№ 2 (16) – 2021 

АНАЛІЗ СТАНУ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОЗБРОЄННЯ І ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.16.30-42
 
 завантаження О.В. Сухін
                                                        
 завантаження О.М. Семененко, д-р військ. наук, проф.
 
 завантаження А.Є. Єфіменко, канд. військ. наук, доц.
 завантаження М.О. Ярмольчик
 завантаження
М.О. Поливода
 

ПОВНИЙ ТЕКСТ: PDF (українською)

 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Сухін О. В., Семененко О. М., Єфіменко А. Є., Ярмольчик М. О., Поливода М. О. Аналіз стану та шляхи підвищення ефективності модернізації озброєння і військової техніки у Зброних Силах України. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2021. Вип. 2(16). С. 30-42. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.16.30-42

 

Анотація

Сьогодні в основу оборонного планування в Україні мають бути покладені принципи формування програм та планів розвитку її силових структур, що залучаються до виконання завдань оборони країни, які ґрунтуються на потребах забезпечення необхідного рівня обороноздатності країни в цілому шляхом пошуку оптимального балансу між оборонними потребами й економічними можливостями держави. Саме від стану фінансування оборонних потреб й залежить ступінь виконання завдань щодо оснащення Збройних Сил України (ЗСУ) новітніми або модернізованими зразками озброєння і військової техніки (ОВТ). Аналіз динаміки наявності основних зразків ОВТ у ЗСУ, а також темпів їх оновлення показав, що сьогодні найбільш проблемним питанням державного масштабу є стан наявних зразків озброєння, а також існуючі темпи їх модернізації. Кількість озброєння, що потребує заміни, модернізації та проведення ремонту постійно збільшується, а його стан щороку наближається до незадовільного. У зв’язку з цим розробка або закупівля нових сучасних зразків ОВТ вітчизняного або іноземного виробництва, модернізація існуючих комплексів і систем, окремих зразків озброєння, випробовування, серійне виробництво та оснащення ними військових частин та підрозділів ЗСУ є актуальною проблемою державного масштабу. Проведено аналіз стану розвитку ОВТ ЗСУ за роки незалежності, а також розкрито динаміку показників кількості наявних та потрібних основних зразків ОВТ з визначенням їх невідповідності за роками розвитку ЗСУ. Розроблено ряд практичних рекомендацій щодо змісту алгоритму модернізації ОВТ ЗСУ, а також можливих шляхів збільшення темпів модернізації з метою переходу до світових стандартів оновлення ОВТ. Не дотримання визначеного щорічного відсотку модернізації ОВТ може негативно вплинути на рівень військової безпеки держави.

Ключові слова

бойові можливості, модернізація озброєння і військова техніка, фінансування оборонних потреб, воєнно-економічні фактори, стан модернізації, обсяги фінансових ресурсів
 

