№ 1 (15) – 2021 

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ЯКІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ (БОЙОВОЇ) ПІДГОТОВКИ ЧАСТИН (ПІДРОЗДІЛІВ) ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДГОТОВКИ 

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.215-224
 
завантаження  А.В. Баргилевич, канд. військ. наук
  
завантаження  О.В. Гуляк, канд. юрид. наук, доц.
  
завантаження  Г.В. Єфімов, канд. наук з держ. упр., с.н.с.
завантаження  В.С. Мінасов, канд. військ. наук, проф.
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Баргилевич А. В., Гуляк О. В., Єфімов Г. В., Мінасов В. С. Методологічний підхід до визначення факторів, які впливають на якість організації спеціальної (бойової) підготовки частин (підрозділів) територіальної оборони за результатами підготовки. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2021. Вип. 1(15). С. 215-224. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.215-224

 

Анотація

Стаття присвячена розгляду нових підходів до визначення факторів, які здійснюють суттєвий вплив на організацію спеціальної (бойової) підготовки окремих бригад територіальної оборони (обр ТрО) Сухопутних військ Збройних Сил України до виконання завдань за призначенням, враховуючи специфіку їх формування та підготовки.
Вплив умов і чинників на ступінь відповідності побудови системи ТрО визначеним завданням, а також організація ефективної підготовки її складових до виконання завдань за призначенням змінюються залежно від змін воєнно-політичної обстановки, рівня розвитку економіки держав і збройних сил протиборчих сторін, стану інфраструктури, оперативного обладнання території країни тощо.
Враховуючи значну різноманітність визначення умов та факторів, які в цілому впливають на організацію підготовки і боєготовність військових частин і підрозділів ТрО, можна погодитися з зазначеними вище дослідниками та умовно об’єднати ці різноманітні умови у дві групи факторів – зовнішні (об’єктивні) і внутрішні (суб’єктивні), які характеризуються певними показниками.
Поряд з цим, на відміну від запропонованого підходу, об’єктивні та суб’єктивні чинники нами пропонується розподілити на загальні, основні, визначальні та чинники безпосереднього впливу, які здійснюють різний ступінь впливу, як на підготовку обр ТрО так і на виконання визначених спеціальних (бойових) завдань.
З метою визначення сутності та важливості впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на організацію спеціальної (бойової) підготовки особового складу та підрозділів обр ТрО необхідно здійснити їх всебічний аналіз.
Механічне перенесення досвіду інших країн на національні реалії буде малоефективним, проте, запозичення деяких напрямків організації підготовки військовозобов’язаних та резервістів, може призвести до підвищення ефективності системи підготовки мобілізаційного контингенту частин територіальної оборони.
Зазначені об’єктивні чинники ї їх показники, є загальними і лише опосередковано впливають на якість підготовки особового складу і підрозділів обр ТрО та подальше виконання ними завдань за призначенням.

Ключові слова

територіальна оборона; частини (підрозділи) територіальної оборони; фактори впливу на спеціальну (бойову) підготовку.
 

