№ 1 (15) – 2021 

РОЗВИТОК РАДІОЕЛЕКТРОННОГО ОСНАЩЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОМПЛЕКСУ БОЙОВОГО ЕКІПІРУВАННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ ПРОВІДНИХ КРАЇН НАТО

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.225-235
 
завантаження  А.А. Гончарук, канд. техн. наук, с.н.с.
  
завантаження  Ю.В. Беляков
  
завантаження  В.М. Оленєв, канд. військ. наук, проф.
завантаження  В.О. Шлапак, канд. фіз.-мат. наук, доц.
завантаження  Л.О. Гаманюк
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Гончарук А. А., Беляков Ю. В., Оленєв В. М., Шлапак В. О., Гаманюк Л. О. Розвиток радіоелектронного оснащення системи управління комплексу бойового екіпірування військовослужбовців збройних сил провідних країн НАТО. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2021. Вип. 1(15). С. 225-235. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.225-235

 

Анотація

Під час виконання бойового завдання військовослужбовець хоче знати кілька основних даних: своє точне місцезнаходження і місцезнаходження його підрозділу, інформацію про оточуючу місцевість та орієнтири і де знаходиться противник. В ідеалі ці дані повинні передаватися і вдень і вночі, у будь-яку погоду, у незалежності від рослинності та від географічних особливостей місцевості.
У зв’язку з цим у даній статті визначено сучасний стан системи управління комплексу бойового екіпірування окремого військовослужбовця Збройних Сил України. На даному етапі управління військами за допомогою засобів зв’язку не є задовільним. Досвід бойових дій на Сході України показав ряд проблемних питань з організації зв’язку у тактичній (оперативній) ланці управління.
У провідних країнах НАТО активно реалізуються програми створення перспективної екіпіровки військовослужбовця. Дослідження, що проводяться в інтересах збільшення продуктивності та ефективності дій підрозділів і окремих бійців на основі сучасних засобів озброєння і компактних радіоелектронних засобів інтегроване в екіпіровку військовослужбовця. Комплексний аналіз програм показує, що впровадження радіоелектронних засобів у взаємодії із засобами автоматизації у структуру оснащення солдата дозволить істотно підвищити не лише бойовий потенціал конкретного воїна на полі бою, але і сукупні бойові можливості усього тактичного підрозділу в цілому. Наукові дослідження ведуться у напрямку інтеграції радіоелектронного устаткування військовослужбовця в єдиний інформаційно-комунікаційний простір.

Ключові слова

система управління, радіоелектронне оснащення, радіоелектронні засоби зв’язку, орієнтування і навігації комплексу бойового екіпірування окремого військовослужбовця.
 

Список бібліографічних посилань

 1. Довганюк Б. Б. Індивідуальні засоби зв’язку для організації управління підрозділами сухопутних військ в АТО та організації взаємодії з авіацією. Тези ХV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки» (м. Київ, 8-9 квітю 2015 р.). Київ, 2015. C. 6.
 2. Думітраш В., Бондаренко О., Думітраш О., Гетьман А. Аналіз напрямків розвитку систем радіозв’язку НАТО. Збірник наукових праць ВІТІ. 2020. № 1. С. 22–34.
 3. Слюсарь І. І., Смоляр В. Г., Волошко С. В., Слюсарь В. І. Пріоритети розвитку транкінгових систем радіозв’язку. Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки. V міжнародна науково-практична конференція тези доповідей (м. Київ, 11–12 жовтня 2017 р.). Київ, 2017. С. 364–366.
 4. Охрамович М. М., Шевченко В. В., Кравченко О. І. Технологія SDR як спосіб удосконалення засобів зв’язку військового призначення. Теорія та практика створення, розвитку застосування високотехнологічних систем спеціального призначення з урахуванням досвіду антитерористичної операції : збірник тез доповідей ХХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Житомир, 26-27 квітня 2018 р.). Житомир, 2018. С. 176.
 5. Эльдаров П. Перспективная автоматизированная система связи WIN-T сухопутных войск США. Зарубежное военное обозрение. 2016. №1. С. 57–61.
 6. Гурський Т. Г. Напрямки розвитку УКХ радіозв’язку сухопутних військ ЗСУ. Збірник тез доповідей X науково-практичної ВІТІ. 2017. С. 29–36.
 7. Пуговкин В., Рыбаков С. Радиоэлектронное оснащение перспективной экипировки военнослужащих вооруженных сил ведущих стран НАТО. Зарубежное военное обозрение. 2020. №10. С. 52–60.
 8. Повысить уровень владения обстановкой солдату помогут новые системы. URL: https://topwar.ru/155517-povysit-uroven-vladenija-obstanovkoj-soldatu-pomogut-novye-sistemy.html (дата звернення: 01.04.2021).
 9. Уроки выучены. Новое оружие и экипировка для армии США. URL: https://topwar.ru/166715-uroki-vyucheny-armiya-ssha-prinimaet-na-snabzhenie-novoe-oruzhie-i-ekipirovku-dlya-svoih-soldat.html (дата звернення: 01.04.2021).
 10. Услышать и понять. Развитие тактических гарнитур связи. URL: https://topwar.ru/153653-uslyshat-i-ponjat-razvitie-takticheskih-garnitur-svjazi.html (дата звернення: 01.04.2021).
 11. Голубев А. Система связи тактического звена управления сухопутных войск Великобритании (2019). Зарубежное военное обозрение. 2019. №11. С. 53–56.
 12. Дмитриев С. Французский боевой комплекс пехотинца «Фелин». Зарубежное военное обозрение. 2011. №6. С. 44–54.
 13. Пушков Д. Перспективы развития сетей мобильной радиосвязи пятого поколения в ВС США. Зарубежное военное обозрениею. 2021. 1. С. 36–41.

