№ 2 (16) – 2021 

 

ДО ПИТАННЯ ВОГНЕВОЇ ПІДТРИМКИ БОЮ (ДІЙ) БАТАЛЬЙОНУ (для обговорення)

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.16.212-221
 
 завантаження О.В. Поповіченко, канд. військ. наук, доц.
                                                        
 завантаження В.В. Яковенко, д-р техн. наук, с.н.с.
 
 завантаження В.Д. Левчук
 

ПОВНИЙ ТЕКСТ: PDF (українською)

 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Поповіченко О. В., Яковенко В. В., Левчук В. Д. До питання вогневої підтримки бою (дій) батальйону (для обговорення). Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2021. Вип. 2(16). С. 212-221. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.16.212-221

 

Анотація

У статті надано пропозиції щодо уточнення термінології, яка застосовується у військових публікаціях (доктринальних документах) стосовно планування та здійснення підтримки бою (дій) батальйону, вогневого впливу на об’єкти противника, надано рекомендації щодо формування, компетенцій й функціонування органу планування та управління вогневою підтримкою бою (дій), які адаптовані до стандартів і процедур держав-членів НАТО.
Проведене дослідження показує що вогневе ураження є не досить чітким визначенням впливу сил та засобів підрозділів на противника. Визначення саме «ураження» під час впливу вогневих засобів є не точним і не відображає стану цілі після завершення впливу по об’єктам противника. Наряду з цим питання вогневої підтримки бою (дій), органу її планування та здійснення у військових публікаціях викладені не достатньо чітко. Тим самим не розкривається змістовного значення, що початково в них закладалось.
Замість поняття «вогневе ураження противника» авторами пропонується замінити на більш об’єктивний показник – «вогневий вплив на противника».
Надані у статті визначення та рекомендації мають за мету забезпечити загальновійськового командира зрозумілим понятійний апаратом у сфері вогневої підтримки бою (дій), алгоритмом формування та функціонування органу планування та здійснення вогневої підтримки бою (дій), що є підґрунтям ефективного застосування та практичної реалізацію спроможностей суб’єктів вогневої підтримки.
Перспективами впровадження отриманих у Науковому центрі Військової академії (м. Одеса) результатів наукових досліджень можна вважати їх включення після обговорення у доктринальні (нормативні) документи з бойового застосування військових частин і підрозділів Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ та Морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Ключові слова

 
вогнева підтримка, вогневе ураження, група управління, артилерія, авіація.
 

Список бібліографічних посилань

 1. STANAG 2605 (ATP-3.2.1) (Allied Tactical Publication) «Аllied land tactics», 9 November 2009 (Військова публікація НАТО «Тактики дій сухопутних сил НАТО»).
 2. ATTP 5-0.1 (Army Tactics, Techniques, and Procedures) «Commander and Staff Officer Guide», 14 september 2011 (Військова публікація ЗС США «Керівництво командиру і штабу щодо процесу планування бою (дій)»).
 3. БП 3-(01,04)11(55).01 Бойовий статут Сухопутних військ Збройних Сил України, частина І (бригада), затверджений наказом командувача Сухопутних військ Збройних Сил України від 09.03.2021  №152.
 4. БП 3-07(11)56(57).01 Бойовий статут Сухопутних військ. Артилерія Збройних Сил України, частина ІІ (дивізіон, батарея, взвод, гармата), затверджено наказом командувача Сухопутних військ Збройних Сил України від 14.03.2021 № 273.
 5. ВП 7(5)-00(11)03.01 Методичні рекомендації з планування та організації бою за стандартами НАТО (штаб бригади (батальйону) та їм рівних), затверджені командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України 14.11.2020.
 6. ВСТ 01.001.009-2017 (01) Військовий стандарт Глосарій абревіатур, що використовуються в документах та публікаціях НАТО (ААР-15 (2016), MOD)).
 7. ВСТ 01.030.001-2020 (01) Підготовка та застосовування військ (сил). Базові терміни та визначення, які використовуються в НАТО (ААР-06 NATO glossary of terms and definitions (Словник НАТО термінів і визначень), 2017.
 8. ВСТ_13.011.002 – 2019 (01)_Оперативне управління (штабні процедури). Словник кодових слів і фраз (STANAG 1401 (Ed. 15) / APP-08 (Ed. F) JOINT BREVITY WORDS, IDT).
 9. ВКП 1-00(01).01 Словник військових термінів та скорочень (абревіатур) (JP 1), затверджено начальником Генерального штабу ЗС України 13.10.2020.
 10. ВКП 3-00(03).01 Доктрина з вогневого ураження противника Збройних Сил України, затверджена начальником Генерального штабу Збройних Сил України 29.12.2020.
 11. БП 3-07(11).01 Бойовий статут Сухопутних військ. Вогневе ураження, затверджено командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України 30.03.2021.
 12. STANAG 2484 (AArtyP-5) NATO Field artillery tactical doctrine, 5 November 2015 (Публікація ОЗС НАТО щодо артилерії (AArtyP-5) «ДОКТРИНА НАТО З ПИТАНЬ ВОГНЕВОЇ ПІДТРИМКИ»).
 13. ATP 3-21.20 (Army Techniques Publication) Infantry battalion, 28 December 2017 (Військова публікація ЗС США «Піхотний батальйон»).
 