Список бібліографічних посилань

 1. Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (дата звернення: 24.04.2021).
 2. Сунь-Цзы. Трактат о военном исскустве. Комментарий. Санкт-Петербург: Азбука, 2015. С. 153.
 3. Єфімов Г., Мінасов В. Нові підходи до організації та ведення територіальної оборони держави в сучасних умовах за досвідом антитерористичної операції. Збірник наукових праць Військової академії. Одеса, 2017. № 2 (8). С. 20–28.
 4. Лобко М., Саганюк Ф., Устименко О. Територіальна оборона як резерв посилення спроможності сил оборони. Науковий часопис Академії національної безпеки. Київ, 2018. № 1. С. 49–69.
 5. Панкратов Є., Єфіменко В. Територіальна оборона. Оборонний вісник. 2015. №11. С. 12–16.
 6. Сектор безпеки і оборони України: стратегічне керівництво та військове управління: Монографія: Саганюк Ф., Фролов В., Павленко В. та ін.; за ред. Руснака І. К.: ЦЗ МО та ГШ ЗС України, 2018. 230 с.
 7. Ткачук П., Слюсаренко А., Єфімов Г. Стабілізаційні та специфічні дії, спеціальні операції – історія, сучасність, перспективи: досвід для України : монографія. Львів: НАСВ. 2017. 344 с.
 8. Георгадзе О. Аналіз чинників які впливають на ефективність планування бойової підготовки артилерійської бригади. Труди університету, 2014, № 02 (123). С. 93–98.
 9. Єфімов Г., Середенко М. Аналіз чинників, що впливають на необхідність удосконалення існуючої моделі управління військовими формуваннями, правоохоронними органами та органами державного управління під час спільних дій. Збірник наукових праць Військової академії. Одеса, 2014. вип. 2 (2). С. 105–114.
 10. Миколенко Ю., Панкратов Є. Методичний підхід до оцінювання ступеня відповідності побудови системи територіальної оборони визначеним завданням. Зб. наук. пр. Центру воєн.-стратег. дослідж. Нац. ун-ту оборони України ім. І. Черняховського. Київ, 2019. № 1 (65). С. 131–135.
 11. Мозговий Р. Аналіз чинників, які впливають на ефективність функціювання системи управління військами у ході ведення стабілізаційної операції. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки. 2016. № 4(70). C. 133–141.
 12. Сурков О. Оцінка зовнішніх та внутрішніх чинників, що впливають на боєздатність сухопутних військ Збройних Сил України за рахунок комплектування офіцерами запасу. Труди університету. 2011. №5(104). С.269–272.
 13. Чорнокнижний О., Кононенко С., Федченко О. Дослідження окремих факторів впливу тактичних властивостей місцевості на ведення бойових дій військ (сил). Труди університету. 2014, № 4 (125). С. 178–186.
 14. Миколенко Ю., Панкратов Є. Аналіз умов і чинників, які впливають на ступінь відповідності побудови системи територіальної оборони визначеним завданням. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. 2018. № 3(64), C. 15.
 15. Про оборону України: Закон України від 05.10.2000 р. № 2020/2000 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text(дата звернення: 24.04.2021).

 

