№ 1 (15) – 2021 

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОПОЗИЦІЇ ТЕОРЕТИЧНОЇ МОЖЛИВОСТІ ПЕРЕОБЛАДНАННЯ УСТАНОВКИ ГАЗОГЕНЕРАТОРА ВУГІЛЛЯ ДЛЯ ПІРОЛІЗУ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГУМОТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.236-240
 
завантаження  В.Ф. Зданевич
  
завантаження  В.В. Маліков
  
завантаження  О.В. Нестеров
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Зданевич В. Ф., Маліков В. В., Нестеров О. В. Техніко-економічні пропозиції теоретичної можливості переобладнання установки газогенератора вугілля для піролізу відпрацьованих гумотехнічних виробів. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2021. Вип. 1(15). С. 236-240. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.236-240

 

Анотація

Метою роботи є проведення комплексних досліджень по розробці рекомендацій екологічної безпеки застосування низькотемпературного піролізу відпрацьованих гумотехнічних виробів, а також виробництва якісної вторинної сировини та її застосування для потреб. Необхідно визначити оптимальні параметри технологічного процесу деструктивної переробки різних відпрацьованих гумотехнічних виробів, для забезпечення екологічної безпеки, енергоефективності та ресурсозбереження технологічного процесу переробки відпрацьованих гумотехнічних виробів способом піролізу. Визначення якісних та кількісних показників продуктів, що виробляються методом піролізу відпрацьованих гумотехнічних виробів. Важливе значення в процесі піролізу відпрацьованих шин є розробка технологічного комплексу з метою створення безпечних умов переробки в умовах міського господарства. Необхідно обґрунтувати еколого-економічну ефективність практичного застосування в процесі піролізу шин існуючої установки газогенерації вугілля.

Ключові слова

екологічної безпека, піроліз, гумотехнічні вироби, енергоефективність, економічна ефективність.
 

Список бібліографічних посилань

  1. Зданевич В. Основи виробництва пально-мастильних матеріалів. Одеса: ОІСВ, 2005. ч.І. С. 85–93.
  2. Районы массовой заправки техники горючим. URL: https://studopedia.info/6-59219.html (дата звернення: 05.04.2021).
  3. Зданевич В. Основи виробництва пально-мастильних матеріалів. Одеса: ОІСВ, 2006. ч.ІІ. С. 43–68.
  4. Петренко Т. В., Новічков Ю. О. Піроліз зношених гумових шин – джерело альтернативних видів палива. Перспективи фінансування ЕКО-будівництва та енергозбереження із зарубіжних фондів : збірка інформаційних матеріалів Міжнародної конференціїю Львів : «Polskapomo», 2006. C. 56–59.
  5. Саранчук В. И., Тамко В. А., Швец И. И. Переработка отходов добычи бурых углей. Сборник научных статей «Проблемы сбора, переработки и утилизации отходов». Одесса, 2001. С. 311–315.

 

References

  1. Zdanevych, V. (2005). Osnovy vyrobnytstva palno-mastylnykh materialiv [Foundations of production of fuels and lubricants]. (part I)., Odesa [in Ukrainian].
  2. Rayonyi massovoy zapravki tehniki goryuchim [Areas of mass refueling of equipment with fuel]. Retrieved from https://studopedia.info/6-59219.html (Last accessed: 05..04.2021) [in Ukrainian].
  3. Zdanevich, V. (2006). Osnovy vyrobnytstva palno-mastylnykh materialiv [Foundations of production of fuels and lubricants]. (part II)., Odesa [in Ukrainian].
  4. Petrenko, T. V, & Novichkov, Y. O. (2006). Piroliz znoshenykh humovykh shyn – dzherelo alternatyvnykh vydiv palyva [Pyrolysis of worn rubber tires – a source of alternative fuels]. Collection of information materials of the International Conference “Possibilities of financing ECO-construction and energy saving from foreign funds”. (pp. 56-59). Lviv: “Polskapomo” [in Ukrainian].
  5. Saranchuk, V. I, Tamko, V. A, & Shvets, I. I. (2001). Pererabotka othodov dobyichi buryih ugley [Processing of brown coal waste]. Collection of scientific articles “Problems of waste collection, processing and utilization”, 311-315 [in Russian].

 

 
Copyright 2014 15.236-240 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free