№ 1 (15) – 2021 

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКОГО ОЗБРОЄННЯ В РЕАЛІЯХ ПОДВІЙНОЇ ПАРАДИГМИ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ

 

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.241-256
 
завантаження  В.В. Чепкій, канд. техн. наук, доц.
  
завантаження  О.Ю. Сергєєв, канд. техн. наук, доц.
  
завантаження  В.В. Скачков, д-р техн. наук, проф.
завантаження  О.М. Єфимчиков, канд. техн. наук, доц.
завантаження  В.К. Набок, канд. військ. наук, с.н.с.
завантаження  О.Д. Єльчанінов, канд. техн. наук, доц.
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Чепкій В. В., Сергєєв О. Ю., Скачков В. В., Єфимчиков О. М., Набок В. К., Єльчанінов О. Д. Інформаційно-аналітичний аспект професійної компетентності фахівців ракетно-артилерійського озброєння в реаліях подвійної парадигми вищої військової освіти. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2021. Вип. 1(15). С. 241-256. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.241-256

 

Анотація

Виходячи з пріоритету інформаційно-аналітичної діяльності в системі професійної підготовки фахівців ракетно-артилерійського озброєння (РАО), досліджена проблема розвитку інформаційно-аналітичної компетентності (ІАК) курсантів в реаліях бі-парадигмальної моделі вищого військового навчального закладу (ВВНЗ). Заявлена неформальна синкретична конструкція розвитку ІАК з ядром своєрідних компонент взаємодії. Інформаційно-аналітична концептуальність цього ядра відображена предметно-знаннєвим та проектним конверсівом. Анонсовані обставини обумовили мету дослідження, актуалізували задачу конкретизації та адаптивного опредметнення інструментарію педагогічного управління процесом розвитку інформаційно-аналітичних компетенцій фахівця РАО. Результативність цільової настанови забезпечена комплексом педагогічних умов та низкою підзадач, що містять в собі технологічний, технічний, науково-педагогічний, змістовно-методичний та організаційний аспекти. В контексті цільового результату багатоаспектне ядро в конструкції розвитку ІАК формовано за триступеневою неієрархічною схемою взаємодії компонент. За такої візуалізації розвиток ІАК кожного курсанта в ВВНЗ подано як процес якісних і кількісних змін структурних (інструментальної, виконавської, управлінської, діагностичної) та функціональних (мотиваційно-ціннісної, когнітивної, операційно-технологічної, оціночно-рефлексивної) компонент взаємодії. Операційно-практична складова процесу формування інформаційно-аналітичної компетентності в ВВНЗ представлена методикою в додатках до галузі «Електрична інженерія», яка була інтегрована в освітній процес і реалізована на етапах орієнтації, специфікації та координації. Методика послідовної реалізації умов педагогічного управління сприяє збалансованому розвитку диференціального й інтегрального когнітивних стилів перцепції курсанта.

Ключові слова

інформаційно-аналітична компетентність, бі-парадигмальна модель, синкретична конструкція, неієрархічне ядро, структурна та функціональна компоненти.
 

