№ 1 (15) – 2021 

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО РОЗРОБЛЕННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.197-207
 
завантаження  О.М. Семененко, д-р військ. наук, с.н.с.
  
завантаження  О.Г. Водчиць, канд. техн. наук, доц.
  
завантаження  А.Є. Єфіменко, канд. військ. наук, доц.
завантаження  С.В. Петренко
завантаження  В.В. Коротя
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Семененко О. М., Водчиць О. Г., Єфіменко А. Є., Петренко С. В., Коротя В. В. Методичний підхід до розроблення рекомендацій щодо ресурсного забезпечення Збройних Сил України. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2021. Вип. 1(15). С. 197-207. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.197-207

 

Анотація

У статті авторами розглянуто один із підходів до розроблення рекомендацій щодо ресурсного забезпечення Збройних Сил України на перспективу. Питання щодо ресурсного забезпечення Збройних Сил (ЗС) України повинно вирішуватися тільки на основі обґрунтованих рекомендацій щодо задоволення реальних потреб ЗС відповідно до обстановки, що складається в державі та поза її межами. Сьогодні спостерігаємо процеси хронічного недофінансування розвитку ЗС України, які негативно впливають на рівень їх боєздатності та боєготовності, а також на рівень обороноздатності країни в цілому. Збалансування потреб ЗС України з економічними можливостями держави повинно відбуватися відповідно до визначених загальних рекомендацій щодо формування обсягів ресурсів для ЗС на плановий період. Визначення підходів до розроблення таких рекомендацій є достатньо актуальним та своєчасним завданням. У статті наданий методичний підхід до пошуку оптимального співвідношення забезпечення Збройних Сил України оборонними ресурсами. На основі отриманих результатів розрахунків повинні формуватися рекомендації щодо кількісних показників ресурсного забезпечення ЗС України, порядку їх розподілу за складовими показників готовності ЗС тощо. У разі не збігання визначених потреб із можливостями держави повинен регулюватися показник рівня готовності ЗС, або має прийматися рішення щодо структурних змін у ЗС із метою економії ресурсів для відповідності ЗС реальним ресурсними можливостями держави. Рекомендаційна база щодо питання забезпечення ЗС України ресурсами залежить напряму від визначеного показника готовності ЗС України виконувати свої завдання та від рівня розвитку національної економіки країни.

Ключові слова

ресурсне забезпечення, кількісні показники, визначені потреби, рівень фінансування, боєготовність та боєздатність ЗС, можливості держави.
 

Список бібліографічних посилань

 1. Основні оборонні аспекти доповіді Президента України. URL:http://defpol.org.ua/site/index.php/ru/arhiv/obonoglyad/ (дата звернення: 01.04.2021).
 2. Радвик Б. Военное планирование и анализ системы: сокр. перевод с англ. В. Базарова, Л. Какунина, К. Трофимова, под ред. А. М. Пархоменко. Москва: Воениздат, 1972. 477 с.
 3. Семененко О. М., Водчиць О. Х., Масловський С. С., Бойко Р. В., Бердочник А. Д. Метод прогнозування динаміки розвитку сфери спроможності Збройних Сил України з урахуванням ефективності освоєння фінансових ресурсів. Збірник наук. праць ХНУПС. Харків, 2018. 2 (56). С. 28–38.
 4. Хомчак Р. Б., Семененко О. М., Бокий В. Г., Абрамов А. П. Рекомендации по порядку формирования системы показателей военно-экономичного оценивания результатов расчета требований оформления Украинских программ. наук. пр. ЦНДІ ЗС України. Київ, 2019. No 4 (94). С. 246–255.
 5. Гриненко О. І., Дєнєжкін М. М. Деякі проблеми перспективного планування розвитку Збройних Сил України. Наука і оборона. Київ: МО України, 2001. № 3. С. 31–35.
 6. Военный энциклопедический словарь / Н. В. Огарков, А. Т. Алтунин, М. А. Гареев и др. Москва : Военное издательство, 1984. 863 с.
 7. Основы теории и методологии планирования строительства Вооружённых Сил Российской федерации // Под ред. Квашнина А. В. Москва: Воентехиниздат, 2002. 232 с.
 8. Дєнєжкін М. М., Дідіченко В. П., Пономаренко В. Г. Склад Збройних Сил та планування оборонних ресурсів держави. Зб. наук. праць ЦНДІ ЗС України. Київ, 1999. № 2 (15). С. 5-13.
 9. Дєнєжкін М. М., Семененко О. М., Слюсаренко М. О. До питання порівняння категорій бюджету Міністерства оборони України та показників у системі оборонного планування. Зб. наук. праць ЦНДІ ЗС України. Київ: ЦНДІ ЗС України, 2005. № 1 (31). С. 33-46.
 10. Черняк О. І. Конвергенція витрат на оборонний комплекс та економічний розвиток країни. Вісник КНУТШ. 2013. No 23. С. 36–41.
 11. Пріоритети розвитку Збройних Сил України з урахуванням частки у гібридних війнах 2015-2016. URL: http // www.president.gov.ua /documents (дата звернення: 01.04.2021).