Список бібліографічних посилань

 1. SIPRI Yearbook 2000-2020: Armaments, Disarmament and International Security Summary. Stockholm International Peace Research Institute. URL: http://www.sipri.org/earbook/2013/files/SIPRIYB13Summary.pdf(Lastaccessed: 01.06.2021).
 2. Динаміка змін кількості ОВТ у складі ЗСУ. URL: https://iportal.rada.gov.ua/uploads/documents/52952.pdf (дата звернення: 01.06.2021).
 3. Чисельність ЗС України як фактор обороноздатності. Аналітична записка: Національний інститут стратегічних досліджень. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhenya/nacionalna-bezpeka(дата звернення: 01.06.2021).
 4. Довідник з озброєння і військової техніки. Ukrainian Military Pages.URL:https://www.ukrmilitary.com/p/weapons-and-military-equipment.html(дата звернення: 25.05.2021).
 5. Романченко І. С., Шуєнкін В. О., Можаровський В. М. Теорія відверненого збитку : монографія. Львів : Національна академія Сухопутних військ України, 2017. 244 с.
 6. Ben Moores, Georgios Salapasidis, Paul Burton. The IHS Balance of Trade 2014 – The Changing Worldwide Defence Market. Focus on: Eastern Europe, Middle East & Sub-Saharan Africa // IHS Aerospace, Defence & Security. 2014. URL: http://www.ihs.com/balanceoftrade (Lastaccessed: 25.05.2021).
 7. Хомчак Р. Б., Семненко О. М., Бокій В. Г., Зварич А. О., Ремез А. В. Теоретичні аспекти прогнозування результатів розвитку Збройних Сил України з урахуванням оцінок достатності економічних можливостей держави. Зб. наук. пр. ЦНДІ ЗС України. Київ. 2020. № 2 (93). С. 6–24.
 8. Семененко О., Трегубенко С., Харитонов К., Семененко Л., Мусієнко В., Тарасов О. Аналіз теорії і практики оцінювання впливу результатів модернізації озброєння і військової техніки на бойові можливості військових формувань Збройних сил України. “Social Development and Security” journal of scientific Papers, 2021. Vol 11, Issue 3, Р. 116-129.
 9. SemenenkoO., VodchytsO., BulhakovA., RemezA., RemezV. Methodological approach to justification of decisions on update of samples of weapons and military equipment on the basis of the criteria of economy of economy of performance by them of tasks on purpose. Sciences of Europe, (Praha, Czech Republic), vol 3, № 63 (2021), pp. 49-55.
 10. ТкачевВ.Н., ХрусталевЕ.Ю., РассадинВ.Н. Оборонная достаточноcть и боеспособность армии. Угрозы и безопасность. Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2009. №15(48). С.70–78.
 11. Військова енциклопедія. Москва : Воениздат, 2001. Т. 5. 190 с.
 12. Методика определения экономической эффективности использования в народном хозяйстве новой техники, изобретений, рационализаторских предложений URL: https://docs.cntd.ru/document/600208 (дата звернення: 25.05.2021).
 13. Жуков Г.П., Викулов С.Ф. Военно-экономический анализ и исследование операций : учебник для слушателей Военного финансово-экономического факультета при Московском финансовом институте. М.: Воениздат, 1987. 440 с.
 14. Основы теории и методологии планирования строительства Вооружённых сил Российской федерации / под ред. А.В. Квашнина. М.: Воентехиздат, 2002. 232с.
 15. Теоретичні основи матеріально-технічного забезпечення військ (сил): навч. посіб. Київ: ЦНДІ ЗС України, 2010. 923с.
 16. Принципы модернизации структур и процессов. URL: https://studref.com/354157/menedzhment/printsipy_modernizatsii_struktur_protsessov(дата звернення: 25.05.2021).
 17. Военный энциклопедический словарь / Н.В.Огарков, А.Т.Алтунин, М.А.Гареев и др. Москва: Военное издательство, 1984. 863с.
 18. Зеленский В. А. Проектирование сложных систем. URL: http://repo.ssau.ru/bitstream/Uchebnye-posobiya/Proektirovanie-slozhnyh-sistem-Elektronnyi-resurs-elektron-ucheb-posobie-54358/1/Зеленский%20В.А.%20Проектирование%20сложных.pdf(дата звернення: 25.05.2021).
 

