№ 2 (16) – 2021 

 

ПРОБЛЕМА ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАГАТОСЕНСОРНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-КЕРУЮЧОЇ СИСТЕМИ АВТОМОБІЛЯ В УМОВАХ ДЕСТАБІЛІЗУЮЧИХ ВПЛИВІВ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.16.181-190
 
 завантаження В.В. Клименко, канд. техн. наук, с.н.с.
                                                        
 завантаження Д.О. Котов
 
 завантаження Ю.М. Петрик
 завантаження Ю.І. Коваль
 завантаження В.П. Марченко
 

ПОВНИЙ ТЕКСТ: PDF (російською)

 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Клименко В. В., Котов Д. А., Петрик Ю. М., Коваль Ю. И., Марченко В. П. Проблема имитационного моделирования процессов функционирования многосенсорной информационно-управляющей ситемы автомобиля в условиях дестабилизирующих воздействий. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2021. Вип. 2(16). С. 181-190. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.16.181-190

 

Анотація

Розглянута предметна область властивостей безпілотного автомобіля з інформаційно-керуючою системою в конфліктних і невизначених умовах експлуатації в двох варіантах. Перший варіант – фізична модель, яка відображає матеріальні атрибути наземного адаптивного робототехнічного комплексу за допомогою компонент підсистем узагальненої конструкції з вимірювальною системою датчиків отримання інформації та системою адаптивного управління, а також матеріалізовані елементи середовища технологічної взаємодії у вигляді різносенсорних каналів прийому і обробки сигналів і різних джерел електромагнітних випромінювань. Другий варіант - аналітична модель, відображає систему формалізації процесів інформаційної взаємодії об’єкта з середовищем експлуатації з об’єктами, яка представлена впорядкованою безліччю (вектором) вихідних даних, логічними і аналітичними виразами, алгоритмами або правилами їх побудови. Особливу увагу приділено імітаційних методів обробки цифрової інформації в інформаційно-керуючих системах керування автомобілем. Запропоновано імітаційну модель зі стабілізуючою мірою до обробки цифрової мультисенсорної інформації в інформаційно-керуючих системах керування автомобілем в умовах дестабілізуючих впливів. Представлено спільне рішення задачі відновлення спостережуваного зображення передбачає визначення умов формування відновленого зображення з урахуванням дестабілізуючих факторів шляхом їх імітаційного моделювання як шумового тестового корисного сигналу, коефіцієнти якого формуються шляхом звернення до датчиків випадкових чисел (ДВЧ) з рівномірним законом розподілу на інтервалі від нуля до одиниці, з подальшою його обробкою у регуляризованій адаптивній системі.

Ключові слова

 
інформаційно-керуюча система, дестабілізуючі впливи, автомобільна техніка, імітаційна модель, інформація, тестовий сигнал.
 

Список бібліографічних посилань

 1. Скачков В. В. Анализ эффективности адаптивной обработки сигналов в условиях дестабилизирующих воздействий. Радиотехника. 1998. № 11. С. 17–23.
 2. Скачков В. В., Павлович В. И. Проблема повышения качества измерения информативных параметров радиосигналов в условиях аддитивных шумов. Метрологія, технічне регулювання та забезпечення якості : зб. тез доп. V міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 8-9 жовт. 2015 р. 2015.
  С. 96–99.
 3. Клименко В. В., Сакно О. П., Мойся Д. Л., Котов Д. О. Проблема устойчивости решений информационных задач в системах технического зрения автомобилей. Збірник наукових праць Військової академії ( м. Одеса). 2018. Вип. 2(10). С. 79–87.
 4. Скачков В. В., Чепкий В. В., Братченко Г. Д., Ефимчиков А. Н. Энтропийный подход к исследованию информационных возможностей адаптивной радиотехнической системы при внутрисистемной неопределённости. Известия вузов. Радиоэлектроника. 2015. № 6. С. 3–12.
 5. Скачков В. В., Манько В. А., Ефимчиков А. Н., Лещенко О. И. Внутрисистемные возмущения и их источники в информационных радиотехнических системах: доповідь. Інформаційно-вимірювальні технології в метрології, технічне регулювання та менеджмент якості: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 2013. С. 121–124.
 6. Скачков В. В., Братченко Г. Д., Манько В. А., Лещенко О. И. Источники внутрисистемных возмущений в информационных радиотехнических системах. Метрологія та прилади. Харків, 2013. № 2(41). С. 222–225.
 7. Визначення та дослідження основних напрямків забезпечення ефективності функціонування інформаційно-керуючих каналів тилового наземного роботизованого комплексу в умовах дестабілізуючих впливів: звіт про НДР (проміжний звіт) Шифр “Бар’єр” / Військова академія; кер. В.Скачков; викон.: В.Чепкій [та ін.]. Одеса, 2017. 134 с.
 8. Клименко В. В, Сухін О. В., Котов Д. О., Сердюк О. В. Аналіз джерел та причин виникнення дестабілізуючих факторів в інформаційно-керованій системі безпілотного автомобіля. Системи озброєння і військова техніка. Харків, 2019. №2(58). С. 111–121. DOI: https://doi.org/10.30748/soivt.2019.58.14.
 9. Клименко В. В. Адаптивная регуляризированная реставрация дискретных изображений в системах обработки информации: дис. … кан. тех. наук : 05.13.06. Одесса. 2004. 161 с.
 10. Химмельблау Д. Прикладное нелинейное программирование / пер. с англ. И. М. Быховской и Б.Т. Вавилова. Москва: Мир, 1975. 534 с.
 11. Фадеев Д. К., Фадеева В. Н. Вычислительные методы линейной алгебры. Москва: Гос. издат. физ-мат. лит-ры, 1962. 734 с.
 