 

References

 1. Osnovni oboronni aspekty dopovidi Prezydenta Ukrainy [Main defense aspects of the report of the President of Ukraine]. Retrieved from http://defpol.org.ua/site/index.php/ru/arhiv/obonoglyad/ (Last accessed: 01.04.2021) [in Ukrainian].
 2. Radvik, B. (1972). Voennoe planirovanie i analiz sistemyi [Military planning and system analysis]. (A. M. Parkhomenko, Trans.). Moskva: Voenizdat [in Russian].
 3. Semenenko, O. M., Vodchytsʹ, O. H., Maslovsʹkyy, S. S., Boyko, R. V., & Berdochnyk, A. D. (2018). Metod prohnozuvannia dynamiky rozvytku sfery spromozhnosti Zbroinykh Syl Ukrainy z urakhuvanniam efektyvnosti osvoiennia finansovykh resursiv [The method of forecasting the dynamics of developmentof the sphere of capability of the Armed Forces of Ukraine taking into account the efficiency of financial resources development]. Zb. nauk. pratsʹ KHNUPS, 2 (56). 28–38 [in Ukrainian]
 4. Khomchak, R. B., Semenenko, O. M., Bokiy, V. H., & Abramov, A. P. (2019). Rekomendatsii po poryadku formirovaniya sistemyi pokazateley voenno-ekonomichnogo otsenivaniya rezultatov rascheta trebovaniy oformleniya Ukrainskih programm [Recommendations on the procedure for forming a system of indicators for military-economic evaluation of the results of calculating the requirements for the design of Ukrainian programs]. Zb. nauk. pr. TSNDI ZS Ukrayiny, 4 (94). 246–255 [in Russian].
 5. Grinenko, O. I., & Dєnєzhkіn, M. M. (2001). Deyaki problems of a promising planuvan to the development of the Zbroiny Forces [Some problems of long-term planning of the development of the Armed Forces of Ukraine]. Science and Defense, 3, 31–35 [in Ukrainian].
 6. Ogarkov, N. V., Altunin, A. T., Gareev, M. A. et al. (1984). Voennyiy entsiklopedicheskiy slovar [Military Encyclopedic Dictionary]. Moscow: Military Publishing House [in Russian].
 7. Kvashnina, A. V. (Ed.) (2002). Osnovyi teorii i metodologii planirovaniya stroitelstva VooruzhYonnyih Sil Rossiyskoy federatsii [Fundamentals of the theory and methodology of planning the construction of the Armed Forces of the Russian Federation]. Moscow: Voentekhinizdat [in Russian].
 8. Dєnєzhkіn, M. M., Didichenko, V. P., & Ponomarenko, V. G. (1999). Sklad Zbroinykh Syl ta planuvannia oboronnykh resursiv derzhavy [Warehouse of the Zbroiny Forces that planuvanny of defense resources of the power]. Zb. sciences. pratz TsNDI ZS Ukraїni, 2 (15), 5–13 [in Ukrainian].
 9. Dieniezhkin, M. M., Semenenko, O. M., & Sliusarenko, M. O. (2005). Do pytannia porivniannia katehorii biudzhetu Ministerstva oborony Ukrainy ta pokaznykiv u systemi oboronnoho planuvannia [To the question of comparing the budget categories of the Ministry of Defense of Ukraine and indicators in the defense planning system]. Zb. sciences. pratz TsNDI ZS Ukraїni, 1 (31), 33–46 [in Ukrainian].
 10. Chernyak, O. I. (2013). Konverhentsiia vytrat na oboronnyi kompleks ta ekonomichnyi rozvytok krainy [Convergence of defense spending and economic development of the country].Visnyk NUTSh, 23, 36–41.
 11. Priorytety rozvytku Zbroinykh Syl Ukrainy z urakhuvanniam chastky u hibrydnykh viinakh 2015-2016 [Priorities of development of the Armed Forces of Ukraine taking into account the share of hybrid wars 2015-2016]. Retrieved from http//www.president.gov.ua/documents (Last accessed: 01.04.2021) [in Ukrainian]

 

 
Copyright 2014 15.197-207 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free