№ 2 (16) – 2021 

 

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ТА СКЛАДОВІ МОДЕЛІ ЗАСТОСУВАННЯ АВТОНОМНОГО РОЗВІДУВАЛЬНО-УДАРНОГО КОМПЛЕКСУ РАКЕТНИХ ВІЙСЬК І АРТИЛЕРІЇ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.16.135-143
 
 завантаження І.В. Науменко, канд. військ. наук, с.н.с.
                                                        
 завантаження М.Ю. Мокроцький, канд. військ. наук, с.н.с.
 
 завантаження Р.С. Шостак
 
 завантаження В.А. Коростельов
 завантаження С.О. Нікул, канд. техн. наук, доц.
 

ПОВНИЙ ТЕКСТ: PDF (українською)

 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Науменко І. В., Мокроцький М. Ю., Шостак Р. С., Коростельов В. А., Нікул С. О. Принципи побудови та складові моделі застосування автономного розвідувально-ударного комплексу ракетних військ і артилеріїЗбірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2021. Вип. 2(16). С. 135-143. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.16.135-143

 

Анотація

У статті на основі результатів наукового дослідження авторами розглядаються структурно-функціональний опис розвідувально-ударного комплексу та визначено основні принципи та складові моделі його застосування в інтересах формування оперативно-тактичних вимог до виробів, якими мають оснащуватися перспективні комплекси озброєння і військової техніки. Застосування таких складних елементів угруповання військ як розвідувально-ударний комплекс може бути описане різноманітними моделями в залежності від задач моделюванням та обумовлюється вимогою принципу цільової специфікації моделей, у тому числі й для обґрунтування оперативно-тактичних вимог.
Для врахування складності та різноманітності процесів застосування перспективних автономних розвідувально-ударних комплексів запропоновано використовувати системне моделювання, сутність якого полягає в створенні моделі бойових дій протидіючих сторін на основі більш простих часткових моделей. Відповідно до методу системного моделювання модель застосування автономного розвідувально-ударного комплексу може створюватися шляхом послідовної побудови ієрархічної структури модулів, часткових моделей дій, функціонування та їх взаємного узгодження за метою, місцем, часом, силами, що залучаються, засобами тощо. У зв'язку з цим розроблення моделі передбачає: формування змінних модулів умов застосування з подальшою їх композицією з розробленням цільової обстановки, певних обмежень щодо інших умов застосування; розроблення типових блоків розрахунків (математична складова моделі застосування розвідувально-ударного комплексу); застосування методів формальної логіки, системи масового обслуговування, теорії ймовірності, аналізу параметрів тощо; використання параметричних співвідношень для опису досліджуваних процесів.

Ключові слова

 
модель застосування, розвідувально-ударний комплекс, оперативно-тактичні вимоги, ракетні війська і артилерія.
 

Список бібліографічних посилань

 1. Бобриков А. А. Методология выработки оперативно-тактических требований к ракетному и артиллерийскому вооружению ракетных войск и артиллерии сухопутных войск. М: Воениздат, 1990. 144 с.
 2.  Ильичев Л. В., Волков В. Д., Грущанский В. А. Эффективность проектируемых элементов сложных систем: учебное пособие. М.: Высш. школа, 1982. 280 с.
 3.  Загорка О. М., Колесников В. О., Коваль В. В., Загорка І. О. До питання застосування розвідувально-ударних і розвідувально-вогневих комплексів у мережецентричній війні. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2012. № 3(9). С. 8–13.
 4.  Загорка О. М., Чепков І. Б., Перепелиця В. А., Заплішна А. І., Загорка І. О., Чучмій А. В. Оцінка ефективності використання за призначенням розвідувально-ударних систем. Збірник наукових праць ЦНДІ ОВТ ЗС України. 2008. № 20. С. 76–83.
 5.  Про затвердження Інструкції з формування оперативно-стратегічних, оперативно-тактичних та загальних вимог до перспективних (нових, модернізованих) систем (комплексів, зразків) озброєння та військової техніки ЗС України : Наказ Головнокомандувача Збройних Сил України від 28.08.2020 р. № 127.
 6.  Тарасов В. М. Розвідувально-ударні, розвідувально-вогневі комплекси (принципи побудови в умовах реалізації концепції мережецентричних війн, оцінка ефективності бойового застосування: монографія / В. М. Телелима, Р. І. Тимошенко, О. М. Загорка та ін. К.: НУОУ ім. Івана Черняховського, 2015. 184 с.
 7.  Чуев Ю. В., Мельников П. М., Петухов С. И., Степанов Г. Ф., Шор Я. Б. Основы исследования операций в военной технике / под ред. проф. Чуева Ю. В.. М.: “Сов. радио”, 1965. 592 с.
 

References

 1. Bobrukov, A. A. (1990). Methodology for the development of operational-tactical requirements for missile and artillery weapons of missile forces and artillery of ground forces. M: Voenizdat Publ. [in Russian].
 2. Ilichev, L. V., Volkov, V. D. & Gruzhansksy, V. A. (1982). The efficiency of the designed elements of complex systems. M.: Vucsh.shkola Publ. [in Russian].
 3. Zagorka, O. M., Kolecnikov, V. O., Koval, V. V. & Zagorka, I. O. (2012). On the use of reconnaissance and strike and reconnaissance and fire complexes in a network-centric war. Science and Technology of the Air Force of the Armed Forces of Ukraine, 3(9), 8–13 [in Russian].
 4. Zagorka, O. M., Chepikov, I. B., Perepelucya, V. A., Zaplichna, A. I., Zagorka, I. O., Chuchmii, A. V. (2008). Estimation of efficiency of use on purpose of reconnaissance and shock systems. Collection of scientific works of TsNDI OVT ZS of Ukraine, 20, 76–83 [in Ukrainian].
 5. Instruction on the formation of operational-strategic, operational-tactical and general requirements for armaments and military equipment of the Armed Forces of Ukraine, Order of the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine, No. 127 (2020, August 28). [in Ukrainian].
 6. Taracov, V. M., Teleluma, V. M., Tumochenko P. I., Zagorka O. M. et.al. (2015). Reconnaissance and strike, reconnaissance and fire complexes (principles of construction in the implementation of the concept of network-centric wars, evaluation of the effectiveness of combat use. Kyiv: NUOU im.Ivana Chernyahovckogo Publ.[in Ukrainian].
 7. Chuev, U. V., Melnikov, P. M., Petuhov, S. I., Stepanov, G. F., & Shor, Y. B. (1965). Military Operations Research Fundamentals. (U. Chuev, Ed.). Sov. Radio [in Russian].

  

 
Copyright 2014 16.135-143 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free