References

 1. SIPRI Yearbook 2000-2020: Armaments, Disarmament and International Security Summary. (2020). Retrieved from http://www.sipri.org/earbook/2013/files/SIPRIYB13Summary.pdf. (Last accessed: 01.06.2021) [in English].
 2. Dynamics of changes in the number of weapons in the Armed Forces.(2018). Retrieved from https://iportal.rada.gov.ua/uploads/documents/52952.pdf (Last accessed: 01.06.2021) [in Ukrainian].
 3. The number of the Armed Forces of Ukraine as a factor of defense capability. Analytical note: National Institute for Strategic Studies (n.d.). Retrieved from https://niss.gov.ua/doslidzhenya/nacionalna-bezpeka (Last accessed: 01.06.2021) [in Ukrainian].
 4. Handbook of armaments and military equipment (2021). Ukrainian Military Pages. Retrieved from https://www.ukrmilitary.com/p/weapons-and-military-equipment.html (Last accessed: 25.05.2021) [in Ukrainian].
 5. Romanchenko, I.S., Shuenkin, V.O., & Mozharovsky, V.M. (2017). Theory of averted damage: a monograph. Lviv: National Academy of Land Forces of Ukraine [in Ukrainian]
 6. Moores, B., Salapasidis, G., & Burton, P. (2014) The IHS Balance of Trade 2014 – The Changing Worldwide Defence Market. Focus on: Eastern Europe, Middle East & Sub-Saharan Africa. IHS Aerospace, Defence & Security. Retrieved from http://www.ihs.com/balanceoftrade (Last accessed: 25.05.2021) [in English].
 7. Khomchak, R. B., Semnenko, O. M., Bokiy, V. H., Zvarych, A. O., & Remez, A. V. (2020). Theoretical aspects of forecasting the results of development of the Armed Forces of Ukraine taking into account assessments of the adequacy of economic capabilities of the state. Collection Science. etc. Central Research Institute of the Armed Forces of Ukraine, Kiev, 2 (93), 6–24 [in Ukrainian].
 8. Semenenko, O., Tregubenko, S., Kharitonov, K., Semenenko, L., Musienko, V. &Tarasov, O. (2021). Analysis of the theory and practice of assessing the impact of the results of modernization of armaments and military equipment on the combat capabilities of military formations of the Armed Forces of Ukraine. Social Development and Security journal of scientific Papers, 11, Issue 3, 116-129 [in Ukrainian].
 9. Semenenko, O., Vodchyts, O., Bulhakov, A., Remez, A. & Remez, V. (2021). Methodological approach to justification of decisions on update of samples of weapons and military equipment on the basis of the criteria of economy of economy of performance by them of tasks on purpose. Sciences of Europe, (Praha, Czech Republic), 3, 63, 49–55 [in English].
 10. Tkachev, V. N., Khrustalev, E. Yu., & Rassadin, V. N. (2009). Defense sufficiency and combat effectiveness of the army. Threats and security. National interests: priorities and security, 15(48), 70–78 [in Russian].
 11. Military encyclopedia (2001). Moscow: Military Publishing, 5 [in Russian].
 12. Methodology for determining the economic efficiency of the use of new technology, inventions, rationalization proposals in the national economy. (2020). Retrieved from https://docs.cntd.ru/document/600208 (Last accessed: 25.05.2021) [in Russian].
 13. Zhukov, G. P., & Vikulov, S. F. (1987). Military-economic analysis and operations research. Moskva: Voyenizdat [in Russian].
 14. Kvashnin, A. V. (Ed.). (2002). Fundamentals of the theory and methodology of planning the construction of the Armed Forces of the Russian Federation. Moskva: Voyentekhizdat [in Russian].
 15. Shuienkina, V. O. (Ed.). (2010). Theoretical foundations of material and technical safety of forces. Kyiv: Central Reseach Institute of Ukraine of Amerd Forces in Ukraine [in Ukrainian].
 16. Principles of modernization of structures and processes (2020). Retrievedfrom https://studref.com/354157 (Last accessed: 25.05.2021: 25.05.2021)[in Russian].
 17. Ogarkov, N. V., Altunin, A. T., & Gareyev, M. A. et al.(1984).Military encyclopedic dictionary. Moskva: Voyennoye izdatel'stvo[in Russian].
 18. Zelenskiy, V.A. (2012). Design of complex systems: Manual of the Ministry of Education and Science. Retrieved from http://repo.ssau.ru/bitstream/Uchebnye-posobiya/Proektirovanie-slozhnyh-sistem-Elektronnyi-resurs-elektron-ucheb-posobie-4358/1/Зеленский%20В.А.%20Проектирование%20сложных.pdf [in Russian].

  

Copyright 2014 16.30-42 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free