Список бібліографічних посилань

 1. Про вищу освіту: Закон України від від 01.07.р. № 1556-VII. Редакція від 23.04.2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. (дата звернення 24.04.2021).
 2. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року: схвал. Указом Президента України від 25.06.р. №344/2013. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013. (дата звернення 23.04.2021).
 3. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-аналітичний огляд / Укладачі: Добко Т. та ін.; за заг. ред. С. Калашнікової та В. Лугового. Київ: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2015.с.
 4. Стандарт вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка для першого (бакалаврського) рівня освіти»: наказ Міністерства освіти і науки України від 20.06.р. № 867. Київ, 2019. 16 с.
 5. Осмоловская И. М. О парадигмах в образовании.Инновации в образовании. Москва, 2007. №7.С.20-29.
 6. Деникин А. В., Гаврикова С. А. Парадигмы современного образования.Мир образования – образование в мире. Москва, 2012. № 1. С. 51-55.
 7. Чепкій В. В., Скачков В. В., Єфимчиков О. М., ВолковС. Л. Моделі організації та розвитку пізнавальної самостійності курсантів в умовах подвійної парадигми вищої військової освіти. Зб. наук. пр. Військової академії (м. Одеса). Одеса, 2015. Вип.(1). С. 151-159.
 8. Теорія та практика самостійної роботи у вищому військовому навчальному закладі: навч.-метод. посібник / В. В. Чепкій, В. В. Скачков, О. М. Єфимчиков та ін.; за заг. ред. В. В. Чепкого. – Одеса: Військова академія, 2017. 388с.
 9. ЗимняяИ. A. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования.Высшее образование сегодня. Москва, 2003.5. С. 34-44.
 10. Хуторской А. В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты. URL: http://www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm (дата обращения: 20.02.2016).
 11. Чепкій В. В., Скачков В. В., Єфимчиков О. М., Павлович В. І. Бі-парадигмальна модель розвитку самостійної пізнавальної діяльності в умовах дворівневої системи вищої військової освіти. Спільні дії військових формувань держави: проблеми та перспективи: матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції (Одеса, 10-11 вересня 2015). Одеса, 2015.155-160.
 12. Тихомиров Ю. А. Теория компетенций. Москва, 2001.с.
 13. Маслій О. М. Система професійної підготовки майбутніх офіцерів ракетно-артилерійського озброєння у вищих військових навчальних закладах: теоретичний і методичний аспекти: монографія. Хмельницький: ФОП: Мельник А. А., 2019.с.
 14. Омельченко И. В. Развитие информационно-аналитической компетентности будущего офицера в условиях смешанного обучения информатике: автореф. дис. … канд. пед. наук. Челябинск, 2011. 28 с.
 15. Трофименко А. Е. Развитие информационно-аналитической компетенции студентов в вузе: автореф. дис. … канд. пед. наук. Челябинск, 2012. 24 с.
 16. Петренко Л. Содержание информационно-аналитической компетентности руководителя профессионально-технического учебного заведении.Открытое и дистанционное образование. Київ, 2014. №1(53). С. 88–93.
 17. Субботенко О. А., Ильина И. В. Педагогическая модель формирования информационно-аналитической компетентности у обучающихся в ведомственном вузе.Ученые записки: электронный научный журнал Курского государственного университета, 2017. № 2 (42). URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29821345 (датаобращения: 28.05.2018).
 18. 18.Маслій О. М. Теоретичні і методичні основи професійної підготовки майбутніх офіцерів ракетно-артилерійського озброєння у вищих військових навчальних закладах: дис. … док. пед. наук: 13.00.04 / Хмельницька гум.-пед. акад. МОН України, Хмельницький,2020.с.
 19. Каменев К. В., Мовчан И. Н. Структура информационной компетентности. Гуманитарные научные исследования. 2015. № 7. Ч.1. URL: https://human.snauka.ru/2015/07/11937 (дата обращения: 12.04.2021).
 20. ЧепкійВ. В., ГулякО. В., СкачковВ. В., ЄфимчиковО. М., СергєєвО. Ю., ЄльчаніновО. Д. Проектно-орієнтована технологія в організації самостійної роботи за бі-парадигмальної моделі розвитку професійної компетентності військового фахівця. Зб. наук. праць Військової академії (м. Одеса). Одеса, 2020. Вип. 1(13). ч.II. C.168-186. DOI: http://doi.org/ 10.37129/2313-7509.2019.12.1.5-18.
 21. Національний освітній глосарій: вища освіта. URL:http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_glossariy_Visha_osvita_2014_tempusoffice.pdf.
 22. Черных И.В. Моделирование электротехнических устройств в MATLAB, SimPowerSystems и Simulink. Москва: ДМК Пресс; Санкт-Петербург: Питер, 2008. 288с.
 23. Краснопрошина А. А., Репникова Н. Б., ИльченкоА. А. Современный анализ систем управления с применением MATLAB, Simulink, ControlSistem: учеб. пособие. Київ, 2000.с.
 24. Таранчук В. Б.Основные функции систем компьютерной алгебры. Минск: БГУ, 2013. 59
 25. Мейен С. В., Шрейдер Ю. А.Методологические аспекты теории классификации. Вопросы философии. Москва, 1976.12.С.67-79.
 26. Клопов А.В. Концептуализация модели мониторинга качества профессиональной подготовки офицеров в вузах силовых ведомств.Мир образования – образование в мире. Москва, 2012. № 1. С. 197-204.

