№ 2 (16) – 2021 

 

МЕТОД АНАЛІТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ БЕЗВІДМОВНОСТІ БОЙОВИХ ЗАСОБІВ ЗЕНІТНИХ РАКЕТНИХ ВІЙСЬК

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.16.82-89
 
 завантаження О.М. Семененко, д-р військ. наук, проф.
                                                        
 завантаження В.К. Набок, канд. військ. наук, с.н.с.
 
 завантаження М.О. Слюсаренко, канд. техн. наук, ст. дослідник
 завантаження Ю.Б. Добровольский, канд. техн. наук, доц.
 завантаження О.С. Паюк
 

ПОВНИЙ ТЕКСТ: PDF (українською)

 

Цитвати (ДСТУ 8302:2015)

Семененко О. М., Набок В. К., Слюсаренко М. О., Добровольський Ю. Б., Паюк О. С. Метод аналітичного моделювання безвідмовності бойових засобів зенітних ракетних військ. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2021. Вип. 2(16). С. 82-89. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.16.82-89

 

Анотація

 
У статті викладений метод аналітичного моделювання безвідмовності бойових засобів зенітних ракетних військ на прикладі самохідної вогневої установки (СВУ) зенітного ракетного комплексу «Бук». Основна увага приділена одній з властивостей технічної надійності, а саме безвідмовності ОВТ. Особливо це стосується ОВТ зенітних ракетних військ, невиконання завдань якими внаслідок відмов у роботі ОВТ може призвести до серйозних наслідків в операції (бою). Удосконалений метод математичного моделювання безвідмовності дозволяє врахувати можливість прояву елементів старіння та зношення комплектуючих СВУ у процесі витрачання відпущеного ресурсу на стадії її експлуатації, а також провести урахування умов бойових дій за рахунок використання та розвитку математичної моделі у вигляді розподілу Вейбулла з метою одержання більш гарантованих показників безвідмовності СВУ. Остаточне значення величини середнього часу наробітку до відмови СВУ доречно обирати з урахуванням досягнення величини співвідношення між кількістю СВУ, виведених з ладу внаслідок тільки обмеженої технічної надійності та кількістю техніки, що вийшли з ладу за рахунок вогневого впливу противника. Це дозволить підвищити ефективність системи відновлення пошкоджених у ході бойових дій СВУ, поліпшити планування виробничої діяльності ремонтно-відновлювальних органів, а також надасть можливість підвищити в цілому боєздатність зенітного ракетного полку в процесі відбиття нальоту засобів повітряного нападу на війська (об’єкти), що прикриваються. При завданні вказаної величини можливо здійснити розрахунок необхідного наробітку на відмову (до відмови).
Удосконалений метод математичного моделювання досить адекватно відображає безвідмовну роботу бойових засобів зенітного ракетного комплексу «Бук» з урахуванням умов бойових дій.

Ключові слова

імовірність безвідмовної роботи, моделювання безвідмовності, час безперервної роботи, параметри розподілу, час наробітку на відмову, обмежена технічна надійність.
 

Список бібліографічних посилань

 1. Алчинов В. И., Сидоров А. И., Шестова Г. К. Надежность технических систем военного назначения: учеб. пособ. Москва: Инфра-Инженерия, 2019. 324 с. URL: https//labirint.ru (дата звернення: 03.05.2021).
 2. Шубин Р. А. Надежность технических систем и технический риск: учеб. пособ. Тамбов: ФГ БОУ ВПО «ТГТУ», 2016. 80 с. URL: https//www.tstu.ru (дата звернення: 03.05.2021).
 3. Основы теории надежности: учеб. пос. / Рыжкин А. А.,.Слюсарь Б. Н.,.Шучев К. Г. Ростов-на-Дону: Центр ДГТУ, 2002. 182 с.
 4. Викторова В. С, Степанянц А. С. Модели и методы расчета надежности технических систем. Москва: Ленанд, 2016. 207 с.
 5. Ковтуненко А П., Зубарев В. В., Ланецкий Б. Н., Зверев А. А. Математическое моделирование в задачах исследования надежности технических систем: монография. Киев: Кн. изд-во Нац. авиац. ун-та, 2006. 234 с.
 6. Левин Б. Р. Теория надежности радиотехнических систем. Москва: Советское радио, 1998. 263 с.
 7. Азаров В. И. К вопросу обеспечения надежности радиоэлектронной аппаратуры средств вооружения и военной техники // Системи озброєння та військової техніки. Харків: ХПІ, 2016, №1 (45). С. 133-139.
 8. Слюсаренко М. О. Розвиток методів математичного моделювання процесу зміни безвідмовності бойових засобів зенітних ракетних військ з урахуванням вогневого впливу противника: дис. … канд. техніч. наук: 01.05.02 / Слюсаренко Марина Олександрівна. Київ: Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України, 2015. 192 с.
 9. Вентцель Е. С. Теория вероятностей/Е.С.Вентцель.–Москва: Наука, 1964. 576 с.
 

References

 1. Alchinov, V. I., Sidorov, A, I., & Shestova, G. K. (2019). Reliability of military technical systems. Moskva: Infra-Inzheneriya. Retrieved from https//labirint.ru (Last accessed: 03.05.2021) [in Russian].
 2. Shubin, R. (2016). Reliability of technical systems and technical risk. Tambov: FG BOU VPO «TGTU» Retrieved from https//www.tstu.ru (Last accessed: 03.05.2021) [in Russian].
 3. Ryzhkin, A. A., Slusar, B. N., & Shuchev K., G. (2002). Fundamentals of reliability theory. Rostov-on-Don: DSTU Center [in Russian].
 4. Viktorova, V. S., Stepanyants, A. S. (2016) Modeli i metody rascheta nadezhnosti tekhnicheskikh sistem. Moscow: Lenand. [in Russian].
 5. Kovtunenko, A. P., Zubarev, V. V., Lanetsky, B. N., & Zverev, A. A. (2006). Mathematical modeling in the problems of studying the reliability of technical systems. Kiev: Kn. Publishing House of Natz. aviac. un-ta. [in Russian].
 6. Levin, B. R. (1998). Theory of reliability of radio engineering systems. Moscow: Soviet Radio. [in Russian].
 7. Azarov, V. I. (2016). To a question of ensuring reliability of the radio-electronic equipment of means of arms and military equipment. Systemy ozbroyennya ta viysʹkovoyi tekhniky, 1 (45), 133-139 [in Ukrainian].
 8. Sliusarenko, M. O. (2015). Development of methods of mathematical modeling of the process of changing the reliability of anti-aircraft missile forces, taking into account the fire of the enemy. (Candidate of Technical Sciences). Кyiv Centralny naukovo-dosl_dniya _nstinut Zbroynikh Sil Ukraini. Кyiv [in Ukrainian].
 9. Ventzel, E. S. (1964). Theory of probabilities. Moscow: Science. [inRussian].

  

Copyright 2014 16.82-89 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free