References

 1. The Law of Ukraine On National Security of Ukraine № 2469-VІІ (2018, June 6). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (Last accessed: 24.04.2021) [in Ukrainian].
 2. Sun Tzu. (2015). Traktat o voennom isskustve. Kommentariy. [Treatise on military art. Commentary]. St. Petersburg: The ABC [in Russian].
 3. Yefimov, G., & Minasov, V. (2017). Novi pidkhody do orhanizatsii ta vedennia terytorialnoi oborony derzhavy v suchasnykh umovakh za dosvidom antyterorystychnoi operatsii [New Approaches to Organizing and Maintaining Territorial Defense in Current Conditions Based on the Experience of Anti-Terrorist Operations]. Collection of scientific works of the Military Academy, 2 (8), 2028. [in Ukrainian].
 4. Lobko, M., Saganjuk, F., & Ustimenko, O. (2018). Terytorialna oborona yak rezerv posylennia spromozhnosti syl oborony [Territorial defense as a reserve for increasing the capacity of defense forces]. Scientific Watch of the Academy of National Security, 1, 4969 [in Ukrainian].
 5. Pankratov, Ye., & Yefimenko, V. (2015). Terytorialna oborona [Teritorial Defence]. Oboronniy Visnik, 11, 12-16 [in Ukrainian].
 6. Sahaniuk, F., Frolov, V., Pavlenko, V., & Rusnak I. (Ed.) et al. (2018). Sektor bezpeky i oborony Ukrainy: stratehichne kerivnytstvo ta viiskove upravlinnia [Safety and Defense Sector of Ukraine: Strategic Leadership and Military Management]. CP of the Ministry of Defense and the General Staff of the Ukrainian Parliament [in Ukrainian].
 7. Tkachuk, P., Slusarenko, A., & Yefimov, G. (2017). Stabilizatsiini ta spetsyfichni dii, spetsialni operatsii – istoriia, suchasnist, perspektyvy: dosvid dlia Ukrainy [Stabilization and specific actions, special operations - history, modernity, prospects: experience for Ukraine]. Lviv: NASW. [in Ukrainian].
 8. Georgadze, O. (2014). Analiz chynnykiv yaki vplyvaiut na efektyvnist planuvannia boiovoi pidhotovky artyleriiskoi bryhady [An analysis of the factors that influence the efficiency of planning the combat training of the artillery brigade Proceedings of the University]. Trudy universytetu, 2 (123), 93-98 [in Ukrainian].
 9. Yefimov, G., & Seredenko, M. (2014). Analiz chynnykiv, shcho vplyvaiut na neobkhidnist udoskonalennia isnuiuchoi modeli upravlinnia viiskovymy formuvanniamy, pravookhoronnymy orhanamy ta orhanamy derzhavnoho upravlinnia pid chas spilnykh dii [An analysis of the factors that influence the need to improve the existing model of management of military formations, law enforcement agencies and public administration bodies during joint operations]. Collection of scientific works of the Military Academy, 2 (2). 105114 [in Ukrainian].
 10. Mikolenko, Y., & Pankratov, E. (2019). Metodychnyi pidkhid do otsiniuvannia stupenia vidpovidnosti pobudovy systemy terytorialnoi oborony vyznachenym zavdanniam [Methodological Approach to Evaluating the Degree of Compliance of the Territorial Defense System with the Specified Objectives]. Collection of scientific works Center for Military and Strategic Research. National University of Defense of Ukraine named after I. Chernyakhovsky, 1 (65), 131135 [in Ukrainian].
 11. Mozghovyi, R. (2016). Analiz chynnykiv, yaki vplyvaiut na efektyvnist funktsiiuvannia systemy upravlinnia viiskamy u khodi vedennia stabilizatsiinoi operatsii [An analysis of the factors that influence the efficiency of functioning of the system of military management in the course of stabilization operation]. Collection of Scientific Works of the National Academy of the State Frontier Service of Ukraine. Series: Military and Technical Sciences, 4(70), 133141 [in Ukrainian].
 12. Surkov, O. (2011). Otsinka zovnishnikh ta vnutrishnikh chynnykiv, shcho vplyvaiut na boiezdatnist sukhoputnykh viisk Zbroinykh Syl Ukrainy za rakhunok komplektuvannia ofitseramy zapasu [Assessment of external and internal factors that affect the combat readiness of the land forces of the Ukrainian Armed Forces for the recruitment of reserve officers]. Trudy universytetu, 5(104), 269272 [in Ukrainian].
 13. Chornoknizhnyi, O., Kononenko, S., & Fedchenko, O. (2014). Doslidzhennia okremykh faktoriv vplyvu taktychnykh vlastyvostei mistsevosti na vedennia boiovykh dii viisk (syl) [Investigation of individual factors in the influence of tactical properties of the locality on the conduct of combat operations of troops (forces)]. Trudy universytetu, 4 (125), 178-186 [in Ukrainian].
 14. Mikolenko, Y., & Pankratov, E. (2018). Analiz umov i chynnykiv, yaki vplyvaiut na stupin vidpovidnosti pobudovy systemy terytorialnoi oborony vyznachenym zavdanniam [Analysis of conditions and factors that affect the level of compliance of the territorial defense system with the specified objectives]. Collection of scientific works of the Center for Military and Strategic Studies of the National Ivan Chernyakhovsky Defense University of Ukraine, 3(64), 15 [in Ukrainian].
 15. The Law of Ukraine About Defense of Ukraine № 2020/2000 (2000, October 5). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text (Last accessed: 24.05.2021) [in Ukrainian].

 

 
Copyright 2014 15.215-224 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free