№ 1 (15) – 2021 

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ОБҐРУНТУВАННЯ ВИМОГ ДО СИСТЕМИ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНОГО УГРУПОВАННЯ ВІЙСЬК

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.208-214
 
завантаження  В.Л. Козачук, канд. техн. наук, с.н.с.
  
завантаження  О.В. Поповіченко, канд. військ. наук, доц.
  
завантаження  О.А. Тимків
завантаження  Г.П. Хаврич
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Козачук В. Л., Поповіченко О. В., Тимків О. А., Хаврич Г. П. Методичний підхід щодо обгрунтування вимог до системи логістичного забезпечення оперативного угруповання військ. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2021. Вип. 1(15). С. 208-214. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.208-214

 

Анотація

У статті запропоновано методичний підхід до обґрунтування вимог до системи логістичного забезпечення оперативного угруповання військ, який має включати такі етапи:
–       формування кортежу функцій (призначень) системи логістичного забезпечення (включаючи форму кортежу, тобто послідовності в ньому), відповідно до зовнішніх факторів, що впливають на операцію (бойові дії) органу військового управління. Одним з найдоцільніших способів для виконання даної процедури слід вважати експертне опитування. За результатами опитування розраховується значення коефіцієнта конкордації. Якщо значення коефіцієнта конкордації низьке, то – або змінюється склад експертів, або уточняється завдання;
–       формування сукупності параметрів, що характеризують кожну з функцій у відповідних умовах операції (бойових дій) органу військового управління. Операції на цьому етапі здійснюються також з використанням опитування, у послідовності, аналогічній етапу першому;
–       визначення граничних значень кожного з параметрів, що характеризують кожну з функцій у відповідних умовах операції органу військового управління;
–       оцінювання відповідності визначених вимог до системи логістичного забезпечення (тобто потенційної спроможності системи) реальним потребам військ (сил) органу військового управління;
–       воєнно-економічний аналіз реалізації заходів щодо способів досягнення визначених вимог системи логістичного забезпечення органу військового управління.
Такий підхід дозволяє мінімізувати суб’єктивізм під час обґрунтування вимог і тим самим збільшити об’єктивність їхніх значень. Перспективами подальших досліджень можна вважати обґрунтування вимог до системи логістичного забезпечення тактичної ланки військ.

Ключові слова

логістичне забезпечення, оперативне угруповання військ, матеріально-технічні засоби, орган військового управління.
 

Список бібліографічних посилань

  1. Трегубенко С. С. Методологічні основи обґрунтування вимог до системи матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України: дис. ... доктора військ. наук : 20.01.05. Київ, 2016. 399 с. Інв. 45329.
  2. КубальР.В. Методика обґрунтування вимог до системи забезпечення військ (сил) пальним. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. № 1 (31) 2018. С. 132–136.
  3. Левицька А. В., Савич С. П. Формування вимог до обліково-аналітичного забезпечення реалізації енергозберігаючих заходів. Економіка: реалії часу. Науковий журнал. 2015. . Вип. № 3(19). С. 224-230. URL: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n3.html.
  4. Розвиток теорії матеріально-технічного забезпечення військ: монографія / РоманченкоІ.С. та ін. Львів: НАСВ, 2019. 650 с.

 

References

  1. Tregubenko, S. S. (2016). Metodolohichni osnovy obgruntuvannia vymoh do systemy materialno-tekhnichnoho zabezpechennia Zbroinykh Syl Ukrainy [Methodological bases substantiation of requirements to the system of logistical support of the Armed Forces of Ukraine]. (Extended abstract of Doctor’s thesis). Kyiv [in Ukrainian].
  2. Kubal, R. V. (2018). Metodyka obgruntuvannia vymoh do systemy zabezpechennia viisk (syl) palnym [Methodology of substantiation of requirements for the system of providing troops (forces) with fuel]. Modern information technologies in the field of security and defense, 1(31), 132–136 [in Ukrainian].
  3. Levitska, A. V., & Savych, S. P. (2015) Formuvannia vymoh do oblikovo-analitychnoho zabezpechennia realizatsii enerhozberihaiuchykh zakhodiv [Formation of requirements for accounting and analytical support for the implementation of energy-saving measures]. Economics: the realities of time. Scientific journal, 3(19), 224-230 Retrieved from http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n3.html (Last accessed: 03.04.2021) [in Ukrainian].
  4. Romanchenko, I. et al. (2019). Development of the theory of material and technical support of troops: monograph. Lviv: NASV. [in Ukrainian]. 

 

 
Copyright 2014 15.208-214 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free