 

References

 1. About higher education: Law of Ukraine № 1556-VII (2014, July 1, Editorial dated: 2021, April 23). Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. (Last accessed: 24.02.2021) [in Ukrainian].
 2. National strategy for the development of education in Ukraine for the period up to 2021: approval. Decree of the President of Ukraine №344 / 2013. (2013, June 25). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013. (Last accessed: 23.04.2021) [in Ukrainian].
 3. Kalashnikova, S.,& Lugovoi, V. (Eds.) (2015) Rozvytok systemy zabezpechennya yakosti vyshchoyi osvity v Ukrayini: informatsiyno-analitychnyy ohlyad [Development of the System for Quality Assurance of Higher Education in Ukraine: Information and Analytical Review]. Kyiv: National Research Center "Priority" Pabl. [in Ukrainian].
 4. Standartvyshchoyiosvityzaspetsialnistyu 141 «Elektroenerhetyka, elektrotekhnikataelektromekhanikadlyapershoho (bakalavrskoho) rivnyaosvity» [Standard of higher education in the specialty 141 "Electricity, electrical engineering and electromechanics for the first (bachelor) level of education"]: Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine № 867 (2019, June 20). Kyiv, 2019 [in Ukrainian].
 5. Osmolovskaya, I.M. (2007). O paradigmakh v obrazovanii [On paradigms in education]. Innovation in Education, 7, 20-29 [in Russian].
 6. Denikin, A. V., & Gavrikova, S. A. (2012) Paradigmysovremennogoobrazovaniya [Paradigms of modern education]. The World of Education is Education in the World, 1, 51-55 [in Russian].
 7. Chepkii,V. V., Skachkov,V. V., Yefymchykov,O. M., & Volkov,S. L. (2015). Modeli orhanizatsiyi ta rozvytku piznavalnoyi samostiynosti kursantiv v umovakh podviynoyi paradyhmy vyshchoyi viyskovoyi osvity [Models of organization and development of cognitive independence of cadets in a dual paradigm of higher military education]. Collection of scientific works of Odesa Military Academy, 1(1), 151-159 [in Ukrainian].
 8. Chepkii,. V. (Ed.), Skachkov,. V., Yefymchykov,. M., Maslii,. M., Nabok,. K., & Popovych,. I. (2017). Teoriyatapraktykasamostiynoyirobotyuvyshchomuviyskovomunavchalnomuzakladi [Theory and practice of independent work in a higher military educational institution]. Odesa: Military Academy Pabl. [in Ukrainian].
 9. Zimnyaya, I. A. (2003). Klyuchevyye kompetentsii – novaya paradigma rezultata obrazovaniya [Key competencies - a new paradigm of educational outcomes]. Higher Education Today. 5, 34-44 [in Russian].
 10. Khutorskoy, A. V. Klyuchevyye kompetentsii i obrazovatelnyye standarty [Key competencies and educational standards]. Retrieved from: http://www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm (Last accessed: 20.02.2016) [in Russian].
 11. Chepkii, V.V., Skachkov, V.V., Yefymchykov, O.M., & Pavlovych, V.I. (2015). Bi-paradyhmalna model rozvytku samostiynoyi piznavalnoyi diyalnosti v umovakh dvorivnevoyi systemy vyshchoyi viyskovoyi osvity [Bi-paradigmatic model of development of independent cognitive activity in the conditions of two-level system of higher military education]. Spilni diyi viyskovykh formuvan derzhavy: problemy ta perspektyvy, materialy Druhoyi Vseukrayinskoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi, 10-11 veresnya 2015. [Joint actions of military formations of the state: problems and prospects,Proceedings of the of the Second All-Ukrainian scientific-practical conference, September 10-11, 2015].155-160). Odesa [in Ukrainian].
 12. Tikhomirov,Yu. A. (2001). Teoriya kompetentsiy [Competencetheory]. Moscow [inRussian].
 13. Maslii,O.M. (2019) Systema profesiynoyi pidhotovky maybutnikh ofitseriv raketno-artyleriyskoho ozbroyennya u vyshchykh viyskovykh navchalnykh zakladakh: teoretychnyy i metodychnyy aspekty: monohrafiya[The system of professional training of future officers of missile and artillery armament in higher military educational institutions: theoretical and methodological aspects: monograph]. Khmelnytsky: FOP: Melnyk A.A. Pabl. [in Ukrainian].