References

 1. Skachkov, V. V. (1998). Analysis of the efficiency of adaptive signal processing in conditions of destabilizing influences. Radiotekhnika, 11, 17–23 [in Russian].
 2. Skachkov, V.V., & Pavlovich, V.I. (2015). The problem of improving the quality of measuring the informative parameters of radio signals in conditions of additive noise. Metrolohiia, tekhnichne rehuliuvannia ta zabezpechennia yakosti (pp. 96–99). Odesa [in Russian].
 3. Klimenko, V. V., Sakno, O. P., Moisya, D. L., & Kotov, D. O. (2018). The problem of stability of solutions to information problems in technical vision systems of cars. Collection of scientific works of Odesa Military Academy, 2(10), 79–87 [in Russian].
 4. Skachkov, V. V., Chepkyi, V. V., Bratchenko, H. D., & Efymchykov, A. N. (2015). Entropic approach to the study of information capabilities of an adaptive radio engineering system with intrasystem uncertainty. Izvestiya vuzov. Radioelektronika, 6, 3–12 [in Russian].
 5. Skachkov, V. V., Man'ko, V. A., Yefimchikov, A. N., & Leshchenko, O. I. (2013). Intrasystem disturbances and their sources in information radio engineering systems: additional information. Informatsiino-vymiriuvalni tekhnolohii v metrolohii, tekhnichne rehuliuvannia ta menedzhment yakosti (pp. 121–124). Odesa [in Russian].
 6. Skachkov, V. V., Bratchenko, H. D., Man'ko, V. A., & Leshchenko, O. Y. (2013). Sources of intrasystem disturbances in information radio engineering systems. Metrolohiya ta prylady, 2(41), 222–225 [in Russian].
 7. Skachkov, V. V. & Chepkiy, V. V. et al. (2017). Definition and research of the basic directions of maintenance of efficiency of functioning of information and control channels of rear ground robotic complex in the conditions of destabilizing influences. Odesa Military Academy. Odesa [in Ukrainian].
 8. Klymenko, V. V, Sukhin, O. V., Kotov, D. O., & Serdiuk, O. V. (2019). Analysis of sources and causes of destabilizing factors in the information-controlled system of an unmanned vehicle. Systemy ozbroyennya i viysʹkova tekhnika, 2 (58), 111–121. DOI: https://doi.org/10.30748/soivt.2019.58.14 [in Ukrainian].
 9. Klymenko, V. V. (2004). Adaptive Regularized Restoration of Discrete Images in Information Processing Systems. (Candidate’s thesis). Odesa [in Ukrainian].
 10. Khimmel'blau, D. (1975). Applied nonlinear programming. (I. M. Bykhovskoy, B. T. Vavilova, Trans.). Moscow: Mir Publ. [in Russian].
 11. Fadeev, D. K. & Fadeeva, V. N. (1962). Computational methods of linear algebra. Moscow: Gos. izdat. fiz-mat. lit-ry Publ. [in Russian].

  

 
Copyright 2014 16.181-190 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free