№ 2 (16) – 2021 

 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ ЗАВДAНЬ ПІД ЧАС ЛІКВІДАЦІЙ НАСЛІДКІВ З РУЙНУВАННЯ (АВАРІЙ) ПОТЕНЦІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.16.237-244
 
 завантаження   К.М. Хом'як
                                                        
 завантаження Р.В. Казмірчук, канд. військ. наук, с.н.с.
 
 завантаження Є.М. Шматов
 завантаження В.В. Ларіонов
 завантаження Т.Д. Погребняк
 

ПОВНИЙ ТЕКСТ: PDF (українською)

 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Хом'як К. М., Казмірчук Р. В., Шматов Є. М., Ларіонов В. В., Погребняк Т. Д. Підвищення ефективності виконання завдaнь під час ліквідацій наслідків з руйнування (аварій) потенційно-небезпечних об’єктів. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2021. Вип. 2(16). С. 237-244. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.16.237-244

 

Анотація

Якість виконання поставлених завдань під час ліквідації наслідків руйнування (аварій) потенційно-небезпечних об’єктів усіма підрозділами різних відомств, залежить від досвіду та злагодженості дій, об’єктивної кількісної оцінки і ефективності проведення усіх заходів, передбачених регламентом у цих ситуаціях. Мета дослідження: розробка математичної моделі, що дозволяє оцінити ефективність ведення радіаційної, хімічної, біологічної розвідки та спеціальної обробки під час ліквідації руйнувань (аварій) на потенційно-небезпечних об’єктах. Завдання дослідження: визначити основні завдання, що виникають під час РХБ зараження та розглянути можливість використання математичної моделі для визначення ефективності їхнього виконання застосовуючи теорію масового обслуговування. Досліджено модель для визначення ефективності виконання поставлених завдань та використовуючи методи математичного аналізу та теорії масового обслуговування обґрунтовано шляхи її вдосконалення. Застосувавши модель системного підходу математично обґрунтовано можливість підвищення ефективності ведення радіаційної, хімічної чи біологічної розвідки та спеціальної обробки. Доведено, що відносна ефективність не залежить від кількості одиниць задіяних ресурсів та тривалості процесу, а залежить лише від кількості проведених заходів.
Отримані результати можна застосовувати під час розгляду і оцінки ефективності дій будь-яких підрозділів РХБ захисту, що залучаються до ліквідації наслідків руйнування (аварії) на потенційно-небезпечних об’єктах, оскільки оптимальне рішення завжди має тільки єдину (найвищу) міру «раціональності», так як максимізує ефективність системи.

Ключові слова

 
хімічний, біологічний, радіоактивний та ядерний захист, радіаційна та хімічна розвідка, спеціальна обробка, ефективність, теорія масового обслуговування.
 

Список бібліографічних посилань

 1. Хомік М. М. Концептуальні підходи щодо застосування військ (сил) Збройних Сил України та інших військових формувань під час надзвичайних ситуацій природного, техногенного і воєнного характеру. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. 2018. №2 (63). С.75–80.
 2. Мельничук Ю. І. Вдосконалення процесу розробки і постановки бойових завдань військами (силам). Системи озброєння і військова техніка. 2008. №3 (15). С. 33–39.
 3. Кочанов Е. О., Гишко Г. Б. Можливості підвищення ефективності оцінки наслідків аварій радіаційно та хімічно небезпечних об’єктів за даними радіаційної, хімічної розвідки. Системи обробки інформації. 2005. № 4 (44). С. 211–215.
 4. Коваль В. В., Горбатюк А. О. Можливий підхід до оцінювання ефективності спеціальної обробки озброєння і військової техніки. Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. 2011. № 3(29). С. 6–8.
 5. Семененко О. М., Бойко Р. В., Назаркін В. М. Методика раціонального розподілу виділених фінансових ресурсів на підготовку Збройних Сил України із урахуванням динаміки рівня навченості особового складу частин. Modern Information Technologies in the Sphere of Security and Defence. 2019. № 2 (35). С.105–110. DOI:10.33099/2311-7249/2019-34-1-105-110.
 6. Оtřнsal Р. New Specific Contribution to Capabilities of Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Reconnaissance Units Enhancement. Journal of Defense Management. 2016. 6:2. DOI: 10.4172/2167-0374.1000149.
 7. Visser V. P., Mills R. P., Kraft T. B., Ynolds D. Multi-service tactics, techniques, and procedures for chemical, biological, radiological, and nuclear reconnaissance and surveillance. ATP 3-11.37/MCWP 3-37.4/NTTP 3-11.29/AFTTP 3-2.44, C1, 2013, 276 p.
 8. Шарый С. П. Новый подход к анализу статических систем с интервальной определѐнностью в даннях. Вычислительные Технологии. 1997. Т. 2. №1. С. 84-102.
 

References

 1. Khomik, M. M. (2018). Conceptual approaches to the use of troops (forces) of the Armed Forces of Ukraine and other military formations during emergencies of natural, man-made and military nature. Zbirnyk naukovykh prats Tsentru voienno-stratehichnykh doslidzhen Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy imeni Ivana Cherniakhovskoho, 2 (63), 75–80 [in Ukrainian].
 2. Melnychuk, Yu. I. (2008). Improving the process of developing and setting combat missions by troops (forces)]. Systemy ozbroiennia i viiskova tekhnika, 3 (15), 3339 [in Ukrainian].
 3. Kochanov, E. O., & Hyshko, H. B. (2005). Possibilities of increasing the efficiency of assessing the consequences of accidents of radiation and chemically dangerous objects according to radiation and chemical intelligence. Systemy obrobky informatsii, 4 (44), 211215 [in Ukrainian].
 4. Koval, V. V., & Horbatiuk, A. O. (2011). An approach to assessing the effectiveness of special treatment of weapons and military equipment is possible. Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho universytetu Povitrianykh Syl, 3(29), 68 [in Ukrainian].
 5. Semenenko, O. M., Boiko, R. V., Nazarkin, V. M. (2019). Methods of rational distribution of allocated financial resources for the training of the Armed Forces of Ukraine taking into account the dynamics of the level of training of personnel of units. Modern Information Technologies in the Sphere of Security and Defence, 2 (35), 105-110. DOI:10.33099/2311-7249/2019-34-1-105-110 [in English].
 6. Оtřнsal, Р. (2016). New Specific Contribution to Capabilities of Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Reconnaissance Units Enhancement. Journal of Defense Management. DOI: 10.4172/2167-0374.1000149 [in English].
 7. Visser, V. P., Mills, R. P., Kraft, T.B., & Ynolds, D. (2013). Multi-service tactics, techniques, and procedures for chemical, biological, radiological, and nuclear reconnaissance and surveillance. ATP 3-11.37/MCWP 3-37.4/NTTP 3-11.29/AFTTP 3-2.44, C1. [in English].
 8. Sharyy, S. P. (1997). A new approach to the analysis of static systems with interval certainty in data. Vychislitel'nyye Tekhnologii, 1, 84102 [in Russian].

 

 
Copyright 2014 16.237-244 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free