№ 2 (16) – 2021 

 

ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ БОЙОВОЇ МАШИНИ ПІХОТИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.16.115-125
 
 завантаження О.І. Ковалюк
                                                        
 завантаження Ю.М. Петрик
 
 завантаження В.П. Марченко
 
 завантаження І.В. Кішянус
 завантаження В.А. Нікішин
 

ПОВНИЙ ТЕКСТ: PDF (українською)

 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Ковалюк О. І., Петрик Ю. М., Марченко В. П., Кішянус І. В., Нікішин В. А. Особливості трансформації концепції бойової машини піхоти в сучасних умовахЗбірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2021. Вип. 2(16). С. 115-125. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.16.115-125

 

Аннотація

Проведено аналіз концепцій та технологій удосконалення та трансформації бойових машин піхоти на сучасному етапі їх розвитку. Висвітлено проблему невідповідності бойових можливостей сучасних бойових машин піхоти початковому їх призначенню, так звана проблема пасивності. Представлено детальний аналіз характеристик сучасних і перспективних бойових машин піхоти і бронетранспортерів, з метою оцінки їх бойових і технічних характеристик. За результатами аналізу вказано, що ні один з розглянутих зразків бойової броньованої техніки у повній мірі непридатна до автономних або спільних дій поряд з танками із-за недостатнього рівня захищеності, обмежених можливостей або повної пасивності десанту.
Особливу увагу приділено дослідженню шляхів конструктивної трансформації бойової машини піхоти на платформі танка Т-64 вітчизняного виробництва. Запропоновано компромісні підходи до компонування сучасних бойових машин піхоти з оптимальним поєднанням вогневих можливостей, захищеності, рухливості та покращенням ремонтопридатності та експлуатаційних якостей бойової машини. Проведено обґрунтований аналіз існуючих зразків тяжких бойових машин піхоти, що стоять на озброєнні в арміях різних країн світу. Обґрунтовано тактико-технічні вимоги до перспективної тяжкої бойової машини піхоти вітчизняного виробництва на базі танка Т-64. Визначено концептуальні напрямки трансформації бойової машини піхоти в сучасних умовах ведення бойових дій. Запропоновано шляхи модернізації існуючих зразків бойової броньованої техніки на базі розробок Харківського конструкторського бюро з машинобудування ім. А.А. Морозова з використанням вітчизняного військово-промислового комплексу.

Ключові слова

 
бойова машина піхоти, бойові можливості, захищеність, бойова ефективність, противник, танк, концепція, конструкція, трансформація.
 

Список бібліографічних посилань

 1. Никольский М. Из старого танка – новую БМП. Техника и вооружение. 2016. №3. 90 c.
 2. Кравченко В. О концепции современной БМП. Бронесайт. URL: http://armor.kiev.ua/Tanks/Modern/bmp/1.php (дата звернення: 07.10.2021).
 3. Савельев А. Тяжелая боевая машина для пехоты. Бронесайт. URL: http://armor.kiev.ua/Tanks/Modern/bmp/3.php (дата звернення: 07.10.2021).
 4. Сергеев Л. В., Дмитриев А. А., Брилев О. Н. Количественные методы оценки эффективности бронетанковой техники : курс лекций. Москва : ВА БТВ, 1973. 94 с.
 5. Брилев О. Н., Савочкин В. А., Солянкин А. Г. Иностранные танки и БМП (по материалам открытой зарубежной печати) : альбом. Москва : Издание Академии бронетанковых войск им. Р. Малиновского, 1986. 58 с.
 6. Буров С. С. Конструкция и расчет танков. Москва, 1973. 593 с.
 7. Бархударов Л. Г., Петров В. А. Танки. Основы теории и конструкции. Москва, 1968. 352 с.
 8. Бронетанковая техника в боевых действиях на Юго-Востоке Украины. ВикиЧтение. URL: https://military.wikireading.ru/54220 (дата звернення: 07.10.2021).
 9. Пастернак Г. Горящие танки Украины. Техника и вооружение: вчера, сегодня, завтра. 2014. № 11. С. 4–9.
 10. Дорохов Н. С. Динамическая защита «Нож» - мифы и реальность. Техника и вооружение: вчера, сегодня, завтра. 2014. № 10. С. 9–12.
 11. Купрюнин Д. Г., Дорохов Н. С., Чистов Е. Н. Динамическая защита вчера, сегодня, завтра. Техника и вооружение: вчера, сегодня, завтра. 2014. № 9. С. 5–11.
 

References

 1. Niкоlsкii, М. (2001). From the old tank – a new BMP. Tеhнiка i vооrugеniе, 3 [in Russian].
 2. Кrаvchеnко, В. (2002). On the concept of a modern BMP. Retrieved from http://armor.kiev.ua/Tanks/Modern/bmp/1.php (Last accessed: 07.10.2021) [in Russian].
 3. Sаvеlеvа, А. (2002). Heavy infantry fighting vehicle Retrieved from http://armor.kiev.ua/Tanks/Modern/bmp/3.php (Last accessed: 07.10.2021) [in Russian].
 4. Sergeev, L. V., Dmitriev, A. A., & Brilev, O. N. (1973). Quantitative methods for assessing the effectiveness of armored vehicles. Moscow: VA BTV [in Russian].
 5. Brilev, O. N., Savochkin, V. A. & Solyankin, A. G. (1986). Foreign tanks and infantry fighting vehicles (based on materials of open foreign press). Moscow: Publishing of the Academy of Armored Forces. R. Malinovsky [in Russian].
 6. Burov, S. S. (1973). Construction and calculation of tanks. Moscow [in Russian].
 7. Barkhudarov, L. G. & Petrov, V. A. (1968). Tanks. Foundations of theory and construction. Moscow [in Russian].
 8. Armored vehicles in combat in the South-East of Ukraine. (2014). Wikireading. Retrieved from http://armor.kiev.ua/Tanks/Modern/bmp/1.php (Last accessed: 07.10.2021) [in Russian].
 9. Pasternak, G. (2014). Burning tanks of Ukraine. Equipment and weapons: yesterday, today, tomorrow, 11, 4–9 [in Russian].
 10. Dorokhov, N. S. (2014). Dynamic protection «Knife»– myths and reality. Equipment and weapons: yesterday, today, tomorrow, 10, 9–12[in Russian].
 11. Kupryunin, D. G., Dorokhov, N. S. & Chistov, E. N. (2014). Dynamic protection yesterday, today, tomorrow. Equipment and weapons: yesterday, today, tomorrow, 9, 5–11 [in Russian].

  

 
Copyright 2014 16.115-125 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free