№ 2 (16) – 2021 

 

СТОХАСТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ПАРАМЕТРИЧНОЇ АДАПТАЦІЇ РАДІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ НАВЧАННЯ ПО НЕКЛАСИФІКОВАНІЙ ВИБІРЦІ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.16.144-150
 
 завантаження О.Ю. Коркін
                                                        
 

ПОВНИЙ ТЕКСТ: PDF (українською)

 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Коркін О. Ю. Стохастична модель процесу параметричної адаптації радіотехнічних систем в умовах навчання по некласифікованій вибірціЗбірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2021. Вип. 2(16). С. 144-150. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.16.144-150

 

Анотація

На етапі проектування і розробки радіотехнічних систем (РТС) особливе місце відводиться оцінюванню їх ефективності в реальних умовах. З огляду на складність рішення вказаної задачі доцільно приділяти основну увагу розробці таких моделей з використанням методу стохастичного імітаційного моделювання, яка в першому наближені підтвердить адекватність теоретичних розробок.
У статті проведене порівняння експериментальних даних процесів адаптації РТС з адаптивною антенною решіткою (ААР) для систем інформаційного обміну та автокомпенсатору (АК) для однакових умов сигнально-завадової обстановки, коли навчальна вибірка є некласифікованою, що свідчить на користь РТС з ААР.
Доведено, що для РТС з ААР критерій максимуму відношення сигнал/(завада+шум) реалізується, навіть, якщо у кореляційній матриці спостереження наявний корисний сигнал. Для ситуацій, коли адаптивна система досягає свого потенційного значення (процес адаптації завершений), інформаційні втрати є мінімальними. Не монотонність процесу адаптації при спостереженні для некласифікованої вибірки може бути обумовлений попаданням корисного сигналу у зворотній зв'язок такої системи.
Для РТС з АК критерій максимуму відношення сигнал/(завада+шум) не реалізується у зв’язку з її реакцією як на завади так і безперервний корисний сигнал, що може знаходиться у некласифікованій вибірці. Інформаційні втрати для таких систем у недетермінованих умовах є максимальними.
Проведене стохастичне імітаційне моделювання дозволяє в першому наближені підтвердити адекватність раніше отриманих теоретичних досліджень градієнтних алгоритмів параметричної адаптації для ААР та АК в умовах навчання по некласифікованій вибірці.
Подальші дослідження будуть направлені на побудову стохастичної моделі процесу параметричної адаптації радіотехнічних систем в умовах перетворення некласифікованої вибірки до класифікованого вигляду.

Ключові слова

 
адаптація, алгоритми адаптації, адаптивна антенна решітка, автокомпенсатор, навчальна вибірка, моделювання.
 

