№ 2 (16) – 2021 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО СКЛАДУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ У СКЛАДІ КОМПЛЕКСІВ БОЙОВОГО ЕКІПІРУВАННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПІДРОЗДІЛІВ ДЕСАНТНО-ШТУРМОВИХ ВІЙСЬК ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.16.201-211
 
 завантаження В.М. Оленєв, канд. військ. наук, проф.
                                                        
 завантаження Л.В. Кіндеркнехт, доц.
 
 завантаження В.О. Дідик
 завантаження М.В. Оленєв, канд. техн. наук, доц.
 завантаження Л.О. Гаманюк
 

ПОВНИЙ ТЕКСТ: PDF (українською)

 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Оленєв В. М., Кіндеркнехт Л. В., Дідик В. О., Оленєв М. В., Гаманюк Л. О. Визначення перспективного складу системи управління у складі комплексів бойового екіпірування військовослужбовців підрозділів Десантно-штурмових військ Збройних Сил УкраїниЗбірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2021. Вип. 2(16). С. 201-211. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.16.201-211

 

Анотація

У статті розглянутий підхід до дослідження системи управління у складі комплексів бойового екіпірування військовослужбовців підрозділів Десантно-штурмових військ (ДШВ) з метою визначення напрямків її удосконалення та перспективного складу. Найважливішим етапом обґрунтування перспективного складу системи управління у складі комплексів бойового екіпірування військовослужбовців підрозділів ДШВ є комплексна оцінка внеску у бойову ефективність дій підрозділів при рішенні конкретних бойових задач на основі математичного моделювання бойових дій. Відповідно до основних положень системного підходу при виробленні вимог до окремих підсистем необхідно виходити з основного цільового призначення всієї системи у цілому, вираженого через її ефективність. Такий підхід до дослідження системи управління у складі комплексів бойового екіпірування військовослужбовців підрозділів ДШВ Збройних Сил України дозволяє з кількох варіантів обрати раціональний і визначити пріоритетні напрямки з удосконалення всієї системи управління у складі комплексів бойового екіпірування військовослужбовців. Реалізація розглянутих напрямків удосконалення системи управління та її елементів у складі комплексів бойового екіпірування військовослужбовців забезпечує значне розширення тактичних показників дій підрозділів ДШВ ЗС України, а також підвищення їх автономності і тактичної самостійності. За попередніми розрахунками, реалізація наведених напрямків удосконалення екіпірування може забезпечити суттєвий приріст ефективності виконання бойових завдань низових підрозділів. Тому, роботи з доведення характеристик системи управління комплексу бойового екіпірування до відповідного рівня необхідно здійснювати з використанням нових технологічних напрацювань, які частково представлені у даній статті.

Ключові слова

 
комплекс бойового екіпірування, бойова ефективність, система управління, показники ефективності.
 

Список бібліографічних посилань

 1. Про схвалення основних напрямів розвитку озброєння та військової техніки на довгостроковий період : розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 р. № 398-р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/2021-07-21/398-2017-р. (дата звернення: 23.08.2021).
 2. Концепція створення комплексу бойового екіпірування військовослужбовців Збройних Сил України, затверджено наказом Міністра оборони України від 10.12.2014 № 876.
 3. Беляков Ю. В., Оленєв В. М., Шлапак В. О., Верховодов О.С., Ластовецький Д.О. Визначення перспективного складу системи життєзабезпечення у складі комплексів бойового екіпірування військовослужбовців підрозділів військової розвідки Збройних Сил України. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2020. Вип. 2(14), Ч. І. С. 31–39.
 4. Универсальный солдат и его снаряжение. Часть 3. Военное обозрение. URL: http://topwar.ru/86981-universalnyy-soldat-i-ego-snaryazhenie-chast-3.html. (дата звернення: 29.08.2021).
 5. Програми розробки комплектів індивідуального оснащення військовослужбовців країн світу. Спеціальний бюлетень. Міністерство оборони України. Київ, 2015. 92 с.
 6. Бойко В. П., Маркелов Е. Б., Шаклеин А. Ф. Проблемы совершенствования боевой экипировки и вооружения ХХІ века. Военная мысль. 2012. № 3. С. 42–52.
 7. Спосіб створення комбінезона для захисту людини від виявлення в електромагнітних полях мікрохвильового та інфрачервоного діапазонів : пат. 115605 Україна №а 201600223; заявл. 11.01.2016; опубл. 27.11.2017; Бюл. №22.
 8. Гончарук А. А., Оленєв В. М., Шлапак В. О., Дідик В. О. Перспективні напрямки удосконалення системи енергозабезпечення комплексу бойового екіпірування військовослужбовців. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2019. Вип. 1(11). С. 97-109.
 9. Гончарук А. А., Беляков Ю. В., Оленєв В. М., Шлапак В. О., Гаманюк Л. О. Система життєзабезпечення комплексу бойового екіпірування військовослужбовця збройних сил провідних країн світу. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2020. Вип. 1(13). Ч. І. С.146–153.
 

References

 1. On approval of the main directions of development of armaments and military equipment for the long term, order of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 398-r. (2017, June 14). Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/2021-07-21/398-2017-р. (Last accessed: 23.08.2021) [in Ukrainian].
 2. The concept of creating a complex of combat equipment for servicemen of the Armed Forces of Ukraine, approved by the order of the Minister of Defense of Ukraine № 876. (2014, December 10) [in Ukrainian].
 3. Beliakov, Yu. V., Oleniev, V. M., Shlapak, V. O., Verkhovodov, O. S., & Lastovetskyi, D. O. (2020). Vyznachennia perspektyvnoho skladu systemy zhyttiezabezpechennia u skladi kompleksiv boiovoho ekipiruvannia viiskovosluzhbovtsiv pidrozdiliv viiskovoi rozvidky Zbroinykh Syl Ukrainy. Zbirnyk naukovykh prats Viiskovoi akademii (m. Odesa). 2(14). part 2, 31–39 [in Ukrainian].
 4. Universal soldier and his equipment. Part 3. (2015). Voenoe obozrenie-Military review. Retrieved from http://topwar.ru/86981-universalnyy-soldat-i-ego-snaryazhenie-chast-3.html. (Last accessed: 29.08.2021) [in Russian].
 5. Ministry of Defence Ukraine. (2015). Programs for the development of sets of individual equipment for servicemen of the world. Special newsletter. Kyiv [in Ukrainian].
 6. Boyko, V. P., Markelov, E. B., & Shakleyn, A. F. (2012). Problems of improving combat equipment and weapons of the XXI century. Voevaia mysl-Military idea, 3, 4252 [in Russian].
 7. Method of creating overalls for human protection from detection in electromagnetic fields of microwave and infrared ranges (Patent of Ukraine №115605). (2017). [in Ukrainian].
 8. Goncharuk, A. A., Olenev, V. M., Shlapak, V. O., & Didyk, V. O. (2019). Perspective directions of improvement of system power supply complex battle equipments of servicemen. Zbirnyk naukovykh prats Viiskovoi akademii (m. Odesa), 1(11), 8598. [in Ukrainian].
 9. Goncharuk, A. A., Beliakov, Y. V., Olenev, V. M., Shlapak, V. O., Hamaniuk, L. O. (2020). Directions for the development of the life support system of a military equipment complex using the experience of leading countries of the world. Zbirnyk naukovykh prats Viiskovoi akademii (m. Odesa), 1(13), part I, 146-153 [in Ukrainian]. 

  

 
Copyright 2014 16.201-211 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free