№ 2 (16) – 2021 

 

КВАНТУВАННЯ ГРАВІТАЦІЙНОГО ПОЛЯ. ТЕОРЕТИЧНЕ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ГРАВІТАЦІЙНО-ЕЛЕКТРОМАГНИТНОГО РЕЗОНАНСУ. ФІЗИЧНА ПРИРОДА КВАНТУ ГРАВІТАЦІЙНОГО ПОЛЯ. ЧОМУ ШВИДКІСТЬ СВІТЛА У ВАКУУМІ Є КОНСТАНТА

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.16.151-180
 
 завантаження В.Ф. Тімков, канд. техн. наук, доц.
                                                        
 завантаження С.В. Тімков
 
 завантаження В.О. Жуков
 завантаження К.Є. Афанасьєв
 

ПОВНИЙ ТЕКСТ: PDF (англійською)

 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Timkov V. F., Timkov S. V., Zhukov V. A., Afanasiev K. E. Quantization of the gravitational field. Theoretical and experimental substantiation of the gravitational-electromagnetic resonance. The physical nature of the quantum of the gravitational field. Why the speed of light in vacuum is constant. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2021. Вип. 2(16). С. 151-180. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.16.151-180

 

Анотація

У статті показано, що гравітаційні обєкти, які перебувають у спокої або рухаються без прискорення, створюють стоячу гравітаційну хвилю в просторі-часу. Довжина цієї хвилі є кроком квантування гравітаційного поля. Він пропорційний масі об’єкта, що тяжіє. Коефіцієнт пропорційності – це величина, яка обернена лінійній щільності планківської маси, тобто пропорційна лінійному розрідженню планківської маси. Фізично стояча гравітаційна хвиля – це кривизна, деформація простору-часу під впливом гравітаційного поля гравітуючого об’єкта. Якщо ми уявимо гравітаційний об’єкт як матеріальну точку, то геометричну картину стоячої гравітаційної хвилі можна представити як сукупність ієрархічних сферичних еквіпотенціальних поверхонь, вбудованих одна в одну, радіус яких змінюється від центру ваги на величину кроку квантування. Показано, що стояча гравітаційна хвиля має квантовий характер. Квантом гравітаційного поля є квадрат швидкості світла у вакуумі. Квант гравітаційного поля дорівнює гравітаційному потенціалу гравітаційного об'єкта на відстані від нього, рівному кроку квантування. Наведено теоретичне та експериментальне обґрунтування наявності в природі гравітаційно-електромагнітного резонансу (ГЕР). Цей резонанс виникає, коли вектори стоячої гравітаційної хвилі та електромагнітної хвилі, що рухаються в просторі, рівні. ГЕР є основою для модуляції спектру випромінювання зірок та їх скупчень. Довжина хвилі огинаючої спектра пропорційна масі випромінюючого об’єкта. Вимірюючи довжину хвилі огинаючої, можна точно оцінити масу випромінюючого об’єкта. Фізична природа кванта гравітаційного поля – це кінематична гравітаційна в'язкість гравітаційного поля баріонної речовини спостережуваного Всесвіту.

Ключові слова

 
Максвеллоподібні рівняння гравітаційного поля, стояча гравітаційна хвиля, квант гравітаційного поля, гравітаційно-електромагнітний резонанс, константи Планка, кінематична в'язкість гравітаційного поля.
 