References

 1.  STANAG 2605 (ATP-3.2.1) (Allied Tactical Publication) «Allied Land Tactics», 9 November 2009. [in English].
 2.  ATTP 5-0.1 (Army Tactics, Techniques, and Procedures) «Commander and Staff Officer Guide», September 14, 2011. [in English].
 3.  ВP 3-(01.04)11(55.01 Combat Statute of the Ground Forces of the Armed Forces of Ukraine, Part I (Brigade), approved by the Order of the Commander of the Ground Forces of the Armed Forces of Ukraine of 09.03.2021 No152 [in Ukrainian].
 4.  BP 3-07(11)56(57.01 Combat Statute of the Ground Forces. Artillery of the Armed Forces of Ukraine, Part 2 (division, battery, platoon, gun), approved by the Order of the Commander of the Ground Forces of the Armed Forces of Ukraine of March 14, 2021 No. 273. [in Ukrainian].
 5.  МР 7(5)-00(11)03.01 Guidelines for planning and organizing combat according to NATO standards (brigade headquarters (battalion) and their equals), approved by the Commander of the Ground Forces of the Armed Forces of Ukraine on 14.11.2020. [in Ukrainian].
 6.  МST 01.001.009-2017 (01) Military standard Glossary of abbreviation used in NATO documents and publications (AAR-15 (2016), MOD)). [in Ukrainian].
 7.  МST 01.030.001-2020 (01) Training and use of troops (forces). Nato Basic Terms and Definitions (NATO AAR-06 Glossary of Terms and Definitions, 2017) [in Ukrainian].
 8.  МST_13.011.002 – 2019 (01)_Operational management (staff procedures). Code Words and Phrase Dictionary (STANAG 1401 (Ed. 15) / APP-08 (Ed. F) JOINT BREVITY WORDS, IDT). [in Ukrainian].
 9.  MLP 1-00(01.01 Dictionary of military terms and abbreviations (JP 1), approved by the Chief of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine on 13.10.2020. [in Ukrainian].
 10.  MLP 3-00(03.01 Doctrine on Fire Damage to the Enemy of the Armed Forces of Ukraine, approved by the Chief of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine 29.12.2020. [in Ukrainian].
 11.  BP 3-07(11.01 Combat Statute of the Land Forces. Fire damage approved by the Commander of the Ground Forces of the Armed Forces of Ukraine on 30.03.2021. [in Ukrainian].
 12.  STANAG 2484 (AArtyP-5) NATO Field Artillery Tactical Doctrine, 5 November 2015. [in English].
 13.  ATP 3-21.20 (Army Techniques Publication) Infantry battalion, 28 December 2017. [in English].

  

 
Copyright 2014 16.212-221 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free