Список бібліографічних посилань

 1. Jonas Kjellén. Russian Electronic Warfare – The role of Electronic Warfare in the Russian Armed Forces. 2018. 105 p.
 2. Цветнов В. В., Демин А. И., Куприянов А. И. Радиоэлектронная борьба: радиоразведка и радиопротиводействие. М.: МАИ, 1998. 248 с.
 3. Черниш О. М., Тищук С. О., Шолохов С. М. Основи формування нової ідеології ведення радіо-електронної боротьби у війнах і збройних конфліктах майбутнього. Наука і оборона. 2006. № 4. С. 48–51.
 4. Міночкін Д. А. Використання адаптивних антенних решіток для підвищення завадозахищеності систем радіозв’язку в складних завадових умовах. Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ “КПІ”. 2012. № 1. С. 89–95.
 5. Уидроу Б.; Стирнз С.Адаптивная обработка сигналов. М.: Радио и связь, 1989. 440 с.
 6. Монзиго Р. А., Миллер Т. У. Адаптивные антенные решётки. Введение в теорию / пер. с англ. под ред. В. А. Лексаченко. М.: Радио и связь, 1986. 448 с.
 7. Адаптивные фильтры / П. М. Грант, К.Ф.Н. Коуэн, Б. Фридлендер [и др.]; под ред. К.Ф.Н. Коуэна и П. М. Гранта; пер. с англ. Н. Н. Лихацкой. М.: Мир, 1988. 392 с.
 8. Джиган В. И. Адаптивная фильтрация сигналов: теория и алгоритмы. Москва: Техносфера, 2013. 528 с., ISBN 978-5-94836-342-4.
 9. Борисов Ю. П. Математическое моделирование радиосистем. М.: Советское радио, 1976.с.
 10. Абрамович Ю. И. Предельная скорость сходимости процессов адаптивной настройки систем компенсации помех в условиях неклассифицированной обучающей выборки. Радиотехника и электроника. 1982. Вып. 8. С. 1534–1538.
 11. Ермолаев В. Т., Флаксман А. Г. Современные методы пространственной обработки сигналов в информационных системах с антенными решетками. Учебно-методический материал по программе повышения квалификации «Новые подходы к проблемам генерации, обработки, передачи, хранения, защиты информации и их применение». Нижний Новгород, 2007, 99 с.
 12. Коркін О. Ю. Особливості траєкторії процесу адаптації інформаційних радіотехнічних систем з антенною решіткою при навчанні по некласифікованій вибірці спостереження. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2021. Вип. 1(15). С. 74–81. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.74-81.
 

References

 1. Kjellén, Jonas (2018). Russian Electronic Warfare. The role of Electronic Warfare in the Russian Armed Forces [in English].
 2. Tsvetnov, V. V., Demin, V. P., & Kupriyanov, A. I. (1998). Electronic warfare: radio intelligence and radio countermeasures. M.: MAI [in Russian].
 3. Chernysh, O. M., Tyshchuk, S. O., & Sholokhov, S. M. (2006). Fundamentals of the formation of a new ideology of electronic warfare in the wars and armed conflicts of the future. Nauka i oborona, 4, 4851 [in Ukrainian].
 4. Minochkin, D. A. (2012). Use of adaptive antenna arrays to increase the noise immunity of radio communication systems in difficult noise conditions. Zbirnyk naukovykh prats VITI NTUU „KPI”, 1, 8995 [in Ukrainian].
 5. Uidrou, B., & Stirnz, S. (1989). Adaptive Signal Processing. Moscow: Radio i svyaz. [in Russian].
 6. Monzigo, R. A., & Miller, T. U. (1986). Adaptive antenna arrays. Introduction to theory. (V. A. Leksachenko, Ed. and Trans.). Moscow: Radio i svyaz. [in Russian].
 7. Grant, P. M., Kouen, K. F. N., Fridlender B. et al. (1988). Adaptive filters. (K. F. N. Kouen, Ed.; N. N. Lihatskoy, Trans.). Moscow: Mir [in Russian].
 8. Dzhigan, V. I. (2013). Adaptive signal filtering: theory and algorithms. Moskva : Tehnosfera [In Russian].
 9. Borisov, Yu. P. (1976). Mathematical modeling of radio systems. M.: Sovetskoe radio [in Russian].
 10. Abramovich, Yu. I. (1982). Limiting rate of convergence of processes of adaptive tuning of noise compensation systems under conditions of unclassified training set. Radiotehnika i elektronika, 8, 1534–1538. [in Russian].
 11. Ermolaev, V. T., & Flaksman, A. G. (2007). Modern methods of spatial signal processing in information systems with antenna arrays. Educational and methodological material for the advanced training program "New approaches to the problems of generation, processing, transmission, storage, protection of information and their application. Nizhny Novgorod [in Russian].
 12. Korkin, O. Yu. (2021). Features of adaptation of antenna array in the conditions of educating on the unclassified selection. Zbirnyk naukovykh prats Viiskovoi akademii (m. Odesa), 1(15), 74–81. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.74-81. [in Ukrainian].

  

 
Copyright 2014 16.144-150 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free