Список бібліографічних посилань

 1. Heaviside O. A gravitational and electromagnetic analogy. The Electrician. URL: http://sergf.ru/Heavisid.htm.
 2. Пуанкаре Ж. Г. Избранные труды : в 3 т. / под ред. Н. Н. Боголюбова, В. И. Арнольда, И.БПогребысского. Москва: Изд-во «Наука», Серия «Классика науки», 1974. Т. 3. С. 433–486.
 3. Эйнштейн А. О гравитационных волнах. Работы по теории относительности 1905–1920 гг. Сборник научных трудов в 4-х томах / под ред. И. Е. Тамм, Ю. А. Смородинский, Б. Г. Кузнецов. Москва : Наука, 1965. Т. 1. С. 631–646.
 4. LIGO Scientific Collaboration. URL: https://www.ligo.org/.
 5. LIGO Detected Gravitational Waves from Black Holes. Ligo Caltech. URL: https://www.ligo.caltech.edu/detection.
 6. Timkov V. F., Timkov S. V., Zhukov V. A. Planck universal proportions. Gravitational – electromagnetic resonance. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. 2015. № 3. С. 7–11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vott_2015_3_3.
 7. Timkov V. F., Timkov S. V., Zhukov V. A. Gravitational-electromagnetic resonance of the sun as one of the possible sources of auroral radio emission of planets in kilometric range. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. 2015. № 4. С. 23–32. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vott_2015_4_4.
 8. Timkov V. F.,Timkov S. V., Zhukov V. A. The gravitational-electromagnetic resonanse of the sun in the low-frequency of radio spectrum of the Jupiter. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. 2016. № 2. С. 198–203. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vott_2016_2_36.
 9. Gravitational Wave Open Science Center. Ligo Virgo. URL: https://www.gw-openscience.org/catalog/GWTC-1-confident/single/GW150914/.
 10. Timkov V. F., Timkov S. V., Zhukov V. A. Electric charge as a function of the moment of mass. Gravitational form of coulomb’s law. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. 2016. № 3. С. 27–32. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vott_2016_3_4.
 11. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теория поля. Москва : Изд-во «Наука», 1973. С. 91-119.
 12. Agop M., Buzea C. Gh., Ciobanu B. On Gravitational Shielding in Electromagnetic Fields. URL: https://arxiv.org/html/physics/9911011.
 13. Simon J. Clark, Robin W. Tucker Gauge Symmetry and Gravito-Electromagnetism. Cornell University. URL: https://arxiv.org/abs/gr-qc/0003115.
 14. Mashhoon B., Gronwald F., Lichtenegger H.I.M. Gravitomagnetism and the Clock Effect. Cornell University. URL: https://arxiv.org/abs/gr-qc/9912027.
 15. Mashhoon B. Gravitoelectromagnetism: A Brief Review. Cornell University. URL: https://arxiv.org/abs/gr-qc/0311030.
 16. Fedosin S. G. The General Theory of Relativity Metric Theory of Relativity and Covariant Theory of Gravitation. Axiomatization and Critical Analysis. International Journal of Theoretical and Applied Physics (IJTAP). 2014. Vol. 31, No. 1. P. 9–26.
 17. Behera H., Barik N. Attractive Heaviside-Maxwellian (Vector) Gravity from Special Relativity and Quantum Field Theory. Cornell University. URL: https://arxiv.org/abs/1709.06876.
 18. Миронов В. С. Курс гравиразведки. Ленинград : Недра, 1980. 543 с.
 19. Michael B. Mensky On gravitational-electromagnetic resonance. Cornell University. URL: https://arxiv.org/abs/0712.3721.
 20. Никольский В. В., Никольская Т. И. Электродинамика и распространение радиоволн. Москва : «Наука», 1989. С. 223–318.
 21. Семенов Н. А. Техническая электродинамика. Москва : Связь, 1973. С. 153–324.
 22. Вольман В. И., Пименов Ю. В. Техническая электродинамика / под ред. Г. З. Айзенберга. Москва : «Наука», 1971. С. 239–393.
 23. Taubenschuss U., Rucker H. O., Kurth W. S., Cecconi B., Zarka P., Dougherty M. K., Steinberg J. T. Linear prediction studies for the solar wind and Saturn kilometric radiation. Annales Geophysicare. 2006. Vol. 24, Issue 11. P. 3139-3150. URL: www.ann-geophys.net/24/3139/2006/.
 24. Parrot M., Lefeuvre F., Rauch J.-L., Santolik O., Mogilevski M. M. Propagation characteristics of auroral kilometric radiation observed by the MEMO experiment on Interball 2. Journal of Geophysical Research. 2001. Vol. 106, No A1. P. 315–325.
 25. Изображение. Институт Космических Исследований. URL: http://www.iki.rssi.ru/images/auroral/polrad_1.gif.
 26. Fundamental Physical Constants. National Institute of Standards and Technology. URL: https://physics.nist.gov/cuu/Constants/index.html.
 27. Timkov V. F., Timkov S. V., Zhukov V. A., Afanaciev K. E. The method for increasing the accuracy of some fundamental physical constants. Технічне регулювання, метрологія, інформаційні та транспортні технології : матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 14-15 листопада 2019 р.). Одеса: друкарня «Апрель», 2019. С. 132–145.
 28. Timkov V. F., Timkov S. V. Rotating spase of the universe, as a source of dark energy and dark matter. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. 2015. № 3. С. 200–204. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vott_2015_3_40.
 

