К.: Наукова думка, 1998. 232 с.
 5.  Илларионов Г. Ю., Сидоренко В. В., Смирнов С. В. Автономные необитаемые подводные аппараты для поиска и уничтожения мин. Зарубежное обозрение, №6. 2006 г. 93 с.
 6.  Урик Роберт Дж. Основы гидроакустики. Л.: Судостроение. 1978. 448 с.
 7.  Мікроелектромеханічні системи. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Мікроелектромеханічні_системи(дата звернення: 01.10.2021).
 8.  Тополов В.Ю., Панич А.Е. Пьезокомпозиты: получение, свойства, применение (учебное пособие). Ростов на Дону, 2009. 51 с.
 

References

 1. Roy, T.N. (2003). Deployable Autonomous Distributed System: Future Naval Capability in Undersea Warfare. Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance, 3[in English].
 2. Hybrid war. (n.d.). Retrieved from https://uk.wikipedia.org/wiki/Гібридна_війна (Last accessed: 01.10.2021) [in Ukrainian].
 3. Krasilnikov, R. V. (2013). Anti-vehicle systems are an asymmetric response to the threats of the 21st century. S.-Peterburg: MON RF Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj morskoj tekhnicheskij universitetPubl. [in Russian].
 4. Blinzhov, V. S.(1998). Tethered underwater systems. Kyiv: Naukova dumka Publ. [in Russian].
 5. Illarionov, G. YU., Sidorenko, V. V. & Smirnov, S. V. (2006). Autonomous unmanned underwater vehicles for searching and destroying mines. Zarubezhnoe obozrenie, 6 [in Russian].
 6. Urik Robert Dzh. (1978). Basics of hydroacoustics. L.: Sudostroenie Publ. [in Russian].
 7. Microelectromechanical systems. (n.d.). Retrieved from https://uk.wikipedia.org/wiki/Мікроелектромеханічні_системи (Last accessed: 01.10.2021) [in Ukrainian].
 8. Topolov,V.Y. & Panich,A.E. (2009). Piezocomposites: preparation, properties, application. RostovnaDonu [in Russian].

  

 
Copyright 2014 16.126-134 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free