 

References

 1. Dovhaniuk, B. B. (2015). Indyvidualni zasoby zviazku dlia orhanizatsii upravlinia pidrozdilamy sukhputnynykh viisk v ATO ta orhanizatsii vzaiemodii z aviatsiieiu [Individual communication means for organization of management of ground forces subdivisions in АТО and organization of co-operating with an aviation.]. XV mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsija molodykh uchenykh ta studentiv. «Polit. Suchasni problem nauky», April 8-9, 2015. (p. 5). Kyiv [in Ukrainian].
 2. Dimitrash, V., Bondarenko, O., Dimitrash, O., & Hetman, A. (2020). Analiz napriamkiv rozvytku system radiozviazku NATO [Analysis of directions of development of the systems of radio contact of NATO.] Collection of scientific works is Military Institute of Telecommunication and information, 1, 22-34 [in Ukrainian].
 3. Sliusar, I. I., Smoliar, V. H., Voloshko, S. V., & Sliusar, V. I. (2017). Prioritety rozvytku trankinhovykh system radiozviazku. [Priorities of development of the trankinhovykh systems of radio contact.] Problems of co-ordination of military-technical and defensive-industrial politics are in Ukraine. Prospects of development of armament and military technique. V mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsija, October 11-12, 2017. (pp. 364-366). Kyiv [in Ukrainian].
 4. Okhramovych, M. M., Shevchenko, V. V., & Kravchenko, O. I. (2018). Tekhnolohiia SDR iak sposib udoskonalenia zasobiv zviazku viiskovoho pryznachenia. [Technology of SDR as method improvement of communication of military-oriented means]. ХXІІ vseukrainska naukovo-praktychna konferentsija. Tezy dopovidei, April 26-27, 2018. (p. 176). Zhytomyr [in Ukrainian].
 5. Eldoradov, P. (2016). Perspektyvnaia avtomatyzyrovanaia systema sviazy WIN-T sukhoputnykh voisk SShA.[Perspective CAS of connection of WINT of ground forces of the USA.]. Zarubezhnoe voenoe obozreniie, 1, 57-61 [in Russian].
 6. Hurskyi, T. H. (2017). Napriamky rozvytku UKKh radiozviazku sukhoputnykh viisk ZSU. [Directions of development are USW radio contact of ground forces of the Armed Forces of Ukraine]. Zbirnyk tez dopovidei X naukovo-praktychna konferentsija VITI (pp. 29-36) [in Ukrainian].
 7. Puhovkin, V., & Rybakov, S. (2020). Radioelektronoe osnashcheniia perspektivnoi ekipirovry voenosluzhashchikh vooruzhunykh sil vedushchikh stran NATO [Radio electronic equipment of perspective equipment of servicemen of the armed forces of leading countries NATO]. Zarubezhnoe voenoe obozrenie, 10, 52-60 [in Russian].
 8. Povysit uroven vladeniia obstanovkoi soldatu pomohut novye sustemy. [To promote the level of possession a situation the new systems will help to soldier]. Retrieved from https://topwar.ru/155517-povysit-uroven-vladenija-obstanovkoj-soldatu-pomogut-novye-sistemy.html (Last accessed: 01.04.2021) [in Russian].
 9. Uroky vyucheny. Novoe oruzhie I ekipirovka dlia armiii SShA. [Lessons train. New weapon and equipment for the army of the USA.] Retrieved from https://topwar.ru/166715-uroki-vyucheny-armiya-ssha-prinimaet-na-snabzhenie-novoe-oruzhie-i-ekipirovku-dlya-svoih-soldat.html (Last accessed: 01.04.2021) [in Russian].
 10. Uslyshat y poniat. Razvitie takticheskikh harnitur sviazi [To hear and understand. Development of tactical headsets of connection]. Retrieved from https://topwar.ru/153653-uslyshat-i-ponjat-razvitie-takticheskih-garnitur-svjazi.html (Last accessed: 01.04.2021) [in Russian].
 11. Holubev, A. (2019). Sistema sviazi takticheskoho zvena upravleniia sukhoputnykh voisk Velikobritanii (2019) [Communication of tactical link of management of ground forces of Great Britain (2019) network.]. Zarubezhnoe voenoe obozrenie, 11, 53-56 [in Russian].
 12. Dmitriev, S.(2011). Frantsuzkii boevoi kompleks pekhotintsa “Felin” [French battle complex of infantryman of “Felin”]. Zarubezhnoe voenoe obozrenie, 6,44-54 [in Russian].
 13. Pushkov, D. (2021). Perspektyvy razvitiia setei mobilnoi radiosviazi piatoho pokoleniia v VS SShA. [Prospects of development of networks of mobile radio contact of fifthgeneration in the AF of the USA]. Zarubezhnoe voenoe obozrenie, 1, 36-41 [in Russian].

 

 
Copyright 2014 15.225-235 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free