№ 2 (16) – 2021 

 

ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛЕЙ РОЗПОДІЛУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ РЕСУРСІВ ЛОГІСТИКИ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ АВТОТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.16.222-228
 
 завантаження В.О. Артемов, канд. техн. наук, доц.
                                                        
 завантаження В.Ф. Обертас
 
 завантаження О.П. Купринюк
 завантаження П.А. Мітюшин
 

ПОВНИЙ ТЕКСТ: PDF (українською)

 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Артемов В. О., Обертас В. Ф., Купринюк О. П., Мітюшин П. А. Застосування моделей розподілу матеріально-технічних ресурсів логістики для оптимізації автотехнічного забезпечення. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2021. Вип. 2(16). С. 222-228. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.16.222-228

 

Анотація

У межах логістичної системи Збройних Сил України реалізується її основна функція – логістичне забезпечення ЗСУ. Логістичне забезпечення ЗСУ реалізується логістичними підрозділами, органами керування, і обладнанням, що виражається у реалізації матеріального, технічного, транспортного забезпечення і експлуатації інфраструктури, а також деяких видів медичного забезпечення. Логістичне забезпечення ЗСУ – це комплекс тісно пов’язаних між собою процедур, а також діяльності логістичних органів і підрозділів, які направлені на організацію справного функціонування логістичної системи, результативного використання транспортної мережі і транспортних засобів, а також забезпечення військ усім їм необхідним для життєдіяльності і проведення операцій різного типу у мирний час, в ході кризи та воєнного стану. Воно полягає у координації, плануванні, організації, стимулюванні і здійсненні контролю використання різноманітних засобів постачання, а також реалізації широкого кола спеціалізованих і господарсько-побутових послуг. Метою логістичного забезпечення ЗСУ є задоволення потреб військ у озброєнні і військовій техніці, а також у засобах, необхідних для життєдіяльності і проведення різноманітних операцій, та забезпечення здатності людського потенціалу до проведення бойових дій.
Робота присвячена прогнозним моделям управління в галузі логістичного автотехнічного забезпечення потреб військ які рекомендується реалізувати шляхом застосування розподільного методу для оптимізації транспортних потоків. Аналіз та оцінка використання засобів постачання і забезпечення являє собою вид управлінської діяльності по глибокому розумінню і осмисленню діалектики розвитку керованого об’єкту, об’єктивної оцінки його рухомих сил. Це дає можливість змоделювати ситуацію, що склалась, намітити конкретну мету, вибрати засоби для її досягнення та отримати найкращий оптимальний результат.

Ключові слова

 
логістика, автотехнічне забезпечення, матеріально-технічні ресурси, оптимізація.
 

Список бібліографічних посилань

 1. Дем’янчук Б.О., Верпівський С.М., Меленчук В. М. Основи автотехнічного забезпечення. Моделювання процесів: навчальний посібник. Одеса: Військова академія, 2015. 330 с.
 2. Основи військової логістики. Прогнозні моделі забезпечення: навчальний посібник. О.В. Гуляк та ін.; Одеса: Військова академія, 2019. 262 с.
 3. Мовчан Т.В. Оптимізація управління земельними ресурсами при формуванні та плануванні фермерських господарств. Вісник Львівського державного аграрного університету. 2008. № 15. С. 665–672.
 4. Мовчан Т.В. Вдосконалення прогнозних моделей управління земельними ресурсами.Вісник Львівського державного аграрного університету. 2008. № 11. С. 231–237.
 5. Мовчан Т.В. Особливості моделювання в управлінні земельними ресурсами в сучасних умовах.Вісник Львівського державного аграрного університету. 2007. №10. C.5358.
 6. Мовчан Т. В. Прогнозні моделі управління в галузі використання та охорони земельних ресурсів на регіональному рівні : дис. канд. екон. Наук : 08.00.06 / Національний ун-т біоресурсів і природокористування України. Київ, 2010. 250 с.
 7. Сохнич А., Солярчук Ю., Смолярчук М. Актуальні аспекти оптимізації землекористування. Вісник Львівського державного аграрного університету. Львів, 2006. №9. С. 3–7.
 8. Володін М. О. Теоретичні основи формування кадастрового забезпечення базових процесів використання земельних ресурсів: дис. д-ра техн. наук: 05.24.04 / Київський національний ун-т будівництва і архітектури. Київ, 2004. 316 с.
 9. Bartosiewicz S., Górski P. Spojrzenie na logistykę w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, W: Pespektywy rozwoju lokalnego i regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Zmiany w dostosowaniu Polski do standardów unijnych, ATH, Szczyrk.
 10. Ficoń K. Logistyka operacyjna. Belstudio. Warszawa, 2004. 242 p.
 11. Крикавський Є. В., Патора Р. Логістика: традиційні і нетрадиційні сфери використання. Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка» «Логістика». 2006. 552. С. 62–75.
 

References

 1. Demianchuk, B. O., Verpivskyi, S. M., & Melenchuk, V. M. (2015). Fundamentals of auto technical support. Process modeling. Odesa : Viiskova akademiia Publ. [inUkrainian].
 2. Huliak, O. V. et al. (2019). Fundamentals of military logistics. Predictive support models. Odessa: Military Academy Publ. [in Ukrainian].
 3. Movchan, T. V. (2008). Optimization of land resources management in the formation and planning of farms. Visnyk Lvivskoho derzhavnoho ahrarnoho universytetu, 15, 665–672 [in Ukrainian].
 4. Movchan, T. V. (2008). Improvement of forecast models of land resources managem. Visnyk Lvivskoho derzhavnoho ahrarnoho universytetu, 11, 231–237 [in Ukrainian].
 5. Movchan, T. V. (2007). Features of modeling in land management in modern conditions. Visnyk Lvivskoho derzhavnoho ahrarnoho universytetu,10, C. 53–58 [in Ukrainian].
 6. Movchan, T. V. (2010). Forecast models of management in the field of use and protection of land resources at the regional level. (Candidate’s thesis). National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv [in Ukrainian].
 7. Sokhnych, A., Soliarchuk, Yu., & Smoliarchuk, M. (2006). Actual aspects of land use optimization. Visnyk Lvivskoho derzhavnoho ahrarnoho universytetu, 9, 3–7 [in Ukrainian].
 8. Volodin, M. O. (2004). Theoretical bases of formation of cadastral maintenance of basic processes of use of land resources. (Doctor’sthesis). Kyiv National University of Construction and Architecture. Kyiv [in Ukrainian].
 9. Bartosiewicz, S., & Górski, P. (2005). Spojrzenie na logistykę w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, W: Pespektywy rozwoju lokalnego i regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Zmiany w dostosowaniu Polski do standardów unijnych, ATH, Szczyrk. [in Polish].
 10. Ficoń, K. (2004). Logistyka operacyjna. Warszawa [in Polish].
 11. Krykavskyi, Ye. V., & Patora, R. (2006). Logistics: traditional and non-traditional areas of use. Visn. Nats. un-tu «Lvivska politekhnika» «Lohistyka», 552, 62–75. [in Ukrainian].

  

 
Copyright 2014 16.222-228 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free