References

 1. Heaviside, O. (1893). A gravitational and electromagnetic analogy. The Electrician. Retrieved from http://sergf.ru/Heavisid.htm. [in English].
 2. Puankare, ZH. G. (1974). Selected works. (N. N. Bogolyubova, V. I. Arnol'da, I. B Pogrebysskogo Eds., Vol. 3). Moskva: Izd-vo «Nauka», Seriya «Klassika nauki» [in Russian].
 3. Ejnshtejn, A. (1965). On gravitational waves. Works on the theory of relativity 1905–1920. (I. E. Tamm, YU. A. Smorodinskij, B. G. Kuznecov Eds., Vol. 1). Moskva: Nauka [in Russian].
 4. LIGO Scientific Collaboration. (n.d.). Retrieved from https://www.ligo.org/. [in English].
 5. LIGO Detected Gravitational Waves from Black Holes. (n.d.). Ligo Caltech. Retrieved from https://www.ligo.caltech.edu/detection. [in English].
 6. Timkov, V. F., Timkov, S. V., & Zhukov, V. A. (2015). Planck universal proportions. Gravitational – electromagnetic resonance. Measuring and computing devices in technological processes, 3, 7-11. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/vott_2015_3_3. [in English].
 7. Timkov, V. F., Timkov, S. V., & Zhukov, V. A. (2015). Gravitational-electromagnetic resonance of the sun as one of the possible sources of auroral radio emission of planets in kilometric range. Measuring and computing devices in technological processes, 4, 23-32. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/vott_2015_4_4. [in English].
 8. Timkov, V. F., Timkov, S. V., & Zhukov, V. A. (2016). The gravitational-electromagnetic resonanse of the sun in the low-frequency of radio spectrum of the Jupiter. Measuring and computing devices in technological processes, 2, 198-203. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/vott_2016_2_36. [in English].
 9. Gravitational Wave Open Science Center. (n.d.). Retrieved from https://www.gw-openscience.org/catalog/GWTC-1-confident/single/GW150914/. [in English].
 10. Timkov, V. F., Timkov, S. V., & Zhukov, V. A. (2016). Electric charge as a function of the moment of mass. Gravitational form of coulomb’s law. Measuring and computing devices in technological processes, 3, 27-32. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/vott_2016_3_4. [in English].
 11. Landau, L. D., & Lifshic, E. M. (1973). The theory of fields. Moskva : Izd-vo «Nauka» [in Russian].
 12. Agop, M., Buzea, C. Gh., & Ciobanu, B. (1999). On Gravitational Shielding in Electromagnetic Fields. Retrieved from https://arxiv.org/html/physics/9911011. [in English].
 13. Clark, S. J., & Tucker, R. W. (n.d.). Gauge Symmetry and Gravito-Electromagnetism. Retrieved from https://arxiv.org/abs/gr-qc/0003115. [in English].
 14. Mashhoon, B., Gronwald, F., & Lichtenegger, H.I.M. (2001). Gravitomagnetism and the Clock Effect. Retrieved from https://arxiv.org/abs/gr-qc/9912027. [in English].
 15. Mashhoon, B. (2008). Gravitoelectromagnetism: A Brief Review. Retrieved from https://arxiv.org/abs/gr-qc/0311030. [in English].
 16. Fedosin, S. G. (2014). The General Theory of Relativity Metric Theory of Relativity and Covariant Theory of Gravitation. Axiomatization and Critical Analysis. International Journal of Theoretical and Applied Physics (IJTAP), 31, No. 1, 9–26. [in English].
 17. Behera, H., & Barik, N. (2017). Attractive Heaviside-Maxwellian (Vector) Gravity from Special Relativity and Quantum Field Theory. Retrieved from https://arxiv.org/abs/1709.06876. [in English].
 18. Mironov, V.S. (1980). Gravity survey course. Leningrad: Nedra [in Russian].
 19. Mensky, M. B. (2007). On gravitational-electromagnetic resonance. Retrieved from https://arxiv.org/abs/0712.3721. [in English].
 20. Nikol'skij, V. V., Nikol'skaya, T. I. (1989). Electrodynamics and propagation radio wave. Moskva : «Nauka» [in Russian].
 21. Semenov, N. A. (1973). Technical electrodynamics. Moskva : Svyaz' [in Russian].
 22. Vol'man, V. I., & Pimenov, YU. V. (1971). Technical electrodynamics. (G. Z. Ajzenberga, Ed.).Moskva : «Nauka» [in Russian].
 23. Taubenschuss, U., Rucker, H. O., Kurth, W. S., Cecconi, B., Zarka, P., Dougherty, M. K., Steinberg, J. T. (2006). Linear prediction studies for the solar wind and Saturn kilometric radiation. Annales Geophysicare, 24, issue 11, 3139-3150. Retrieved from www.ann-geophys.net/24/3139/2006/ [in English].
 24. Parrot, M., Lefeuvre, F., Rauch, J.-L., Santolik, O., & Mogilevski, M. M. (2001). Propagation characteristics of auroral kilometric radiation observed by the MEMO experiment on Interball 2. Journal of Geophysical Research, 106, No A1. P. 315–325. [in English].
 25. Picture (n.d). Retrieved from http://www.iki.rssi.ru/images/auroral/polrad_1.gif. [in English].
 26. Fundamental Physical Constants. (n.d.). Retrieved from https://physics.nist.gov/cuu/Constants/index.html. [in English].
 27. Timkov, V. F., Timkov, S. V., Zhukov, V. A., & Afanaciev, K. E. (2019). The method for increasing the accuracy of some fundamental physical constants. Collection of scientific articles of the 9th International Scientific and Practical Conference «Technical Regulation, Metrology, Information and Transport Technologies», November 14-15, 2019. (pp. 132-145). Odesa [in English].
 28. Timkov, V. F., & Timkov, S. V. (2015). Rotating spase of the universe, as a source of dark energy and dark matter. Measuring and computing devices in technological processes, 3, 200–204. 

  

 
Copyright 2014 16.151-180 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free