 14. Omelchenko, I.V. (2011) Razvitiye informatsionno-analiticheskoy kompetentnosti budushchego ofitsera v usloviyakh smeshannogo obucheniya informatike [The development of information and analytical competence of the future officer in the context of blended learning in computer science]. (Extended abstract of candidate’s thesis). Chelyabinsk [in Russian].
 15. Trofimenko, A.Ye. (2012) Razvitiye informatsionno-analiticheskoy kompetentsii studentov v vuze [Development of information and analytical competence of students at the university]. (Extended abstract of candidate’s thesis). Chelyabinsk [in Russian].
 16. Petrenko, L. (2014) Soderzhaniye informatsionno-analiticheskoy kompetentnosti rukovoditelya professionalno-tekhnicheskogo uchebnogo zavedenii [Content of information and analytical competence of the head of a vocational and technical educational institution]. Otkrytoye i distantsionnoye obrazovaniye. Kií̈v, 1(53), 88-93 [in Russian].
 17. Subbotenko, O.A., Ilina, I.V. (2017) Pedagogicheskaya model formirovaniya informatsionno-analiticheskoy kompetentnosti u obuchayushchikhsya v vedomstvennom vuze [A pedagogical model of the formation of information and analytical competence among students at a departmental university]. Uchenyye zapiski: elektronnyy nauchnyy zhurnal Kurskogo gosudarstvennogo universiteta, 2(42). Retrieved from: https://elibrary.ru/item.asp?id=29821345 (Last accessed: 28.05.2018) [in Russian].
 18. Maslii, O.M. (2020) Teoretychni i metodychni osnovy profesiynoyi pidhotovky maybutnikh ofitseriv raketno-artyleriyskoho ozbroyennya u vyshchykh viyskovykh navchalnykh zakladakh [Theoretical and methodical bases of professional training of future officers of rocket and artillery armament in higher military educational institutions]. (Doctor’s thesis). Khmelnitsky humanitarian and pedagogical academy of the Ministry of Education and Science of Ukraine. Khmelnitsky [in Ukrainian].
 19. Kamenev, K.V., & Movchan, I.N. (2015) Struktura informatsionnoy kompetentnosti [The structure of information competence]. Humanities Research, 7. Part 1. Retrieved from: https://human.snauka.ru/2015/07/11937 (Last accessed: 12.04.2021) [in Russian].
 20. Chepkii,V. V., Hulyak,O. V., Skachkov,V. V., Yefymchykov,O. M., Serhieiev,O. Yu., & Yelchaninov,O. D. (2020). Proektno-oriyentovana tekhnolohiya v orhanizatsiyi samostiynoyi roboty za bi-paradyhmalnoyi modeli rozvytku profesiynoyi kompetentnosti viyskovoho fakhivtsya [Project-oriented technology in the organization of independent work on a bi-paradigmatic model of professional competence of a military specialist]. Collection of scientific works of Odesa Military Academy, 1(13), part II, 168-186. DOI: http://doi.org/ 10.37129/2313-7509.2019.12.1.5-18 [in Ukrainian].
 21. Natsionalnyi osvitnii hlosarii: vyshcha osvita [National Education Glossary: Higher Education]. Retrieved from: http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_glossariy_Visha_osvita_2014_tempusoffice.pdf.[in Ukrainian].
 22. Chernykh, I.V. (2008). Modelirovaniye elektrotekhnicheskikh ustroystv v MATLAB, SimPowerSystems i Simulink [Simulation of electrical devices in MATLAB, SimPowerSystems and Simulink]. Moscow: DMK Press Pabl.; St. Petersburg: Peter Pabl. [in Russian].
 23. Krasnoproshina, A.A., Repnikova, N.B., & Ilchenko, A.A. (2000). Sovremennyy analiz sistem upravleniya s primeneniyem MATLAB, Simulink, Control Sistem [Modern analysis of control systems using MATLAB, Simulink, Control Sistem].Kiev [in Russian].
 24. Taranchuk, V.B. (2013). Osnovnyye funktsii sistem kompyuternoy algebry [The main functions of computer algebra systems]. Minsk: BGUPabl. [in Russian].
 25. Meijen, S. V., & Shreider, Yu. A. (1976). Metodologicheskiye aspekty teorii klassifikatsii [Methodological aspects of the theory of classification]. Philosophy questions, 12. 67-79 [in Russian].
 26. Klopov, A.V. (2012). Kontseptualizatsiya modeli monitoringa kachestva professionalnoy podgotovki ofitserov v vuzakh silovykh vedomstv [Conceptualization of the model for monitoring the quality of professional training of officers in the universities of power departments]. The World of Education is Education in the World, 1. 197-204 [in Russian].

 

 
Copyright 2014 15.241-256 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free